Z á p i s  č. 7/2003

 

z veřejného zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 24. 6. 2003

v sále místního pohostinství “U Lazarů”

 

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák,

Iveta Procházková, Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

Hosté: VAK Nymburk a.s.: náměstek pan Ing. Josef Borecký

NEPTUN PRESSKAN, s.r.o. Prostějov: stavbyvedoucí pan Ing. Stefan Gyürösi,

Josef Kovařík a Viktor Horboudšov

Občané obce Pátek v počtu 142

Program: 1. Zahájení

  1. Program zasedání
  2. Informace o průběhu výstavby “Splaškové tlakové kanalizace Pátek”
  3. Informace o kontaminaci spodních vod v lokalitě bývalé firmy KOS s.r.o. na pozemku kat.čísla 595/29 a nové studny na pozemku 52/1 pro Diakonii
  4. Oprava autobusové zastávky
  5. Diskuse
  6. Závěr

 

 

 

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad 1) Po přivítání všech zúčastněných a představení hostů zahájil zasedání obecního

zastupitelstva starosta pan Jaroslav Bulušek.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a doplnilo program zasedání o další bod č.8, a to

rozdělení finančních prostředků do dvou bankovních domů.

ad 3) Přítomní občané byli seznámeni s otázkami z dopisu adresovaného obecnímu úřadu.

Na tyto otázky bylo odpovězeno:

č.1 Jakou hodnotu v Kč má celkový rozpočet na kompletní kanalizační síť a kolik prostředků je k dnešku shromážděno a je tedy k dispozici pro investování? Kolik bylo proinvestováno?

Starosta: Smlouva uzavřená s firmou NEPTUN PRESSKAN s.r.o. Vápenice na kompletní dílo zní na 22 188 350,10 Kč. Obec z této částky zaplatí hotově 4 440 000,- Kč, od Státního fondu životního prostředí jsme obdrželi půjčku ve výši 4 440 000,- Kč, s 2% úrokem a splatností 10 let. Dále Státní fond životního prostředí poskytl naší obci dotaci ve výši 13 312 995,- Kč.

V roce 2002 proinvestováno 2 388 025,50 Kč, za I. pololetí roku 2003 4 815 447,00 Kč.

 

 

č.2 Není-li akce plně kryta, kde bude obec hledat peníze? Tušíte snad o kolik Kč může jít? Je možné, že občané budou žádáni o další finanční prostředky mimo již zaplacených 12 000,- Kč, nebo to můžete vyloučit?

Starosta: další finanční prostředky nebudou od občanů požadovány – akce je dostatečně zajištěna

č.3 Jaký je časový harmonogram prací podle jednotlivých částí obce a kdy se uvažuje s dokončením celé akce?

Ing. Stefan Gyürösi, stavbyvedoucí: v roce 2003 předpoklad připojení a uvedení do provozu 60 objektů v těch částech obce, kde jsou již položeny hlavní řady a zbytek do 30.10.2004.

Č.4 Je známo, že čištění 1m3 splašků se má platit 20,50 Kč, kdo bude účtovat, jak často, jak bude zjišťováno jejich množství? Bude to jediný poplatek?

Ing. Josef Borecký VAK a.s. Nymburk: S občany společnost VAK Nymburk sepíše podrobné smlouvy o způsobu užívání, měření, placení a provozování kanalizace. Současná cena stočného je 20,40 Kč, množství bude po dobu zkušebního provozu určováno podle tabulkových norem dle vybavení jednotlivých domů a počtu obyvatel. Fakturace 1x za ¼ roku.

Č.5 Neuvažuje se s účtováním nějakého paušálu pro domácnost, nebo není v programu nějaký jiný poplatek, který by uvažovanou sazbu 20,40 Kč za 1m3 dále zvýšil? Můžete tento moment vyloučit?

Paušálnímu poplatku se lze vyhnout osazením vlastního homologovaného vodoměru – platba pak bude dle skutečně naměřeného množství. Zvýšení dosud garantované ceny však do budoucna nelze vyloučit.

Č.6 Kudy povede hlavní kanalizační potrubí obcí? Uvažuje se třeba s rozbitím upravených vjezdů do dvora domu a kdo potom provede opravu do původního stavu, a kdo to bude platit?

Ing. Stefan Gyürösi: kanalizační potrubí povede obcí dle již vypracovaného a schváleného projektu a jeho uložení se různí. Pokud dojde k poškození současných povrchů, je naše stavební firma, dle uzavřené smlouvy, povinna uvést terén na své náklady do původního stavu.

Č.7 Lze předpokládat, že na zařízení jímky nebo na potrubí z jímky do hlavního řadu se mohou vyskytnout závady, které znemožní provoz kanalizace, kdo závadu odstraní? Jak rychle? Kdo to bude platit?

Pan Josef Kovařík: Závady při havárii oprava do 24 hodin v záruční době, hradí dodavatel díla, po záruce provozovatel systému – (to je společnost VAK a.s. Nymburk). Pouze závady na čerpadle, prokazatelně způsobené uživatelem, budou účtovány jednotlivým majitelům nemovitostí.

Č.8 Je vůbec vyzkoušena a zjištěna funkčnost tlakové kanalizace? Jak jste to zjistili, byli jste v jiných obcích, kde to již běží a s jakými výsledky?

Pan JoseF Kovařík: Reference naší firmy – Maďarsko 10 staveb tlakové kanalizace, Slovensko 12 staveb, Polsko 10 staveb, Česká republika 89 staveb + rozestavěno nebo technická pomoc celkem 31 staveb. Nejblíže provozovaná tlaková kanalizace - Všetaty 600 jímek, stavba ukončena v roce 2002. Na tlakovou kanalizaci od firmy NEPTUN PRESSKAN s.r.o. je v České republice připojeno 15 000 nemovitostí.

