Z á p i s  č. 8/2004

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 27. 7. 2004

 

 

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák, Iveta

Procházková, Mgr. Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

 

Hosté: p. Jiří Geissler

p. Ing. Josef Semerád

 

Program: 1. Zahájení

  1. Program zasedání
  2. Kontrola zápisu
  3. Smlouva o zřízení věcného břemene – TELECOM a.s.
  4. Dodatek smlouvy – NYKOS a.s.
  5. Kanalizace – kontrolní den – Ing. Semerád
  6. Výstavba: rozšíření sítě NN na hřbitov + rozšíření sítě veřejného osvětlení
  7. Zpráva finančního výboru
  8. Různé
  9. Diskuse
  10. Závěr

 

 

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad 1) Hosty přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Pražák.

 

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo program zasedání.

 

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a poměrem hlasů 6 pro a 1 se zdržel schválilo zápis

zasedání ze dne 22.6.2004.

 

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo smlouvu o věcném břemeni se

společností TELECOM a.s.

ad 5) Obecní zastupitelstvo jednomyslně schválilo dodatek smlouvy se společností NYKOS a.s.

na zintenzivnění svozu plastů a papíru.

 

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo závěry kontrolního dne na stavbě “Tlaková splašková

kanalizace”, konaného 7.7.2004, o kterých informoval technický dozor Ing. Semerád.

 

ad 7) Obecní zastupitelstvo projednalo dosavadní stav příprav výstavby veřejného osvětlení

v ulici ke hřbitovu a rozšíření sítě NN a jednomyslně rozhodlo o oslovení více zájemců na

dodávku této stavby s tím, že výběr dodavatele stavby bude proveden na příštím zasedání

dne 17.8.2004.

 

ad 8) Pan Vančura informoval přítomné o čerpání financí za měsíc červen.

 

ad 9) Různé:

- Pan Pražák informoval o opravě fasády a omítek objektu KOS.

o technické podpoře.

Obecní zastupitelstvo rozhodlo o využití této plochy pouze pro potřeby TJ Pátek

a jím pronajatého zařízení. Úprava této plochy bude provedena formou vyplnění

vzniklých nerovností kamennou drtí a následné oddělení plochy pro autobus.

Na parkování nákladních vozidel a vozidel TIR tato plocha není určena.

 

 

 

 

ad 10) Diskuse:

Na základě tohoto podnětu uložilo zastupitelstvo obce Pátek starostovi a

místostarostovi zmapovat výskyt těchto skládek a požádat majitele o doložení

oprávněnosti záboru veřejných prostranství.

jejího zjištění oslňuje řidiče jedoucí po okresní silnici do Pátku od Poděbrad.

ad 11) Závěrem pan Pražák poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

Zdeněk Vančura