Z á p i s  č. 8 / 2002

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 20. 6. 2002

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Ing. Stanislav Bulušek, Bohumil Fadrhonc, Ing. Jiří Janeba,

Jaroslav Pražák, Iveta Procházková, Iva Šafránková

 

Program: 1. Zahájení

2. Program zasedání

  1. Kontrola zápisu
  2. Výsledky opakované soutěže na zhotovení kanalizace
  3. Setkání občanů obcí Pátek
  4. ČS a.s. – zrušení registrace kmenových akcií
  5. Informace ze zasedání komise svazku obcí “Cidlina”
  6. Diakonie – finanční výpomoc
  7. Různé
  8. Diskuse
  9. Závěr

 

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad 1) Zasedání zahájil a řídil pan Pražák.

 

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo zápis ze zasedání dne

21. 5. 2002.

Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo zápis z mimořádného

zasedání dne 3. 6. 2002.

 

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo Záznam o posouzení a hodnocení nabídek na plnění

veřejné zakázky “Tlaková splašková kanalizace Pátek” ze dne 20. 6. 2002, vypracovaný

komisí jmenovanou pro posouzení a hodnocení nabídek.

Na základě závěrů komise obecní zastupitelstvo jednomyslně vybralo jako zhotovitele

stavby firmu NEPTUN PRESSKAN, s.r.o., Vápenice 13-15, 796 01 Prostějov a pověřilo

starostu p. Buluška projednáním a přípravou podkladů pro uzavření smlouvy.

ad 5) Obecní zastupitelstvo projednalo stav příprav a zajištění účasti občanů na 5. setkání

obcí Pátek, které se uskuteční dne 29. 6. 2002.

 

 

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo návrh České spořitelny a.s. na odkup prioritních

akcií, kterých Obec Pátek vlastní 322 a poměrem hlasů 1 pro, 2 proti a 4 se zdrželi

o odprodeji nerozhodlo.

 

ad 7) Obecní zastupitelstvo projednalo zápis ze zasedání komise svazku obcí “Cidlina” ze dne

6. 6. 2002 a bere jej na vědomí.

ad 8) Obecní zastupitelstvo projednalo žádost Diakonie ČCE, středisko v Libici nad Cidlinou,

o půjčku ve výši 400 tis. Kč na rekonstrukci bývalé školy v Pátku na stacionář pro

seniory.

Obecní zastupitelstvo poměrem hlasů 6 pro a 1 se zdržel rozhodlo tuto částku z rozpoč-

tu obce na rok 2002 uvolnit a Diakonii ČCE ji poskytnout, a to formou profinancování

části stavebních nákladů. 

ad 9) Různé:

16. 7. 2002 19.00 hod. 15. 10. 2002 18.00 hod.

20. 8. 2002 19.00 hod. 19. 11. 2002 18.00 hod.

17. 9. 2002 19.00 hod. 17. 12. 2002 18.00 hod.

ad 10) Diskuse:

Na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 3.6.2002 přispěje obec na úhradu

nákladů částkou 1.522,-- Kč.

ad 11) Závěrem pan Pražák všem přítomným poděkoval za účast a aktivní přístup a zasedání

ukončil.

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

Iveta Procházková