Z á  p  i     č.   8/2006

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 26.7.2006

 

Přítomni:        p. Jaroslav Bulušek, Jindřich Hněvsa, Ing.Jiří Janeba, Jaroslav Pražák,

                            Iveta Procházková

 

Nepřítomni:    p. Mgr.Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

 

Program:        1.    Zahájení

     2.    Program zasedání

     3.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 30.5. a 27.6.2006

                        4.    Rozpočtové opatření č.2/2006

                        5.    Stanovení počtu členů OZ

                        6.    Žádost o prodej pozemku kat.č. 295

                        7.    Projednání hospodaření obce a MŠ, za I. pololetí 2006

                        8.    Návrh změny č.1 územního plánu obce Odřepsy

                        9.    Veřejné projednávání konceptu územního plánu obce Okřínek – žádost        

                               o vyjádření

                      10.    Nabídková cena opravy komunikace u „Skály“

                      11.    Smlouva o smlouvě budoucí – pozemky vodovod

                      12.    Doplnění návrhu ÚP VÚC Střední Polabí

                      13.    Různé- informace chodník, vodovod – výškové zaměření, silnice „Skála“,

                               setkání v Pátku

14.    Závěr  

                   

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad   1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Pražák.

 

ad   2/  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad   3/  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo zápisy ze zasedání dne 30.5.2006

            a 27.6.2006.

    

ad   4/  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.2/2006.   

     

ad  5/  Obecní zastupitelstvo stanovilo pro volby do obecního zastupitelstva v letošním roce   

           počet jeho členů na 7.

        

ad   6/  Obecní zastupitelstvo projednalo žádost p. Lubora a Marty Stejskalových, Pražská 46,

            290 01 Poděbrady, o prodej pozemku č. 295 v k.ú. Pátek o výměře 39.820 m2 a rozhodlo

            neprovádět před koncem volebního období majetkové změny a tuto žádost postoupit nově

            zvolenému obecnímu zastupitelstvu.

                            

ad   7/  Obecní zastupitelstvo projednalo hospodaření Obce Pátek a Mateřské školy Pátek za

             I. pololetí 2006

 

         

ad   8/  Obecní zastupitelstvo projednalo návrh změny č. 1 územního plánu obce Odřepsy

             a nemá námitek.

 

ad   9/  Obecní zastupitelstvo projednalo koncept ÚP obce Okřínek a nemá námitek.

 

ad  10/ Obecní zastupitelstvo projednalo cenovou nabídku firmy Silnice Čáslav – Holding,

            a.s., Zbraslavice č.p. 331, 285 21, IČO 25261282 na opravu místní komunikace

            u rybníka „Skála“ a rozhodlo o jejím přijetí. Současně rozhodlo požádat tuto firmu

            o rozšíření prací o ulici oproti fotbalovému hřišti.

 

ad  11/  Obecní zastupitelstvo projednalo návrh na položení vodovodního potrubí při výstavbě

             vodovodu v obci Pátek na pozemky č. 85/1, 85/8, 86, 595/1, 595/2, 595/3, 595/19,

             595/26, 595/27 a 595/29 v k.ú. Pátek, které jsou v majetku obce  a tento odsouhlasilo.

 

ad  12/  Obecní zastupitelstvo zrušilo původní usnesení ze dne 27.6.2006, kterým odsouhlasilo

             návrh územního plánu velkého územního celku Střední Polabí, a rozhodlo požádat

             o doplnění tohoto plánu o cyklostezku na trase Poděbrady-Pátek-Nové Mlýny a o vodo-

             vodní přivaděč Choťánky – Pátek.

 

ad  13/  Různé:

-         Obecní zastupitelstvo projednalo průběh a stav prací při výstavbě pravostranného chodníku k Poděbradům.

-         Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci o nutnosti doplnění projektu na vodovod pro stavební povolení o výškové zaměření a souhlasí s případným navýšením ceny projektu o toto doplnění.

-         Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci o průběhu družebního setkání v Pátku nad Ohří, které se uskutečnilo dne 15. 7. 2006.

-         Obecní zastupitelstvo projednalo žádost občanů o vybudování betonového stolu na stolní tenis u dětského hřiště a tuto odsouhlasilo.

-         Obecní zastupitelstvo projednalo dotaz p. Müllerové, Pátek 10, na možnost zajištění cvičení pro ženy.

 

ad 14/   Závěrem pan Pražák poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

Zapsala:                          Marcela Miarková

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:       Jaroslav Pražák

 

 

 

                                       Iveta Procházková                                    

                                               

 

 

starosta:                         Jaroslav Bulušek

USNESENÍ

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 26.7. 2006

 

 

 

 2.  Program zasedání

      Usnesení č.  1 – 8/2006

                         Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo program zasedání.

