Z á  p  i     č.   6/2006

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 30.5.2006

 

 

Přítomni:        p.Jindřich Hněvsa, Ing.Jiří Janeba, Jaroslav Pražák, Mgr.Iva Šafránková

 

 

Omluveni:       p.Jaroslav Bulušek, Iveta Procházková, Zdeněk Vančura

 

Program:        1.   Zahájení

     2.   Program zasedání

     3.   Kontrola a projednání zápisu ze dne 18.4.2006

                        4.   Stanovisko k návrhu územního plánu obcí Kouty a Křečkov

                        5.   Smlouva o zřízení věcného břemene/tlak.kanalizace/

                              Povodí Labe + Správa a údržba silnic

                        6.   Hala KOS – pronájem, změna ceny

                        7.   Žádost o poskytnutí prostředků z havarijního fondu

                              na vodovod od Krajského úřadu

                        8.   Zápis – Valná hromada Ny-Ko

                        9.   Poptávkové řízení chodník – výběr dodavatele,

                              Schválené dotace z POV

                      10.   Vyjádření k zahájení realizace stavby řad.rod.domu

                              na  parcele č.44/3

11.       Oznámení o uzavření MŠ

12.       Různé – Pozvánka na oslavu 810 let založení Pátku nad

Ohří, Stanovisko k žádosti o vzetí do evidence živočicha  

odchovaného v zajetí – Martin Fadrhonc 

13.       Závěr

  

                              

 

 

 

                   

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad   1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Pražák.

 

 

 

ad   2/  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

 

 

 

ad   3/  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 18.4.2006.

                   

 

 

                        

ad   4/ Obecní zastupitelstvo projednalo návrh změny územního plánu obcí Kouty a Křečkov

           a rozhodlo přijmout kladná stanoviska k těmto návrhům.                      

 

 

        

ad   5/ Obecní zastupitelstvo projednalo  Smlouvy o zřízení věcného břemene

           a/ s Povodím Labe

           b/ se Správou a údržbou silnic

           Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem těchto smluv.

        

 

ad   6/ Obecní zastupitelstvo projednalo možnosti pronájmu haly KOS a schválilo prodloužit

           stávající pronájem p.Petra Svobody, Pátek č.p. 160, 290 01 Poděbrady do konce

           roku 2006 a schválilo Dodatek ke smlouvě o pronájmu p. Miroslava Škalouda,

           Úmyslovice č.p. 48, 290 01  Poděbrady, do 31.5.2006, a tímto dnem jeho pronájem

           ukončit.

             

 

 

ad   7/ Místostarosta informoval o Žádosti o poskytnutí prostředků na vodovod   

          z havarijního fondu od Krajského úřadu.

 

 

 

ad   8/ Obecní zastupitelstvo bere na vědomí Zápis z valné hromady Svazku obcí Ny-Ko,

           konané dne 19.5.2006 ve Ždánicích.                                                                       

 

 

 

ad   9a/ Obecní zastupitelstvo projednalo Záznam o posouzení a hodnocení nabídek

             poptávkového řízení  na akci“Vybudování pravostranného chodníku podél

             silnice III/32916 v Obci Pátek, včetně vybudování  přechodu pro chodce,“

             vypracovaný komisí jmenovanou pro posouzení a hodnocení nabídek.

             Komise obdržela tyto nabídky:

 

             1/   ECC a.s., Za skalkou 17, 14700 Praha 4, IČO: 257 19 661, DIČ CZ 257 19 661,

                   nabídková cena 356.050,-Kč.

 

             2/   ČNES dopravní stavby, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno – Kročehlavy,

                   IČO: 477 81 734, DIČ: CZ 477 81 734, nabídková cena 433 079,- Kč.

            

             Na základě závěru komise obecní zastupitelstvo jednomyslně vybralo jako zhotovitele

             stavby firmu ECC a.s., Za skalkou, 147 00 Praha 4, a pověřilo starostu p.Buluška

             projednáním a přípravou podkladů pro uzavření smlouvy.

        

 

 

ad  9b/ Místostarosta informoval o poskytnutí dotace z POV v celkové výši 125 000,-Kč.

 

 

 

ad 10/  Obecní zastupitelstvo vyjádřilo souhlas s realizací stavby řad. rod. domu na parcele

            č. 44/3 za předpokladu, že dojde ke schválení Změny č.2 ÚPSÚ Pátek.

