Z á p i s  č. 6/2004

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 25. 5. 2004

 

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák, Iva

Šafránková, Zdeněk Vančura

Omluven: p. Iveta Procházková

 

 

Program: 1. Zahájení

  1. Program zasedání
  2. Kontrola zápisu
  3. Výsledek auditu za rok 2003
  4. Dětský den
  5. Oponentní řízení k analýze rizik - KOS
  6. Zpráva o hospodaření
  7. Různé
  8. Závěr

 

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad 1) Hosty přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Bulušek.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo program zasedání.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo zápisy ze zasedání dne

20.4.2004 a 29.4.2004.

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí Zprávu o výsledcích přezkoumání

hospodaření Obce Pátek za rok 2003, zpracovanou pracovníky Odboru kontroly KÚ

Stř. kraje Praha.

ad 5) Obecní zastupitelstvo projednalo přípravu dětského dne, který se uskuteční dne

29.5.2004 od 13.00 hod. na hřišti místní tělovýchovné jednoty a jednomyslně rozhodlo

poskytnout finanční příspěvek ve výši chybějících prostředků na základě předloženého

vyúčtování.

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí závěry oponentního řízení k analýze

rizika havarijního zhoršení kvality podzemní vody, které se uskutečnilo na OÚ Pátek

dne 24.5.2004.

 

 

 

ad 7) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu pana Vančury o stavu čerpání rozpočtu obce

za měsíc duben 2004.

ad 8) Různé:

ad 9) Závěrem pan Bulušek poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

Zdeněk Vančura