Z á p i s  č. 5 / 2002

z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 7. 5. 2002

 

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Ing. Stanislav Bulušek, Bohumil Fadrhonc,

Jaroslav Pražák, Iveta Procházková, Iva Šafránková

Hosté: p. Ing. Josef Semerád

Omluveni: p. Ing. Jiří Janeba

 

 

 

Program: 1. Zahájení

2. Program zasedání

  1. Vyhodnocení výběrového řízení
  2. Návrh smlouvy s dodavatelem stavby “Tlaková splašková kanalizace”
  3. Dodatek ke smlouvě s Ing. Semerádem
  4. Úvěr na výstavbu veřejného vodovodu
  5. Koupě pozemku
  6. Závěr

 

 

 

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad 1) Zasedání zahájil a řídil pan Bulušek.

 

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo Záznam o posouzení a hodnocení nabídek na plnění

veřejné zakázky “Tlaková splašková kanalizace Pátek” ze dne 2. 5. 2002, vypracovaný

komisí jmenovanou pro posouzení a hodnocení nabídek.

Na základě závěrů komise obecní zastupitelstvo výsledek hodnocení vzalo na vědomí

a uložilo starostovi panu Buluškovi, zástupci starosty panu Pražákovi nabídku posoudit

spolu se stavebním dozorem a výsledky posouzení předložit na příštím řádném zasedání.

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy zhotovitele vzešlým z výběrového

řízení a uložilo starostovi p. Buluškovi projednat navržené úpravy s právníkem a předlo-

žit k dalšímu projednání.

 

ad 5) Obecní zastupitelstvo projednalo Dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi Obcí Pátek a

Ing. Josefem Semerádem, Poděbrady, Hakenova 722/III, týkající se výkonu technického

dozoru na akci zřízení vodohospodářského díla – stavby “Tlaková splašková kanalizace

Pátek, a jednomyslně jej schválilo.

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně rozhodlo požádat o úvěr na

výstavbu veřejné vodovodní sítě v obci ve výši 9.049 tis. Kč u České spořitelny a.s.

Obecní zastupitelstvo pověřilo projednáním žádosti a úvěrových podmínek starostu

obce p. Buluška.

ad 7) Obecní zastupitelstvo projednalo zamítavé stanovisko Pozemkového fondu ČR k bezúp-

latnému převodu pozemku č. 591 v k. ú. Pátek a jednomyslně rozhodlo požádat

o úplatný převod podle § 5 zákona 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

ad 8) Závěrem pan Bulušek všem přítomným poděkoval za účast a aktivní přístup a zasedání

ukončil.

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

Iveta Procházková