Z á p i s  č. 9 / 2002

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 16. 7. 2002

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Ing. Stanislav Bulušek, Bohumil Fadrhonc, Ing. Jiří Janeba,

Jaroslav Pražák

Omluveni: p. Iveta Procházková, Iva Šafránková

Hosté: p. Ing. Josef Semerád

Program: 1. Zahájení

2. Program zasedání

  1. Kontrola zápisu
  2. Smlouva na zhotovení kanalizace
  3. Cena parcel – “ZÓNA B”
  4. Stanovení finančního podílu na stavbě kanalizace
  5. Zahájení prací na inženýrských sítích – ZÓNA B
  6. Školka - voda
  7. Různé
  8. Závěr

 

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

ad 1) Zasedání zahájil a řídil pan Bulušek.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo zápis ze zasedání dne

20. 6. 2002.

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy na zhotovení tlakové splaškové

kanalizace firmou NEPTUN PRESSKAN, s.r.o., Vápenice 13-15, 796 01 Prostějov.

Obecní zastupitelstvo po projednání doporučilo dopracovat do textu smlouvy připomín-

ky a konečné znění smlouvy předložit na příštím zasedání.

ad 5) Obecní zastupitelstvo projednalo zahájení prodeje stavebních parcel v ZÓNĚ B a uložilo

starostovi a místostarostovi připravit pro příští zasedání podklady pro stanovení ceny

včetně návrhu smluv.

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně rozhodlo o stanovení finančního příspěv-

ku občanů na výstavbu tlakové splaškové kanalizace v této výši:

- rodinný dům se standartní technologií 12.000,-- Kč

- bytovka (4 byty) s výkonnější technologií (1 byt 6.000,-- Kč) 24.000,-- Kč

 

ad 7) Obecní zastupitelstvo projednalo oznámení Středočeské energetické a.s., Rozvodný

závod Východ Kolín, o zahájení výkopových prací na výstavbě inženýrských sítí

v ZÓNĚ B.

ad 8) Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo objednat úpravnu vody pro mateřskou školu

u firmy “Ing. Miloš Bouška – Pulchart”, obchodní a servisní agentura, Sluštická 10,

Praha 10. 

ad 9) Různé:

ad 10) Závěrem pan Bulušek všem přítomným poděkoval za účast a aktivní přístup a zasedání

ukončil.

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Stanislav Bulušek

Jaroslav Pražák