Z á  p  i     č.   05/2005

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 24. 5. 2005

 

Přítomni:   p. Jaroslav Bulušek,  Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák, Iveta

                        Procházková, Mgr. Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

 

Hosté:        p. Ing. Jiří Janoch

    

 

Program:   1.   Zahájení

2.       Program zasedání

3.       Kontrola zápisu ze dne 26. 4. 2005

4.       Závěrečný účet obce za rok 2004

5.       OZV č. 2/2005 - Požární řád obce

6.   Územní plán - žádosti

7.   Žádost Leinweber - vjezd             

8.      Cidlina - zápis 

9.   EKO-voda - stojan

                 10.    Chodníky - oprava

                 11.    Různé - dětský den - těžba topolů - KOS

                 12.    Diskuse

                 13.    Závěr

 

 

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad   1)  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Bulušek.

 

ad   2)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad   3)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo  zápis zasedání ze dne 26. 4. 2005.

 

ad   4)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2004 bez

            výhrad.                           

 

ad   5)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005

             - Požární řád obce Pátek. 

       

ad   6)  Obecní zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo připojení žádostí p. Beka, Fadrhonce,

             Hrubého a Voknera k navrhované změně č. 2 ÚPSÚ obce Pátek.

           

ad   7)  Obecní zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo žádost p. Jaroslava Leinwebera

            o povolení zpevnění vjezdu před čp. 59. 

         

ad   8)  Obecní zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí zápis z valné hromady svazku

            obcí "Cidlina" konaný dne 20. 5. 2005 a závěrečný účet svazku za rok 2004.

 

 

ad   9)  Obecní zastupitelstvo projednalo žádost p. Miroslava Petružálka, Jeronýmova 674,

            280 02 Kolín, majitele stojanu na EKO-vodu, o měsíční příspěvek ve výši 2.000,-- Kč

            na jeho provoz. Vzhledem k neochotě p. Petružálka předložit ekonomickou rozvahu

            a následně předkládat roční vyúčtování skutečných nákladů obecní zastupitelstvo tuto

            žádost zamítlo.       

 

ad  10) Obecní zastupitelstvo schválilo smlouvu s firmou p. Roberta Grulyó, Ratboř 27,

            IČO 66764165, na opravu chodníků od čp. 21 po čp. 50 v ceně 200,-- Kč/m2 včetně mate-

            riálu a rozhodlo zadat opravu od čp. 20 k čp. 131 firmě p. Michala Svobody, Pátek 182,

            290 01 Poděbrady, IČO 71103404, v ceně 325,-- Kč/m2 včetně materiálu.

 

ad  11) Různé:

             - Obecní zastupitelstvo projednalo zajištění dětského dne, který se uskuteční dne

                28.5.2005.

             - Obecní zastupitelstvo projednalo povolení těžby topolů u Nových Mlýnů a uložilo panu

                Pražákovi zajistit firmy pro výběr zpracovatele.

             - Obecní zastupitelstvo projednalo žádost p. Ing. Jiřího Janocha, Pátek 183, 290 01

                Poděbrady, zájemce o odkoupení KOS, o snížení jím navrhované ceny  v rámci

                nabídkového řízení, a tuto zamítlo.

             - Obecní zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí oznámení o uzavření MŠ v Pátku

                v době hlavních prázdnin v termínu od 4. 7. 2005 do 28. 8. 2005.

 

ad 12)  Diskuse:

            - Pan Hněvsa vznesl dotaz, kdy bude upravena komunikace u čp. 198.

               Úprava bude provedena v rámci údržby nejpozději v měsíci srpnu 2005.

            - Pan Ing. Janoch vznesl dotaz na kvalitu úpravy krajnice u čp. 102. Tyto úpravy

               prováděl majitel silnice - SÚS Kutná Hora.

            - Pan Vančura navrhl odměnu ve výši 5.000,-- Kč pro p. Marcelu Miarkovou za

               výsledky kontrol, prováděných na úseku hospodaření obce.

               Obecní zastupitelstvo tento návrh odsouhlasilo. 

              

 

ad 13)  Závěrem pan Bulušek poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

Zapsala:                     Marcela Miarková

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Jaroslav Pražák

 

  

                                   Zdeněk Vančura                               

                                

                                           

Starosta:                     Jaroslav Bulušek

 

 

USNESENÍ

 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 24. 5. 2005

 

 

 

 2.  Program zasedání

      Usnesení č. 1 – 05/2005

                        Zastupitelstvo obce Pátek schválilo program zasedání.

                    Hlasování:   7 hlasů pro

 

 

 3.  Kontrola zápisu ze dne 26. 4. 2005

Usnesení č. 2 – 05/2005

               Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 26. 4. 2005.

