Z á p i s  č. 5/2004

z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 29. 4. 2004

konaného v zasedací místnosti OÚ v Pátku od 19.00 hodin

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák, Iveta

Procházková, Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

Omluven: p.Jindřich Hněvsa

Hosté: ředitelka MŠ paní Edita Hrdá

 

Program: 1. Zahájení

  1. Program zasedání
  2. Žádost o posílení rozpočtu MŠ
  3. Smlouva o výpůjčce se společností VAK a.s. Nymburk
  4. Smlouva na rekonstrukci sítě NN se spol. STE a.s.
  5. Vyjádření SFŽP ČR
  6. Různé
  7. Diskuse
  8. Závěr

 

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad 1) Hosty přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Pražák.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo program zasedání.

ad 3) Zastupitelstvo po rušné diskusi rozhodlo 5 hlasy pro a 1 hlas proti zvýšit podíl obce

na mzdách MŠ pro rok 2004 o 21.600,- Kč.

ad 4) Zastupitelstvo všemi hlasy schválilo znění smlouvy se společností VaK a.s. Nymburk a

pověřilo starostu jejím podpisem.

ad 5) Zastupitelstvo jednomyslně schválilo znění smlouvy o příspěvku obce ve výši

766.550,- Kč na rekonstrukci zbývajícího nadzemního vedení ,uzavřené s STE a.s.

a pověřilo starostu jejím podpisem.

ad 6) Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí vyjádření SFŽP ČR za dne 21.04.2004 ke změně

stavby před jejím dokončením “Tlaková splašková kanalizace Pátek”.

 

 

 

 

ad 7) Různé:

- Obecní zastupitelstvo projednalo a všemi hlasy schválilo prodej vyřazeného automobilu

Š 1203 za cenu 5.000,- Kč.

- zastupitelstvo bylo informováno o obousměrné objížďce přes obec směrem do

Poděbrad v důsledku konání běhu “ Teryho Foxe” v Poděbradech dne 13.06.2004

- Zastupitelstvo rozhodlo o odložení žádosti na provoz Centra pro zdravotně postižené

v Nymburce.

- sběr nebezpečných odpadů se koná dne 15.05.2004 od 11.35 do 11.50 hodin před

místním hostincem

ad 8) Diskuse:

ad 9) Závěrem pan Pražák poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

Zdeněk Vančura