Z á p i s  č. 8/2003

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 15. 7. 2003

 

 

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák, Iveta Procházková,

Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

Omluveni: p. Jindřich Hněvsa

Hosté: p. Ing. Kopp a pan Nejedlý - ČMKS

Program: 1. Zahájení

  1. Program zasedání
  2. Kontrola zápisu z 17. a 24. 06. 2003
  3. Výroční zpráva STE
  4. Výběrové řízení “Dešťová kanalizace”
  5. Projednání termínu dokončení tlakové kanalizace
  6. Výstavba inženýrských sítí – kontrolní den
  7. Změna rozpočtu 2003
  8. Různé
  9. Závěr

 

 

 

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad 1) Zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Pražák.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo zápis zasedání ze dne

17. 6. a 24. 6. 2003.

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí výroční zprávu STE a.s.

ad 5) Obecní zastupitelstvo projednalo přípravu výběrového řízení na zhotovitele stavby

“Dešťová kanalizace” a pro jeho realizaci jmenovalo komisi ve složení: Ing. Jiří Janeba,

Ing. Josef Semerád a pan Zdeněk Vančura.

ad 6) Obecní zastupitelstvo pověřilo starostu projednat s dodavatelem možnost navýšení

objemu prací na stavbě tlakové kanalizace ještě v roce 2003 s ohledem na jeho kapacitní

možnosti a za souhlasu Státního fondu životního prostředí.

ad 7) Obecní zastupitelstvo projednalo žádost firmy ČMKS-První žel. stavební, s.r.o.,

zhotovitele inženýrských sítí v lokalitě “B”, o navýšení smluvní ceny díla o dalších

456.866,- Kč a o prodloužení termínu předání stavby.

Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo, na základě rozboru předloženého firmou

ČMKS-První žel. stavební s.r.o., smluvní cenu navýšit o 456.866,- Kč a pověřilo starostu

podepsáním dodatku ke smlouvě.

Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo jednat o prodloužení termínu předání stavby

až na příštím zasedání.

ad 8) Obecní zastupitelstvo projednalo zápis ze zasedání finančního výboru při OÚ Pátek ze

dne 8. 7. 2003, kterým navrhuje provést změny rozpočtu na rok 2003.

Obecní zastupitelstvo navrhované změny rozpočtu na rok 2003 jednomyslně schválilo.

ad 9) Různé:

12. 8. 19.00 hod. 18.11. 18.00 hod.

23. 9. 19.00 hod. 16.12. 18.00 hod.

   1. 18.00 hod.

ad 10) Závěrem pan Pražák poděkoval všem za účast a aktivní přístup.

 

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

Zdeněk Vančura