                     Hlasování:   5 hlasů pro

 

 3.  Kontrola a projednání zápisu ze dne 30.5. a 27.6.2006

      Usnesení č. 2 - 8 /2006

                      Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo zápis ze zasedání dne 30.5.2006.

                      Hlasování:   5 hlasů pro

      

      Usnesení č.  3 -8/2006

                     Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 27.6.2006.

                     Hlasování:   5 hlasů pro

                                          

 4.  Rozpočtové opatření č. 2/2006

      Usnesení č.  4 – 8/2006

                     Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo Rozpočtové opatření č.2/2006                         

          Hlasování:   5 hlasů pro

 

 5.  Stanovení počtu členů obecního zastupitelstva

      Usnesení č.  5 – 8/2006

                      Zastupitelstvo Obce Pátek stanovuje pro nadcházející volební období počet členů

                      Obecního zastupitelstva na 7.

                      Hlasování:    5 hlasů pro

 

 6.  Žádost o prodej pozemku kat. č. 295  

      Usnesení č.  6 – 8/2006

                       Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo neprovádět před koncem volebního období

                       majetkové změny a žádost o prodej majetku postoupit nově zvolenému obecnímu

                       zastupitelstvu.

                       Hlasování:    4 hlasy pro      1 proti (Bulušek)

 

 8.  Návrh změny č. 1 územního plánu obce Odřepsy   

      Usnesení č.  7 – 8/2006

                       Zastupitelstvo Obce Pátek nemá námitek proti změně č. 1 územního plánu obce

                       Odřepsy.

                       Hlasování:    5 hlasů pro

 

 9.  Veřejné projednávání konceptu územního plánu obce Okřínek – žádost o vyjádření

      Usnesení č.  8 – 8/206

                       Zastupitelstvo Obce Pátek nemá námitek proti konceptu územního plánu obce

                       Okřínek.

                       Hlasování :   5 hlasů pro

10.  Nabídková cena opravy komunikace u „Skály“

       Usnesení č.  9 – 8/2006

                      Zastupitelstvo Obce Pátek souhlasí s cenovou nabídkou firmy Silnice Čáslav-

                      Holding, a.s., Zbraslavice č,p. 331, 285 21, IČO 25261282 na opravu místní

                      komunikace u rybníka „Skála“ ve výši 599.691,-- Kč včetně DPH a pověřuje

                      starostu obce podpisem smlouvy.

                      Hlasování:    5 hlasů pro

 

       Usnesení č. 10 – 8/2006

                      Zastupitelstvo Obce Pátek pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s firmou

                      Silnice Čáslav-Holding, a.s., Zbraslavice č.p. 331, 285 21, IČO 25261282,

                      na opravu místní komunikace naproti hřišti TJ Pátek.

                      Hlasování:    5 hlasů pro

 

11.  Smlouva o smlouvě budoucí – pozemky vodovod

       Usnesení č. 11 – 8/2006

                       Zastupitelstvo Obce Pátek souhlasí s umístěním přivaděče vody pro vodovod

                       Pátek na pozemcích č. 85/1, 85/8, 86, 595/1, 595/2, 595/3, 595/19, 595/26,

                       595/27 a 595/29 v k.ú. Pátek, které jsou majetkem Obce Pátek.

                       Hlasování:    5 hlasů pro

 

12.  Doplnění návrhu ÚP VÚC Střední Polabí

       Usnesení č. 12 – 8/2006

                        Zastupitelstvo Obce Pátek ruší usnesení č. 7 – 7/2006 ze dne 27. 6. 2006.

                        Hlasování :    5 hlasů pro

 

       Usnesení č. 13 – 8/2006

                       .Zastupitelstvo Obce Pátek žádá doplnění návrhu územního plánu velkého

                        územního celku Střední Polabí o cyklostezku na trase Poděbrady-Pátek-

                        Nové Mlýny a o vodovodní přivaděč Choťánky – Pátek.

                        Hlasování:    5 hlasů pro

 

13.  Různé:

 Usnesení č.  14 – 8/2006

                  Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo vybudovat v areálu u dětského hřiště

                  betonový stůl na stolní tenis.

                  Hlasování:    5 hlasů pro       

 

   

Zapsala:                           Marcela Miarková

 

 

Ověřovatelé zápisu:        Jaroslav Pražák

 

                                        

                                        Iveta Procházková

 

 

Starosta:                          Jaroslav Bulušek