Z á p i s  č. 7 / 2002

z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 3. 6. 2002

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Ing. Stanislav Bulušek, Bohumil Fadrhonc, Ing. Jiří Janeba,

Jaroslav Pražák, Iveta Procházková, Iva Šafránková

 

Program: 1. Zahájení

2. Program zasedání

  1. Text výzvy o veřejnou zakázku
  2. Výběr firem pro oslovení
  3. Komise pro výběr dodavatele stavby
  4. Souhlasné prohlášení o změně vlastnického práva
  5. Diskuse
  6. Závěr

 

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad 1) Zasedání zahájil a řídil pan Bulušek.

 

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo text Výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku

k podání nabídky na zhotovitele stavby pro opakované výběrové řízení na dodavatele

stavby “Splašková tlaková kanalizace Pátek” a po zapracování připomínek text

jednomyslně schválilo.

Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo nevyužít k zadání veřejné zakázky pro

opakované výběrové řízení služeb zprostředkovatelských firem a celou akci provést

ve vlastní režii.

 

ad 4) Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo obeslat pro výběrové řízení na dodavatele

stavby splaškové tlakové kanalizace tyto firmy:

  1. NEPTUN PRESSKAN, s.r.o., Vápenice 13 – 15, 796 01 Prostějov

IČO: 60743824

2. MONTCOM Protivanov, s.r.o., 798 48 Protivanov 224

IČO: 25561201

3. ABK – Pardubice, a.s., K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice

IČO: 64829944

4. CHALUPA RVES, a.s., Dělnická 598, 543 01 Vrchlabí

IČO: 25942280

5. AQUASTAV, s.r.o., Hurbanova 1305/11, 142 00 Praha 4 - Krč

IČO: 61503916

ad 5) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně rozhodlo jmenovat komisi pro výběr

dodavatele stavby splaškové tlakové kanalizace v tomto složení:

Ing. Robert Polzer odborník ve smyslu ustanovení § 34 odst. 2 Zákona

č. 199/1994 Sb. v platném znění

Ing. Josef Vítek odborník ve smyslu ustanovení § 34 odst. 2 Zákona

č. 199/1994 Sb. v platném znění

Ing. Josef Semerád technický dozor stavby

Jaroslav Pražák zástupce starosty Obce Pátek

Ing. Jiří Janeba člen obecního zastupitelstva Obce Pátek

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo Souhlasné prohlášení o změně vlastnického práva,

uzavřené mezi Obcí Pátek a ČR-Okresním úřadem Nymburk, kterým se Obec Pátek

vzdává vlastnického práva k nemovitostem:

stp. čkat. 181 o výměře 1165 m2

stp. čkat. 258 o výměře 168 m2

pp. č. 76/6 o výměře 1.830 m2, ostatní plocha, jiná plocha

a toto prohlášení jednomyslně schválilo.

 

ad 7) Diskuse:

uskuteční dne 8. 6. 2002 a finančním krytí nákladů.

Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo spolupodílet se finančně na této akci

s dalšími organizacemi a uvolnit z prostředků obce částku potřebnou na úhradu

rozdílu mezi celkovými náklady a příspěvky jednotlivých organizací.

ad 8) Závěrem pan Bulušek všem přítomným poděkoval za účast a aktivní přístup a zasedání

ukončil.

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

Iveta Procházková