Z á  p  i     č.   07/2005

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 26. 7. 2005

 

Přítomni:   p. Jaroslav Bulušek,  Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák,                

                        Iveta Procházková, Mgr. Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

 

  

 

Program:   1.   Zahájení

2.       Program zasedání

3.       Kontrola zápisu ze dne 28. 6. 2005

4.   Vítání občánků - termín 

5.   Čerpání rozpočtu

6.   Diskuse

                   7.   Závěr

 

 

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad   1)  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Bulušek.

 

ad   2)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad   3)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo  zápis zasedání ze dne 28. 6. 2005.

 

ad   4)  Obecní zastupitelstvo stanovilo termín pro vítání občánků na konec měsíce září. Konečné

            datum konání akce bude upřesněno po dohodě s ředitelkou MŠ.

 

ad   5)  Pan Vančura informoval obecní zastupitelstvo o čerpání rozpočtu za I pololetí. Na příští

            zasedání připraví finanční výbor návrh na změny v jeho čerpání.

 

ad   6)  Diskuse:

           a) Pan Pražák informoval o nákupu hasičského vozidla CAS 706.

           b) Starosta informoval o průběhu prodeje firmy KOS. 

           c) pan  Ing. Jiří Janeba navrhl rozdělení projektu vybudování vodovodu na etapy, kde        

               v I etapě by byl zajištěn rozvod pouze pro tu část obce kde je voda kontaminována

               a novou zástavbu v lokalitě "C".         

 

ad 13)  Závěrem pan Bulušek poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

Zapsala:                     Mgr. Iva Šafránková

 

Ověřovatelé zápisu:   Jaroslav Pražák

 

                                   Zdeněk Vančura                                

                                            

Starosta:                     Jaroslav Bulušek

 

 

 

 

USNESENÍ

 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 26. 7. 2005

 

 

 

 2.  Program zasedání

      Usnesení č. 1 – 07/2005

                        Zastupitelstvo obce Pátek schválilo program zasedání.

                    Hlasování:   7 hlasů pro

 

 

 3.  Kontrola zápisu ze dne 24. 5. 2005

Usnesení č. 2 – 07/2005

               Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 28. 6. 2005.

              Hlasování:     5 hlasů pro        

            Mgr. Iva Šafránková a Zdeněk Vančura se hlasování zdrželi.

 

 

 

Zapsala:                   Mgr. Iva Šafránková

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Pražák

 

 

                                  Zdeněk Vančura                

 

                                

 

 

Starosta:                   Jaroslav Bulušek