Z á p i s  č. 9/2003

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 12. 8. 2003

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák, Iveta

Procházková, Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

Program: 1. Zahájení

  1. Program zasedání
  2. Kontrola zápisu z 15. 07. 2003
  3. Výběrové řízení na dešťovou kanalizaci
  4. Zpráva o kontrole čerpání dotace “knihovna”
  5. Navýšení objemu stavebních prací – tlaková kanalizace
  6. Prodloužení termínu výstavby inženýrských sítí
  7. Žádost o pronájem obecních pozemků
  8. Převod financí
  9. Smlouva s pozemkovým fondem
  10. Různé
  11. Závěr

 

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

ad 1) Zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Pražák.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo zápis zasedání ze dne

15. 7. 2003.

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo protokol o otevírání obálek ze dne 12. 8. 2003

sepsaný na základě výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídek

na zhotovitele stavby “Dešťová kanalizace Pátek”. Byly doručené 4 nabídky a všechny

vyhověly požadavkům zadání.

ad 5) Obecní zastupitelstvo projednalo zprávu o výsledku kontroly čerpání dotace na Program

VISK, provedené Finančním úřadem Nymburk, a její závěry bere na vědomí.

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení tlakové

kanalizace, uzavřený s firmou NEPTUN PRESSKAN s.r.o., týkající se vybudování

elektrických přípojek a tím navýšení objemu stavebních prací v roce 2003 o 1.230 tis. Kč,

a tento jednomyslně odsouhlasilo.

Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo profinancovat toto navýšení z vlastních

prostředků obce a o dotaci požádat až po dokončení stavby.

 

ad 7) Obecní zastupitelstvo projednalo žádost firmy ČMKS-První žel. stavební, s.r.o., zhotovi-

tele inženýrských sítí v lokalitě “B”, o prodloužení termínu výstavby a poměrem hlasů

6 pro a 1 se zdržel rozhodlo nepožadovat za zpoždění předání stavby smluvní penále, ale

pověřilo starostu uzavřít s touto firmou dohodu o provedení dalších stavebních prací

v objemu odpovídajícímu prominutému penále .

ad 8) Obecní zastupitelstvo projednalo žádost firmy Poděbradská blata a.s. o pronájem obecních

pozemků, které má jiný nájemce. Obecní zastupitelstvo rozhodlo pozvat stávajícího

nájemce na den 26.8.2003 a projednat s ním další setrvání v nájmu.

ad 9) Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo převést z běžného účtu vedeného u KB

2 miliony Kč na účet Tlaková kanalizace vedený u KB.

ad 10) Obecní zastupitelstvo projednalo smlouvu uzavřenou s Pozemkovým fondem České

republiky na bezúplatný převod pozemků č. 85/5, 85/6 a 85/8 a jednomyslně rozhodlo

tyto pozemky přijmout a smlouvu uzavřít.

ad 11) Různé:

ad 10) Závěrem pan Pražák poděkoval všem za účast a aktivní přístup.

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

Zdeněk Vančura