Č.9 Dosud není uzavřena smlouva o provozu kanalizace, kde by vedle základních údajů byla uvedena podrobně práva a povinnosti uživatele a provozovatel, kdy se tak stane?

Ing. Borecký: za provoz systému bude plně odpovídat provozovatel, který s každým zákazníkem uzavře podrobnou smlouvu o provozu i způsobu úhrady stočného. Odběratel bude povinen neprodleně hlásit případné poruchy na dispečink firmy VAK Nymburk a.s., zajistit součinnost při odstraňování závady (umožnit přístup k čerpací jímce), dále odběratel odpovídá za provozuschopnost elektrické přípojky, která je napojena do elektrického rozvaděče pro domovní čerpací jímku, bude též odpovědný za technický stav domovní jímky (bez vystrojení), která je ve vlastnictví obce.

 

Č.10 Jaké jsou záruční doby na jednotlivá zařízení a činnost kanalizační sítě?

Ing. Stefan Gyürösi: dle uzavřené smlouvy o dílo je záruka na technologii 18 měsíců, na stavbu 60 měsíců, na povrchy komunikací 24 měsíců a samočisticí efekt potrubí 20 let.

Č.11 Z jímky povede jedno potrubí do hlavního řadu- tento úkol zajistí dodavatel. Komplikace nastanou v jednotlivých domech při svedení potrubí do jímky – to má provést majitel domu – jedná se obvykle o dva svody (WC a kuchyň, nebo koupelna), které bude třeba spojit v jeden

a vést do jímky. Poněvadž se v mnoha domech jedná o starší občany a laiky – kdo jim provede:

a) výkopy a napojení starého různorodého odpadního vedení na potrubí nové?

b) kdo provede spojení nového potrubí v jeden svod a kdo ho umístí do připravené čerpací jímky?

c)kdo zajistí a vybere potřebný materiál, odhadne jeho množství a.t.d. Bylo by v tomto případě naprosto nutné zajistit odbornou firmu, která tyto práce kvalitně provede. Toto je pro občany vlastně nejdůležitější dotaz a prosím o sdělení, zda to bude zajištěno a kdo to bude platit – je to součást kanalizace. Myslím, že se občan smíří s tím, že to zaplatí, jen když to někdo zajistí!

Ing. Stefan Gyürösi: Firma NEPTUN PRESSKAN s.r.o. provede pouze vyříznutí otvoru dle průměru a hloubky stávajícího gravitačního vedení a osazení manžety potřebné velikosti v plastové jímce.

Starosta: gravitační připojení jednotlivých domácností je v plné kompetenci majitelů nemovitostí

a obec ani dodavatel se na těchto nákladech finančně nepodílí. Potřebné práce s přepojením do nových čerpacích šachet lze objednat u různých instalatérských firem nebo u osob podnikajících v tomto oboru.

Ing. Josef Borecký: upozornil na nutnost odborného připojení

Č.12 Kdo provede montáž zařízení, které bude umístěno uvnitř jímky a kdo provede odborné napojení na rozvaděč elektrického proudu umístěný uvnitř bytu.

a) kdo provede a dodá potřebné zařízení včetně el. napojení?

b) kdo to bude platit?

Jedná se o stejně důležitý dotaz jako v bodě č.11

Starosta: a) tyto práce včetně revizní zprávy provede dodavatel stavby na základě dodatku ke

smlouvě o dílo.

b) platit bude Obec Pátek – cena připojení jedné domácnosti včetně revizní zprávy

je 5 000,- Kč. Předpokládané náklady za celou obec zvýší původně plánovanou

částku o 1 250 000,- Kč.

ad 4) Starosta informoval občany o zjištěných skutečnostech kontaminace spodních vod

a způsobu zjištění rozsahu zamoření čerpací zkouškou. Zvýšené hodnoty znečiště

nebyly zjištěny v okolních studnách.

ad 5) Starosta podal informaci o instalaci nové autobusové čekárny

ad 6) Diskuse:

- Pan Zdeněk Kincl – proč nelze měřit impulsovým spínačem na čerpadle spotřebu

Odpověděl Ing. Josef Borecký – zařízení, které měří spotřebovanou elektrickou energii,

nelze považovat jako měřidlo odčerpaného množství fekálií. Prokazatelná jsou pouze

měřidla k tomu určená a cejchovaná (vodoměr). Není-li vodoměr instalován, slouží pro

výpočet stočného směrná čísla.

- Pan Milan Volejník č.p. 144.: žádá pokrytí pojezdové jímky – bude projednáno

s dodavatelem

- Pan Stanislav Bukovjan č.p.196: žádá dořešení jímky – bude projednáno s investorem.

- Pan Jiří Geissler č.p.141: jakým způsobem se bude postupovat při instalaci čerpadla do

jímky? Odborné provedení těchto prací je plně v kompetenci dodavatele.

- Pan Zdeněk Vančura navrhuje, aby obec zaplatila každému občanovi vodoměr

- bude řešeno na příštím zasedání.

ad 7) Zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo o uložení části finančních prostředků na

termínovaný vklad České spořitelny a.s..

ad 8) Závěrem starosta poděkoval všem přítomným občanům, hostům a zastupitelům za účast,

aktivní přístup a důstojný průběh zasedání.

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Iva Šafránková

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

Zdeněk Vančura