Z á  p  i     č.   09/2005

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 20. 9. 2005

 

 

Přítomni:        p. Jaroslav Bulušek,  Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák,

                             Mgr. Iva Šafránková,    

 

 

Nepřítomni:    p. Iveta Procházková, Zdeněk Vančura

 

 

Omluveni:       p. Iveta Procházková

 

 

Program:    1.   Zahájení

 2.   Program zasedání

 3.   Kontrola zápisu ze dne 30. 8. 2005

                     4.   Změna č. 3 ÚPSÚ Obce Choťánky  

 5.   Vodovod

 6.   Různé

                     7.   Diskuse

                     8.   Závěr 

 

 

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad   1)  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Bulušek.

 

 

ad   2)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

 

 

ad   3)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo  zápis zasedání ze dne 30. 8. 2005.

 

 

ad   4)  Obecní zastupitelstvo projednalo Změnu č. 3 ÚPSÚ Obce Choťánky a konstatovalo,

             že k této změně nemá připomínek.  

 

 

ad   5)  Obecní zastupitelstvo projednalo možnost vybudování vodovodu v obci a rozhodlo

             zadat zpracování projektové dokumentace pro I. etapu.

 

 

ad   6)  Různé:

            - Starosta p. Bulušek informoval o čerpání rozpočtu za  1 - 8 / 2005.

 

 

 

ad   7)  Diskuse:

                   

 

ad   8)  Závěrem pan Bulušek poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

Zapsala:                      Marcela Miarková

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Jaroslav Pražák

 

 

                                                                    

                                           

Starosta:                     Jaroslav Bulušek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 20. 9. 2005

 

 

 

 2.  Program zasedání

      Usnesení č. 1 – 09/2005

                        Zastupitelstvo obce Pátek schválilo program zasedání.

                    Hlasování:   5 hlasů pro

 

 

 3.  Kontrola zápisu ze dne 30. 8. 2005

Usnesení č. 2 – 09/2005

               Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 30. 8. 2005.

              Hlasování:     4 hlasy pro      1 se zdržel (Šafránková)

 

 

4.  Změna č. 3 ÚPSÚ Obce Choťánky

     Usnesení č.  3 - 09/2005

                   Zastupitelstvo obce Pátek nemá námitek ke Změně č. 3 ÚPSÚ Obce Choťánky.

                   Hlasování:      5 hlasů pro                        

 

 

5.  Vodovod

     Usnesení č.  4 - 09/2005

            Zastupitelstvo obce Pátek rozhodlo zadat zpracování projektové dokumentace

            pro I. etapu výstavby vodovodu.

            Hlasování:     5 hlasů pro

 

 

 

 

 

Zapsala:  Marcela Miarková

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Pražák

 

                                

 

 

 

Starosta:                   Jaroslav Bulušek