Z á  p  i     č.   08/2005

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 30. 8. 2005

 

 

Přítomni:        p. Jaroslav Bulušek,  Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák,                

                             Iveta Procházková,

 

 

Nepřítomni:    p. Mgr. Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

 

 

Program:    1.   Zahájení

 2.   Program zasedání

 3.   Kontrola zápisu ze dne 26. 7. 2005

                     4.   Požadavek na zajištění chodu Centra sociálních a zdravotních služeb

      v Poděbradech 

 5.   Dodatek č.2 ke smlouvě s panem Grulyö

 6.   Různé

                     7.   Diskuse

                     8.   Závěr 

 

 

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad   1)  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Pražák

 

 

ad   2)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

 

 

ad   3)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo  zápis zasedání ze dne 26. 7. 2005.

 

 

ad   4)  Obecní zastupitelstvo neschválilo návrh na přistoupení Obce Pátek do sdružení obcí

            okresu Nymburk, které bude spravovat Centrum sociálních a zdravotních služeb

            v Poděbradech.

 

 

ad   5)  Obecní zastupitelstvo na základě neúplných podkladů odložilo žádost pana Grulyö   

            o navýšení ceny oprav chodníku.

 

 

ad   6)  Různé:

            - Obecní zastupitelstvo projednalo oznámení MěÚ Poděbrady veřejnou vyhláškou o zahá-                                

               jení projednání spojeného konceptu a návrhu změny č. 10 ÚPSÚ Poděbrady.

            - Pan Pražák informoval o instalaci pružinového dvojhoupadla a sestavy na lezení na 

              dětském hřišti.

            - Pan Pražák informoval o probíhajících opravách místních komunikací.

 

ad   7)  Diskuse:

            - Pan Hněvsa vznesl dotaz na možnost vytvoření krytého sezení u dětského hřiště.

                   

 

ad   8)  Závěrem pan Pražák poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

Zapsala:                      Marcela Miarková

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Jaroslav Pražák

 

 

                                   Iveta Procházková

                                

                                           

Starosta:                     Jaroslav Bulušek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 30. 8. 2005

 

 

 

 2.  Program zasedání

      Usnesení č. 1 – 08/2005

                        Zastupitelstvo obce Pátek schválilo program zasedání.

                    Hlasování:   5 hlasů pro

 

 

 3.  Kontrola zápisu ze dne 26. 7. 2005

Usnesení č. 2 – 08/2005

               Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 26. 7. 2005.

              Hlasování:     5 hlasů pro

 

 

 

       

4.  Požadavek na zajištění chodu Centra sociálních a zdravotních služeb v Poděbradech

     Usnesení č.  3 - 08/2005

                   Zastupitelstvo obce Pátek nesouhlasí se vstupem obce do sdružení obcí okresu

                   Nymburk, které bude spravovat Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady.

                   Hlasování:      5 hlasů proti                      

          

 

 

 

Zapsala:                     Marcela Miarková

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Pražák

 

 

                                  Iveta Procházková           

 

                                

 

 

Starosta:                   Jaroslav Bulušek