Z á  p  i     č.   7/2006

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 27.6.2006

 

Přítomni:        p.Jaroslav Bulušek, Jindřich Hněvsa, Ing.Jiří Janeba, Jaroslav Pražák,

                            Iveta Procházková, Zdeněk Vančura

 

Nepřítomni:    p. Mgr.Iva Šafránková

 

Program:        1.   Zahájení

     2.   Program zasedání

     3.   Kontrola a projednání zápisu ze dne 30.5.2006

                        4.    Rozpočtové opatření č.1

                        5.    Výsledky vnitřní kontroly

                        6.    Prodej pozemku kat.č. 180 – 15 m2

                        7.    Harmonogram zasedání OZ na II pololetí r. 2006

                        8.    Posílení rozpočtu pro MŠ

                        9.    Organizace a financování družebního zájezdu do Pátku  nad Ohří

                      10.    Žádost o povolení akce „VELOREX  2006“ pořádané ve dnech 11-13.8.2006

                      11.    VÚC Střední Polabí

                      12.    Různé – informace chodník, dotace vodovod, čísla popisná, dodatek smlouvy

                               KOS – Škaloud, smlouva chodník, silnice „Skála“

                      13.    Závěr         

                  

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad   1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Pražák.

 

ad   2/  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad   3/  Obecní zastupitelstvo projednalo a odložilo schválení zápisu zasedání ze dne 18.4.2006,

            na příští zasedání.    

    

ad   4/  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.1.   

     

ad   5/   P. Procházková seznámila Obecní zastupitelstvo s výsledky vnitřní kontroly.

        

ad   6/  Obecní zastupitelstvo rozhodlo o prodeji pozemku kat.č. 180 v k.ú. Pátek o rozloze

            15 m2..

                            

ad  7/   Obecní zastupitelstvo rozhodlo o termínech zasedání na II.pololetí r.2006 takto

           

            26. 7.   19.30 hod

            22. 8.   19.30 hod

            27. 9.   19.30 hod

            24.10.  19.30 hod

         

 

 

ad   8/  Obecní zastupitelstvo projednalo žádost ředitelky MŠ o posílení rozpočtu.                                                                     

 

ad   9/  Obecní zastupitelstvo rozhodlo financovat  náklady spojené s družebním zájezdem do

            Pátku nad Ohří z rozpočtu Obce Pátek.

 

ad  10/ Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo Žádost manželů Vokolkových, Pátek č.p.74,

            a souhlasí použitím pozemku za has. zbrojnicí, za účelem stanování účastníků akce 

            „VELOREX“, konané ve dnech 11. – 13.8.2006.

 

ad  11/  Obecní zastupitelstvo projednalo návrh změny územního plánu velkého územního

             celku Střední Polabí a rozhodlo přijmout kladné stanovisko k tomuto návrhu.

 

ad  12/ Různé:

- Obecní zastupitelstvo projednalo znění podepsané smlouvy na výstavbu chodníku.

- Obecní zastupitelstvo bere na vědomí přidělení dotace Městu Poděbrady na zajištění

   přívodu pitné vody pro objekty  postižené kontaminací podzemních vod v naší obci.

- Obecní zastupitelstvo schvaluje Dodatek  č.1 ke  smlouvě o pronájmu části objektu

   KOS, uzavřené mezi Obcí Pátek a panem Miroslavem   Škaloudem, Úmyslovice čp.48,

   Poděbrady, 290 01.

 - Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se způsobem obnovy povrchu místní

   komunikace v ulici u „Skály“

           - Obecní zastupitelstvo rozhodlo o bezplatném poskytování čísel popisných nově

              postaveným a řádně zkolaudovaným nemovitostem.

 

ad 13/  Závěrem pan Pražák poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

Zapsala:                          Alena Leinweberová

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:       Jaroslav Pražák

 

 

 

 

 

                                       Zdeněk Vančura

 

                                       

                                                

 

                

Starosta:                         Jaroslav Bulušek

 

USNESENÍ

 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 27.6. 2006

 

 

 

 

2.  Program zasedání

     Usnesení č. 1 – 7/2006

                        Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo program zasedání.

                    Hlasování:   6 hlasů pro

                       

4.      Rozpočtové opatření č.1

      Usnesení č. 2 - 7 /2006

           Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo Rozpočtové opatření č.1.                               

           Hlasování:   6 hlasů pro

 

6. Prodej pozemku kat.č.180-15m2

    Usnesení č. 3 – 7/2006

                   Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo o prodeji pozemku k.č.180 v  k.ú. Pátek,

                   o celkové rozloze 15m2.                                                                          

                   Hlasování:    6 hlasů pro

 

7.  Harmonogram zasedání OZ na II pololetí r.2006  

     Usnesení č. 4 – 7/2006

                     Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo stanovit termíny zasedání OZ ve II.pololetí

                     r.2006 na tyto dny:

26.7.        19.30  hod

22.8.        19.30  hod

27.9.        19.30  hod

24.10.  19.30  hod

                     Hlasování:    6 hlasů pro

 

9 . Organizace a financování družebního zájezdu do Pátku nad Ohří   

      Usnesení č. 5 – 7/2006

                     Obecní zastupitelstvo souhlasí financovat náklady spojené s družebním zájezdem

                     do Pátku nad Ohří z rozpočtu Obce Pátek.

                     Hlasování :  6 hlasů pro

 

10. Žádost o povolení akce „VELOREX 2006“

      Usnesení č. 6 – 7/2006

                      Obecní zastupitelstvo podpořilo žádost manželů Vokolkových, Pátek č.p. 74 a

                      souhlasí s použitím pozemku za has.zbrojnicí, za účelem stanování účastníků  akce

                      „VELOREX“.Datum konání této akce je stanoven na dny 11. - 13.8.2006.

                      Hlasování :  6 hlasů pro

 

 

 

 

 

11. VÚC Střední Polabí

       Usnesení č. 7 – 7/2006

                      Obecní zastupitelstvo rozhodlo přijmout kladné stanovisko k návrhu změny

                      územního plánu velkého územního celku Střední Polabí.

                      Hlasování:  6 hlasů pro

 

12.Různé

     Usnesení č.8 – 7/2006

                    Obecní zastupitelstvo ruší Usnesení č.8 – 6/2006, kterým se prodlužuje termín

                    pronájmu pro pana Miroslava Škalouda, Úmyslovice čp. 48, Poděbrady 29001.

                    Hlasování :  6 hlasů pro

 

     Usnesení č.9 – 7/2006

                     Obecní zastupitelstvo schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o pronájmu uzavřené mezi

                     Obcí Pátek a p. Miroslavem Škaloudem, Úmylovice čp. 48, 290 01 Poděbrady,

                     kterým se prodlužuje termín pronájmu objektu KOS do 30.6.2006.

 

     Usnesení č.10 – 7/2006

                     Obecní zastupitelstvo rozhodlo o bezplatném poskytování čísel popisných nově

                     postaveným a řádně zkolaudovaným nemovitostem.

                     Hlasování   :  6 hlasů pro

 

 

 

Zapsala:                           Alena Leinweberová

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák

 

 

 

 

 

                                        Zdeněk Vančura

 

 

 

 

 

Starosta:                          Jaroslav Bulušek