Z á p i s  č. 9/2004

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 17. 08. 2004

 

 

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák,

Iveta Procházková, Mgr. Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

 

Hosté: p. Jiří Geissler

Program: 1. Zahájení

  1. Program zasedání
  2. Kontrola a schválení zápisu z 27.07.2004
  3. Výběr dodavatele stavby – rozšíření sítě veřejného osvětlení + kabel NN na hřbitov
  4. Vyúčtování družebního setkání
  5. KOS – projednání nabídky
  6. Zpráva finančního výboru
  7. Zábory veřejného prostranství
  8. Různé – převod pozemků 595/30 (136m2) za 674 (128 m2) – vyhodnocení družebního setkání s občany Pátku u Loun a setkání příznivců vozidel VELOREX – hřbitov znečišťování hrobů – návštěva hejtmana Bendla
  9. Diskuse
  10. Závěr

 

 

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad 1) Hosty přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Bulušek.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 27.7.2004. Následně

vystoupil pan Jiří Geissler s požadavkem zařazení jeho celého nezkráceného příspěvku

z minulého zasedání do právě schváleného zápisu. Po upozornění, že porušuje jednací řád

obecního zastupitelstva, zasedání opustil.

ad 4) Obecní zastupitelstvo posoudilo došlé nabídky na stavbu “Rozšíření sítě veřejného

osvětlení + kabel NN na hřbitov” a to:

- Hněvsa Jindřich – Montáž a oprava el. zařízení 207.518,- Kč

- K. Vaníček, Energofinal Radim 208.333,- Kč

- Maděra a Šípek, s.r.o. 339.560,- Kč

Zastupitelstvo rozhodlo zadat stavbu p. Jindřichu Hněvsovi.

ad 5) Obecní zastupitelstvo projednalo návrh firmy TECHNICHEM s.r.o., Moskevská 60,

Praha 10, na spolupráci při asanaci spodních vod a využití objektu KOS a tento zamítlo.

 

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo zprávu finančních výboru o čerpání rozpočtu za měsíc

07/2004.

ad 7) Obecní zastupitelstvo pověřilo starostu p. Buluška a místostarostu p. Pražáka, aby

vyzvali všechny majitele nemovitostí, kteří mají skládky na obecních pozemcích,

k jejich odstranění do 31. 12. 2004.

ad 8) Různé:

ad 9) Diskuse:

ad 11) Závěrem pan Bulušek poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

 

Zapsala: Iva Šafránková

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

Zdeněk Vančura

Starosta: Jaroslav Bulušek

USNESENÍ

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 17.08.2004

2. Program zasedání

Usnesení č. 1 – 9/2004

Zastupitelstvo obce Pátek schválilo program zasedání

Hlasování: 7 hlasů pro

 

3. Kontrola zápisu z 27.7.2004

Usnesení č. 2 – 9/2004

Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 27.7.2004

Hlasování: 6 hlasů pro 1 proti (Zdeněk Vančura)

 

4. Výběr dodavatele stavby

Usnesení č. 3 – 9/2004

Zastupitelstvo obce Pátek po posouzení nabídek na rozšíření sítě veřejného

osvětlení + kabel NN na hřbitov rozhodlo, že stavbu provede pan Jindřich Hněvsa –

(montáž a opravy el. zařízení)

Hlasování: 5 hlasů pro 2 se hlasování zdrželi ( Jindřich Hněvsa a Jaroslav Bulušek)

 

5. KOS – projednání nabídky

Usnesení č. 4 – 9/2004

Obecní zastupitelstvo zamítlo návrh firmy TECHNICHEM s.r.o.na spolupráci při

sanaci podzemních vod a využití objektu KOS

Hlasování: 7 hlasů proti

 

6. Zpráva finančního výboru

Usnesení č. 5 – 9/2004

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu finančního výboru o hospodaření obce

za měsíc 07/2004.

 

Zapsala: Mgr. Iva Šafránková

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

Zdeněk Vančura

 

Starosta: Jaroslav Bulušek