Z á p i s  č. 5 / 2003

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 13. 5. 2003

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák, Iveta

Procházková, Mgr. Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

Hosté: p. Ing. Jiří Janoch, Iveta Zikmundová

 

Program: 1. Zahájení

  1. Program zasedání
  2. Kontrola zápisu z 15. 4. 2003
  3. Smlouva o dílo “Splašková kanalizace Pátek” – dodatek č. 1
  4. Smlouva Stavební realitní Nymburk s.r.o.
  5. Smlouva STE Kolín
  6. KOS – fyzické převzetí, záměr, nabídky, revize
  7. Dětský den
  8. EVA systém - projednání
  9. Různé
  10. Diskuse
  11. Závěr

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

ad 1) Zasedání zahájil p. Bulušek a poté předal slovo p. Pražákovi.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo zápis zasedání ze dne

15. 4. 2003.

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo “Splašková tlaková

kanalizace Pátek” s firmou NEPTUN PRESSKAN, s.r.o., Vápenice 13-15, 796 01

Prostějov, vycházející ze změny projektu a nového stavebního povolení a tento dodatek

jednomyslně schválilo.

Obecní zastupitelstvo dále projednalo nabídku firmy NEPTUN PRESSKAN, s.r.o. na

provedení elektrického zapojení jímek u jednotlivých nemovitostí v ceně 5.000,-- Kč na

jednu nemovitost a jednomyslně rozhodlo uhradit toto zapojení z finančního příspěvku

občanů.

ad 5) Obecní zastupitelstvo projednalo smlouvu s firmou Stavební Realitní Nymburk s.r.o. na

zavezení hráze vodoteče a zpevnění příjezdové komunikace a tuto jednomyslně schválilo.

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo smlouvu o smlouvě budoucí s STE, a.s., Rozvodný

závod Kolín, o dohotovení sítě nízkého napětí v obci a tuto jednomyslně schválilo.

 

ad 7) Obecní zastupitelstvo projednalo zprávu o fyzickém převzetí majetku firmy KOS s.r.o,

které proběhlo ve stanoveném termínu. Na jejím základě jednomyslně rozhodlo provést

tyto nezbytné kroky:

Obecní zastupitelstvo dále jednomyslně rozhodlo pověřit starostu vést jednání s majitelem

přilehlého pozemku č. 37/1 o odkoupení jeho části.

Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo, že o dalším využití celého objektu bude

jednat až po nabytí právní moci kupní smlouvy.

ad 8) Obecní zastupitelstvo projednalo přípravu dětského dne, který se uskuteční ve dvou

dnech, a to:

Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo, že se na konání těchto akcí bude finančně

spolupodílet.

ad 9) Obecní zastupitelstvo projednalo provozování systému EVA, a v případě jeho zpoplatně-

ní ve výši 60.000 Kč ročně poměrem hlasů 6 pro, jeden se zdržel, rozhodlo o jeho zruše-

ní.

ad 10) Různé:

ad 11) Diskuse:

ad 12) Závěrem pan Pražák všem přítomným poděkoval za aktivní přístup a zasedání

ukončil.

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

Zdeněk Vančura