              Hlasování:     6 hlasů pro         1 se zdržel (Procházková)

 

 

4.    Závěrečný účet obce za rok 2004

      Usnesení č. 3 – 05/2005

                    Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje závěrečný účet obce za rok 2004 bez výhrad.

                    Hlasování:     7  hlasů pro

 

                 

5.     OZV č. 2/2005 - Požární řád obce Pátek

        Usnesení č.  4 - 05/2005

                     Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje OZV č. 2/2005 - Požární řád obce Pátek.

                     Hlasování:     7 hlasů pro

 

 

6.    Územní plán - žádosti

       Usnesení č.  5 - 05/2005

                     Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s připojením žádosti pana Ing. Ladislava

                     Voknera, Cukrovarská 708, 290 01 Poděbrady, k navrhované změně č. 2 ÚPSÚ

                     obce Pátek směřující k rozšíření varianty B.   

                     Hlasování:     7 hlasů pro

 

 

        Usnesení č.  6 - 05/2005

                     Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí se zařazením pozemku č. 52/14 v k.ú. Pátek

                     jako stavební parcely a části pozemků 52/1 a 585/29 v k.ú. Pátek jako komunikace

                     do ÚPSÚ obce Pátek.

                     Hlasování:     7 hlasů pro

 

 

 

 

        Usnesení č.  7 - 05/2005

                     Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s rozšířením ÚPSÚ obce Pátek po obou stranách                                                  ostatní komunikace č. 639 v k.ú. Pátek v šíři 40 m.

                     Hlasování:     7 hlasů pro

 

 

        Usnesení č.  8 - 05/2005

                     Zastupitelstvo obce Pátek rozhodlo, že výstavba komunikací a inženýrských sítí

                     na pozemcích, zahrnutých ve změně č. 2 ÚPSÚ obce Pátek, bude financována

                     majiteli dotčených pozemků.  

                     Hlasování:     6 hlasů pro         1 se zdržel (Vančura)           

                             

 

 7.    Žádost Leinweber - vjezd

Usnesení č.  9 - 05/2005

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje žádost pana Jaroslava Leinwebera, o zpevnění

             vjezdu na pozemek čp. 59. 

             Hlasování:   6 hlasů pro         1 se zdržel (Vančura)

      

 

8.       Cidlina - zápis

 Usnesení č. 10 - 05/2005

             Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí zápis z valné hromady svazku obcí

             "Cidlina" ze dne 20. 5. 2005 a závěrečný účet svazku za rok 2004.

         

 

9.       EKO-voda - stojan

Usnesení č. 11 - 05/2005

             Zastupitelstvo obce Pátek zamítá žádost p. Miroslava Petružálka, Jeronýmova 674,

             280 02 Kolín, majitele stojanu na EKO-vodu, o měsíční příspěvek ve výši 2.000,--  

             Kč na jeho provoz.

             Hlasování:   7 hlasů pro

           

 

10. Oprava chodníků

Usnesení č. 12 - 05/2005

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje smlouvu s firmou p. Roberta Grulyó, Ratboř 27,

             IČO 66764165, na opravu chodníků od čp. 21 po čp. 50 v ceně 200,-- Kč/m2 včetně

             materiálu a pověřilo starostu její podpisem. Dále rozhodlo zadat opravu chodníků od

             čp. 20 k čp. 131 firmě p. Michala Svobody, Pátek 182, 290 01 Poděbrady, IČO

             71103404, v ceně 325,-- Kč/m2 včetně materiálu.       

             Hlasování:   6 hlasů pro    1 se zdržel (Vančura)

 

 

11.   Různé

Usnesení č. 13 - 05/2005

             Zastupitelstvo obce Pátek uložilo panu Pražákovi zajistit firmy pro výběr

             zpracovatele těžby topolů.

             Hlasování:   7 hlasů pro    

 

 

Usnesení č. 14 - 05/2005

             Zastupitelstvo obce Pátek projednalo žádost p. Ing. Jiřího Janocha, Pátek 183,

             290 01 Poděbrady, zájemce o koupi objektu KOS v rámci výběrového řízení,

             o snížení jím navrhované ceny a rozhodlo, že trvá na původní nabídce, která platí

             do 31. 5. 2005.

             Hlasování:    7 hlasů pro  

 

Usnesení č. 15 - 05/2005

             Zastupitelstvo obce Pátek odsouhlasilo odměnu ve výši 5.000,-- Kč pro p. Marcelu

             Miarkovou za výsledky kontrol, prováděných na úseku hospodaření obce.

             Hlasování:      7 hlasů pro          

 

                                  

 

Zapsala:                    Marcela Miarková

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Pražák

 

 

 

                                Zdeněk Vančura      

                                

 

 

Starosta:                  Jaroslav Bulušek