Z á  p  i     č.   06/2005

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 28. 6. 2005

 

Přítomni:   p. Jaroslav Bulušek,  Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák,                

                        Iveta Procházková,

 

Omluveni: p. Mgr. Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

 

Hosté:         p. Stanislav Bukovjan

    

 

Program:   1.   Zahájení

2.       Program zasedání

3.       Kontrola zápisu ze dne 24. 5. 2005

4.       Převod hotovosti na běžný účet

5.       Harmonogram zasedání OZ na II pololetí  2005

6.   Dětské hřiště - rozšíření

7.   Vítání občánků - termín          

8.      Chodníky – žádosti o doplatek - Svoboda + Grülyo

9.   Odpady – smlouva EKOKOM           

                 10.    Projekt „Skála“

                 11.    Různé - EKO-voda – stojan - žádost Vokolek

                 12.    Diskuse

                 13.    Závěr

 

 

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad   1)  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Bulušek.

 

ad   2)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad   3)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo  zápis zasedání ze dne 24. 5. 2005.

 

ad   4)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo převod částky1.000.000,- Kč z účtu

            kanalizace na doplnění běžného účtu u KB Poděbrady.                           

 

ad   5)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo harmonogram zasedání Obecního

             zastupitelstva na II. pololetí roku 2005, která se budou konat:

                           26. 7.     19.30 hod.                    18. 10.     18.30 hod.

                           30. 8.     19.30 hod.                    22. 11.     18.30 hod.

                           20. 9.     19.30 hod.                    20. 12.     18.30 hod.                                 

       

ad   6)  Obecní zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo  rozšíření dětského hřiště o pružinové

            dvojhoupadlo a sestavu na lezení.

 

ad   7)  Obecní zastupitelstvo tento bod pro nepřítomnost Mgr. Ivy Šafránkové odložilo. 

         

 

ad   8)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo dodatek č. 1 smlouvy s Robertem Grülyó

            (navýšení ceny o 13.600,- Kč, za rozbité dlaždice) a o dodatek č. 1 smlouvy s Michalem

            Svobodou (navýšení ceny o 5.000,- Kč, rozbité desky, vícepráce).

 

ad   9)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu o výpůjčce odpadových nádob na

            tříděný odpad uzavřenou s firmou EKO-KOM, a.s..

 

ad  10) Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se současným stavem povolovacího řízení na

             rekonstrukci  rybníka Skála.

 

ad  11) Různé:

             - Pan Pražák informoval o nákladech na likvidaci odpadů v roce 2004.

             - Starosta informoval o odstranění stojanu na EKO-VODU.

             - Obecní zastupitelstvo projednalo žádost pana Jiřího Vokolka o povolení srazu

                příznivců vozítek "VELOREX", který se uskuteční ve dnech 12. - 14. 8. 2005,

                a to včetně umožnění parkování a stanování na zahradě ze denním stacionářem

                Diakonie ČCE, a tuto schválilo za podmínky dodržení všech hygienických předpisů.

            

ad 12)  Diskuse:

            - Pan Bukovjan informoval o možnosti zakoupení použitého vozidla CAS 706 pro

               potřeby místního SDH.

               Obecní zastupitelstvo  tuto koupi odsouhlasilo.             

 

ad 13)  Závěrem pan Bulušek poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

Zapsala:                     Marcela Miarková

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Jaroslav Pražák

 

  

                                   Iveta Procházková                                

                                

                                           

Starosta:                     Jaroslav Bulušek

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 28. 6. 2005

 

 

 

 2.  Program zasedání

      Usnesení č. 1 – 06/2005

                        Zastupitelstvo obce Pátek schválilo program zasedání.

                    Hlasování:   5 hlasů pro

 

 

 3.  Kontrola zápisu ze dne 24. 5. 2005

Usnesení č. 2 – 06/2005

               Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 24. 5. 2005.

              Hlasování:     5 hlasů pro        

 

 

4.    Převod hotovosti na BU u KB

      Usnesení č. 3 – 06/2005

                    Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje převod částky 1 milion Kč z účtu Tlaková

                    kanalizace u KB na BÚ u KB.

                    Hlasování:     5  hlasů pro

 

                 

5.     Harmonogram zasedání OZ na II. pololetí 2005

        Usnesení č.  4 - 06/2005

                     Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje harmonogram zasedání Obecního zastupitelstva

                     na II. pololetí 2005.  

                     Hlasování:     5 hlasů pro

 

 

6.    Dětské hřiště - rozšíření

       Usnesení č.  5 - 06/2005

                     Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s rozšířením dětského hřiště o pružinové dvoj-

                     houpadlo a sestavu na lezení vyráběné firmou Tomovy Parky s.r.o., Karlovice,

                     Radvánovice 11.         

                     Hlasování:     5 hlasů pro

 

 

 8.   Chodníky - žádosti o doplatek

        Usnesení č.  6 - 06/2005

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené s firmou

             p. Roberta Grülyó na opravu chodníků.    

             Hlasování:   5 hlasů pro        

      

 

         Usnesení č.  7 - 06/2005

                      Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené s firmou

                      p. Michala Svobody na opravu chodníků.

                      Hlasování:  5 hlasů pro       

 

 9.    Odpady - smlouva EKO-KOM

        Usnesení č. 8 - 06/2005

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje smlouvu s firmou EKO-KOM a.s. o výpůjčce

             nádob na tříděný odpad.

             Hlasování:   5 hlasů pro

           

 

11.  Různé

Usnesení č. 9 - 06/2005

             Zastupitelstvo obce Pátek povoluje konání srazu příznivců vozítek "VELOREX",

             který se uskuteční ve dnech 12. - 14. 8. 2005, a to včetně bezplatného parkování

             a stanování na zahradě za denním  stacionářem Diakonie ČCE za podmínky

             dodržení všech hygienických předpisů.

             Hlasování:    5 hlasů pro  

 

 

12.   Diskuse

Usnesení č. 10 - 06/2005

             Zastupitelstvo obce Pátek pověřuje starostu SDH obce Pátek p. Stanislava

             Bukovjana realizací nákupu použitého vozidla CAS 706 pro potřeby místního SDH

             v částce do 100.000,-- Kč.

             Hlasování:   5 hlasů pro    

 

 

                                  

 

                                  

 

Zapsala:                    Marcela Miarková

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Pražák

 

 

 

                                  Iveta Procházková     

                                

 

 

Starosta:                   Jaroslav Bulušek