 

 

 

ad 11/ Zastupitelstvo Obce Pátek bere na vědomí oznámení o uzavření MŠ Pátek v období

           od 10.7.do 27.8.2006.

 

 

 

ad 12/ Různé:

          -       Obecní zastupitelstvo vyjádřilo kladné stanovisko k žádosti p. Martina Fadrhonce

                  a  souhlasí se vzetím Sokola stěhovavého do evidence živočicha odchovaného v zajetí.

 

           -     Obecní zastupitelstvo projednalo pozvání  na oslavu 810 let založení Pátku nad Ohří.

 

 

 

ad 13/ Závěrem pan Pražák poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                      Alena Leinweberová

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:    Jaroslav Pražák

 

 

 

 

                                  Mgr.Iva Šafránková

 

                                       

                                                

            

Místostarosta:             Jaroslav Pražák

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 30.5. 2006

 

 

 

 

  2.  Program zasedání

      Usnesení č. 1 – 6/2006

                        Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo program zasedání.

                    Hlasování:   4 hlasy pro

 

 

 

 

 3.  Kontrola zápisu ze dne 18.4.2006

Usnesení č. 2 – 6/2006

               Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne

              18.4.2006.

              Hlasování:   4 hlasy pro   

 

 

 

                           

4.      Stanovisko k návrhu územního plánu obcí Kouty a Křečkov

      Usnesení č. 3 - 6 /2006

    a/ Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo přijmout kladné stanovisko k návrhu

        změny  územního plánu Obce Kouty.                               

        Hlasování:   4 hlasy pro

 

       Usnesení č. 4 – 6/2006

    b/ Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo přijmout kladné stanovisko k návrhu

        změny územního plánu Obce Křečkov.

        Hlasování :   4 hlasy pro

 

 

 

 

5.      Smlouvy o zřízení věc.břemene Povodí Labe+Správa a údržba silnic

      Usnesení č. 5 - 6/2006

                    Zastupitelstvo Obce Pátek pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného

                    břemene s Povodím Labe

                    Hlasování:    4 hlasy pro

 

 

 

 

    Usnesení č. 6 – 6/2006

                 Zastupitelstvo Obce Pátek pověřuje starostu podpisem Smlouvy o zřízení věcného

                 břemene se Správou a údržbou silnic

                 Hlasování :   4 hlasy pro

 

 

 

 

 

6. Hala KOS - pronájem

    Usnesení č. 7 – 6/2006

                   Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo prodloužit stávající pronájem p.Petra Svobody

                   Pátek č.p.160, 290 01 Poděbrady do konce roku 2006.                                                                                                    

                   Hlasování:    4 hlasy pro

 

    Usnesení č. 8 – 6/2006

                    Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo Dodatek ke smlouvě p. Miroslava Škalouda

                    Úmyslovice č.p. 48, 290 01 Poděbrady do 31.5.2006, a tímto dnem jeho pronájem  

                    ukončit.

                    Hlasování :   4 hlasy pro

 

 

 

 

 

9.  Poptávkové řízení chodník-výběr dodavatele  

     Usnesení č. 9 – 6/2006

                   Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo návrh komise, která na základě poptávkového

                   řízení  vybrala firmu ECC a.s., Za skalkou 17, 147 00 Praha 4, na akci „ Vybudování

                   prav.chodníku podél silnice III/32916 v Obci Pátek, včetně vybudování přechodu pro

                   chodce.              

                   Hlasování:    4 hlasy pro

 

 

 

 

 

10.Vyjádření k zahájení realizace stavby řad. rod. domu na parcele č. 44/3    

      Usnesení č. 10 – 6/2006

                   Obecní zastupitelstvo souhlasí s realizací stavby řad. rod. domu na

                   parcele č. 44/3 za předpokladu, že bude schválena Změna č.2 ÚPSÚ Pátek.

                   Hlasování :  4 hlasy pro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Různé

      Usnesení č. 11 – 6/2006

             Obecní zastupitelstvo podpořilo žádost p. Martina Fadrhonce a souhlasí se vzetím Sokola

             stěhovavého do evidence živočicha odchovaného v zajetí.

             Hlasování :  4 hlasy pro

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                           Alena Leinweberová

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák

 

 

 

 

 

                                       Mgr.Iva Šafránková

 

 

 

 

 

Místostarosta:                  Jaroslav Pražák