Z á p i s  č. 6/2003

 

z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 17. 6. 2003

 

 

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák,

Iveta Procházková, Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

Hosté: p. Ing. Jiří Janoch

Program: 1. Zahájení

  1. Program zasedání
  2. Kontrola zápisu z 13. 5. 2003
  3. Změna rozpočtu
  4. Nájemní smlouva Diakonie - voda
  5. Nabídka na odkoupení akcií STE a.s. – valná hromada
  6. Kontaminace vody
  7. Oprava autobusové zastávky
  8. Nabídka odprodeje majetku
  9. Závěrečný účet svazku obcí Cidlina a zápis
  10. Pozemek Hráský
  11. MŠ – inspekční zpráva, žádost, úpravy, žádost o výjimku
  12. Různé
  13. Závěr

 

 

 

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad 1) Zasedání zahájil starosta a a řídil p. Bulušek.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo zápis zasedání ze dne

13. 5. 2003.

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo předběžné plnění rozpočtu za rok 2003 a jednomyslně

ukládá finanční komisi připravit změnu rozpočtu na příští zasedání.

ad 5) Obecní zastupitelstvo projednalo dodatek k nájemní smlouvě s Diakonií ČCE Libice nad

Cidlinou týkající se pronájmu budovy bývalé školy na 20 let a tento jednomyslně

schválilo.

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo povinnou nabídku na odkoupení akcií Středočeské

energetické, a.s. se sídlem Praha, Vinohradská 325/8, PSČ 12021, IČO 60193140,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka

2356, a to za cenu 2.033,-- Kč za jednu akcii, kterou učinila společnost ČEZ, a.s., se

se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, IČO 45274649 z důvodu získání podílu

na hlasovacích právech, který umožňuje ovládnutí cílové společnosti – STE.

Obec Pátek je majitelem 369 kusů těchto akcií a obecní zastupitelstvo jednomyslně

rozhodlo přijmout povinnou nabídku společnosti ČEZ, a.s. na jejich odkoupení.

Obecní zastupitelstvo jednomyslně odsouhlasilo převod těchto akcií z našeho účtu u SCP

100200044856 na účet společnosti ČEZ,as.

Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo vypovědět mandátní smlouvu uzavřenou

se společností ATLANTA SAFE, a.s. dne 1. 10. 1999 a současně tímto odvolat veškeré

plné moci, které byly společnosti ATLANTA SAFFE, a.s. v souvislosti s výše uvedenou

mandátní smlouvou (resp. jejím dodatkem) uděleny, s výjimkou plné moci ke zrušení

registrace pozastavení práva nakládat s cennými papíry.

Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo, že valné hromady STE, a.s., která se

uskuteční dne 27. 6. 2003, se zástupce obce nezúčastní.

ad 7) Obecní zastupitelstvo projednalo výsledky rozborů vody z 10 okolních studní, které byly

provedené za účelem zjištění míry kontaminace spodních vod odpady bývalé provozovny

STYL a jednomyslně rozhodlo u jejich úhradě z obecních prostředků. Současně bere na

vědomí, že dne 24. 6. 2003 proběhne na obecním úřadě místní šetření dotčených orgánů

ohledně kontaminace spodních vod v obci.

ad 8) Obecní zastupitelstvo projednalo poškození autobusové zastávky na návsi, zaviněné

zaměstnancem společnosti ČSAP, s.r.o. Nymburk. Dle oznámení společnosti ČSAP,

s.r.o. Nymburk bude škoda hrazena ze zákonného pojištění odpovědnosti za provoz

motorového vozidla této společnosti.

Vzhledem k míře poškození obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo poškozenou

zastávku odstranit a buď nabídnout místnímu MS za odklizení nebo odvézt do šrotu

a z rozpočtu obce pořídit novou.

ad 9) Obecní zastupitelstvo projednalo způsob nakládání s materiálovými zásobami,

které obec nabyla odkoupením objektu firmy KOS s.r.o. a jednomyslně rozhodlo

nabídnout je k odprodeji.

ad 10) Obecní zastupitelstvo projednalo závěrečný účet svazku obcí “Cidlina” za rok 2002

a zápis z valné hromady svazku konané dne 22. 5. 2003 a oba dokumenty bere na

vědomí.

ad 11) Obecní zastupitelstvo projednalo informaci p. Buluška, že majitel pozemku č. 37/1,

přilehlého k objektu KOS, odprodej jeho části odmítl a za umístění plynových

nádrží na tomto pozemku požaduje částku 16 tis. Kč ročně.

Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo na tento požadavek nepřistoupit a pro

umístění těchto nádrží najít jiné řešení.

 

 

 

ad 12) Obecní zastupitelstvo projednalo závěry inspekční zprávy z Mateřské školy, zaslané

Českou školní inspekcí a její závěry bere na vědomí.

Obecní zastupitelstvo projednalo žádost MŠ o uzavření během letních prázdnin, a to

ve dnech 7.7. – 24.8.2003, a jednomyslně souhlasí.

Obecní zastupitelstvo projednalo žádost ředitelky MŠ o souhlas s provedením výměny

linolea na schodišti a v šatně během letních prázdnin a jednomyslně rozhodlo o provedení

těchto oprav až v roce 2004, kdy tato krytina bude nahrazena dlažbou.

ad 13) Různé:

ad 14) Závěrem starosta poděkoval všem za účast a aktivní přístup.

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

Zdeněk Vančura