Z á  p  i     č.   5/2006

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 18.4.2006

 

 

Přítomni:        p.Jaroslav Bulušek, Jindřich Hněvsa, Ing.Jiří Janeba, Jaroslav Pražák,

                        Iveta Procházková, Zdeněk Vančura – od bodu 8

 

Hosté:             p. Stanislav Bukovjan, Vratislav Müller

 

Nepřítomni:   p.Mgr.Iva Šafránková

 

Program:        1.   Zahájení

     2.   Program zasedání

     3.   Kontrola a projednání zápisu ze dne 22.3.2006

                        4.   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005

                        5.   Závěrečný účet za rok 2005

                        6.   Konání valné hromady České spořitelny a.s.

                        7.   Program obnovy venkova

                        8.   Různé

                        9.   Diskuse

                      10.   Závěr          

                              

 

 

 

                   

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad   1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Pražák.

 

 

 

ad   2/  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

 

 

 

ad   3/  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 22.3.2006.

                   

 

                        

ad   4/  Obecní zastupitelstvo projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce

            Pátek za rok 2005, provedeného pracovníky Odboru kontroly Krajského úřadu

            Středočeského Kraje dne 6.4.2006 s tímto závěrem:

           

           

                                                

 

 

          Při přezkoumání hospodaření obce Pátek za rok 2005 byly zjištěny méně závažné chyby

          a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků dle § 10 odst. 3 písm. c)

 

          a) Obec neprovedla průkazně inventarizaci pozemků

          b) Obec chybně zaúčtovala vyplacení schváleného fin. daru zastupiteli obce jako odměnu

              zastupiteli.

 

 

 

ad   5/ Obecní zastupitelstvo opakovaně projednalo  Závěrečný účet za rok 2005 a rozhodlo

           schválit tento účet s výhradou a odstranit zjištěné nedostatky do konce měsíce dubna

           2006.

          

        

 

ad  6/   Obecní zastupitelstvo projednalo oznámení České spořitelny a.s. o konání valné hromady

           dne 26.4. 2006 a rozhodlo se tohoto zasedání neúčastnit.

 

 

 

ad  7a/ Obecní zastupitelstvo projednalo zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace v rámci

           Programu obnovy venkova v roce 2006 na výstavbu: autobusové zastávky u hřiště,

           výměnu aut. zastávky u obecního úřadu a opravy místní komunikace a chodníků.

 

ad 7b/Obecní zastupitelstvo schválilo sestavení komise, která zajistí firmu pro výstavbu

          pravostranného chodníku podél silnice III/32916 v Obci Pátek směr Poděbrady a

          vybudování přechodu pro chodce v tomto složení:

 

                                                                   Jindřich Hněvsa

                                                                   Ing. Jiří Janeba

                                                                   Jaroslav Pražák

                                                                         

 

 

ad  8/   Různé:

-         Obecní zastupitelstvo stanovilo datum konání Dětského dne na 27.5.2006, projednalo jeho přípravu a schválilo na základě předložených dokladů doplatit rozdíl daň. uznatelných nákladů na Dětský den.

 

 

 

ad  9/  Diskuse:

-         Pan Stanislav Bukovjan informoval zastupitelstvo Obce Pátek o námětovém okrskovém cvičení Sdružení dobrovolných hasičských sborů, které se uskuteční 22.4.2006.

-         Pan Stanislav Bukovjan dále informoval o potřebě doplnění hasičské výzbroje.      

 

 

           -   Pan Vratislav Müller upozornil zastupitelstvo obce Pátek na nefunkčnost melioračního

                příkopu na pozemcích kat.čísel 10,9,7,a 78.

 

 

 

 

 

ad 10/ Závěrem pan Pražák poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                      Alena Leinweberová

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:    Jaroslav Pražák

 

 

 

 

 

 

                                  Iveta Procházková

                                  

                                        

                                                

 

 

                    

Starosta:                     Jaroslav Bulušek

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 18.4. 2006

 

 

 

 

  2.  Program zasedání

      Usnesení č. 1 – 5/2006

                        Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo program zasedání.

                    Hlasování:   5 hlasů pro

 

 

 

 

 3.  Kontrola zápisu ze dne 22.3.2006

Usnesení č. 2 – 5/2006

               Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne

              22.3.2006.

              Hlasování:   5 hlasů pro   

 

 

 

                           

5.      Závěrečný účet za rok 2005

      Usnesení č. 3 - 5 /2006

        Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo Závěrečný účet Obce Pátek za rok 2005

        s výhradou.                                      

        Hlasování:   5 hlasů pro

 

 

 

 

       Usnesení č. 4 – 5/2006

                   Zastupitelstvo Obce Pátek ukládá starostovi p.Jaroslavu Buluškovi odstranit zjištěné

                   nedostatky do konce měsíce dubna 2006.

        Hlasování :  5 hlasů pro

 

 

 

 

6.      Valná hromada České spořitelny a.s.

      Usnesení č. 5 - 5/2006

                    Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo neúčastnit se valné hromady České

                    spořitelny a.s., konané 26.4.2006.

                    Hlasování:    5 hlasů pro

 

 

7. Program obnovy venkova

    Usnesení č. 6 – 5/2006

                   Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo sestavení komise na zajištění firmy, která

                   provede výstavbu pravostranného chodníku podél silnice III/32916 v Obci Pátek

                   směr Poděbrady a  vybudování přechodu pro chodce, v tomto složení:

       

                                                                                                            Jindřich Hněvsa

                                                                                                            Ing. Jiří Janeba

                                                                                                            Jaroslav Pražák

                                                                                                   

                   Hlasování:    5 hlasů pro

 

 

 

8.  Různé  

     Usnesení č.7 – 5/2006

                   Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo doplatit na základě předložených dokladů

                   daňově uznatelné náklady na Dětský den, který se bude konat 27.5.2006.

                   

                   Hlasování:    5 hlasů pro    

 

                 

 

 

 

Zapsala:                           Alena Leinweberová

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák

 

 

 

                                       Iveta Procházková

 

 

 

Starosta:                          Jaroslav Bulušek