Z á p i s  č. 7/2004

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 22. 6. 2004

 

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, , Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák, Iveta Procházková,

Zdeněk Vančura

Omluven: p. Jindřich Hněvsa a Mgr. Iva Šafránková

Hosté: p. Petr Pošík

Program: 1. Zahájení

  1. Program zasedání
  2. Kontrola zápisu z 25.5.2004
  3. Dětský den - vyúčtování
  4. Prodej zásob – KOS stav k 31.5.2004
  5. Různé: volby – kanalizace – rozpočet – harmonogram na II pololetí 2004
  6. Diskuse
  7. Závěr

 

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad 1) Hosty přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Bulušek.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo program zasedání.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo zápis zasedání ze dne

25.5.2004.

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo vyúčtování dětského dne včetně finančního

příspěvku obce ve výši 2050,- Kč.

ad 5) Pan Pražák informoval o prodeji zásob v celkové hodnotě 231.877,- Kč.

ad 6) Různé:

27.07.2004,17.08.2004 a 14.09. 2004 vždy od 19.00 hodin

26.10.2004, 23.11.2004 a 21.12.2004 vždy od 18.00 hodin

ad 7) Diskuse:

s podnikatelským záměrem provozování tiskařského provozu a grafického studia

včetně nabídky zaměstnání pro místní občany.

- zastupitelstvo pověřilo starostu k jednání s panem Hráským o směně pozemku pro

zásobníky na kapalný plyn.

ad 9) Závěrem pan Bulušek poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

Zdeněk Vančura