Z á p i s  č. 6 / 2002

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 21. 5. 2002

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Ing. Stanislav Bulušek, Bohumil Fadrhonc, Ing. Jiří Janeba,

Jaroslav Pražák, Iveta Procházková, Iva Šafránková

 

Program: 1. Zahájení

2. Program zasedání

  1. Kontrola zápisu
  2. Smlouvy
  3. Výběrové řízení
  4. Stanovení počtu zastupitelů pro období 2002-2006
  5. Česká spořitelna - záruka
  6. Svazek obcí “Cidlina”
  7. Závěr

 

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad 1) Zasedání zahájil a řídil pan Pražák.

 

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo zápis ze zasedání dne

23. 4. 2002.

Obecní zastupitelstvo projednalo a poměrem hlasů 6 pro a 1 se zdržel schválilo

zápis z mimořádného zasedání dne 7. 5. 2002.

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo tyto smlouvy:

a/ Smlouva o dílo s firmou APIS Nymburk spol. s r.o., Boleslavská třída 2090,

288 02 Nymburk na zpracování studie proveditelnosti k projektu vodovodu

v obci Pátek do programu SAPARD v ceně 10.000 Kč + 5% DPH – smlouva

byla jednomyslně schválena.

b/ Smlouva o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Střední Čechy, Nám. Sítná 3105,

272 01 Kladno na zpracování a kompletaci podkladů pro žádost o dotaci na výstavbu

vodovou v obci Pátek z programu SAPARD v ceně 25.000 Kč – smlouva schválena

jednomyslně.

c/ Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo prodloužení členství Obce

Pátek v honebním společenství Pátek-Choťánky.

d/ Dohoda o zřízení věcného břemene na parcele č. 645/2 a č. 1/1 v k.ú. Pátek ve

prospěch Václava a Aleny Kolbabových, Pátek čp. 162, 290 01 Poděbrady za úplatu

1.000 Kč- jednomyslně schváleno.

e/ Dohoda o zřízení věcného břemene na parcele č.73/1 a č.73/3 v k.ú. Pátek ve

prospěch:

Miloslava Kolbaby, Na Zámostí čp. 54, 289 07 Libice nad Cidlinou,

Václava Kolbaby, Pátek čp. 162, 290 01 Poděbrady,

Vlastislava Kolbaby, Budiměřice čp. 10, 288 02 Nymburk

za úplatu 1.000 Kč dohoda jednomyslně schválena.

f/ Smlouva o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů a dodatek č. 1 k této

smlouvě s firmou EKO-KOM, a.s., Pod novým lesem 384/76a, 162 00 Praha 6 –

smlouva byla jednomyslně schválena.

 

ad 5) Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s rozdíly mezi schválenou stavební dokumentací na

“Splaškovou tlakovou kanalizaci Pátek” a nabídkovou cenou firmy Stavokomplet s.r.o.,

Královická 251, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, která byla doporučena

komisí jmenovanou pro posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky. Cena

neodpovídá bodu 1) vymezení plnění veřejné zakázky. Nabídková cena je cenou pouze

dle Výkazu výměr a nerespektuje projektovou dokumentaci.

Na základě výše uvedených skutečností obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo

zrušit veřejnou soutěž na plnění veřejné zakázky “Tlaková splašková kanalizace “Pátek”.

Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu p. Buluška a zástupce starosty p. Pražáka

dalším jednáním při přípravě výstavby včetně vypsání nové veřejné soutěže.

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo a na základě § 28 Zákona č. 410/1992 Sb. o obcích

stanovuje pro příští volební období počet členů obecního zastupitelstva na 7.

ad 7) Obecní zastupitelstvo projednalo průběh zpracovávání žádosti na program SAPARD.

případě, že Česká spořitelna a.s. poskytne příslib na úvěr, bude tato žádost odeslaná

22.5.2002, jinak se bude žádost podávat až na podzim.

ad 8) Obecní zastupitelstvo projednalo zápis z valné hromady svazku obcí “Cidlina” ze dne

17. 5. 2002 a bere jej na vědomí.

 

ad 9) Závěrem pan Bulušek všem přítomným poděkoval za účast a aktivní přístup a zasedání

ukončil.

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

Iveta Procházková