Z á  p  i     č.   04/2005

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 26. 4. 2005

 

Přítomni:   p. Jaroslav Bulušek,  Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák,

                        Mgr. Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

 

Omluveni:  p. Iveta Procházková

    

Program:   1.   Zahájení

2.       Program zasedání

3.       Kontrola zápisu ze dne 22.3.2005

4.       Dodatek č. 3 ke smlouvě 16010111

5.       ZVA – závěrečné hodnocení průběhu výstavby kanalizace

6.   Mikroregion Poděbradské Polabí 

7.   Smlouva o dopravní obslužnosti na rok 2005              

8.      CIDLINA – zápis z valné hromady, návrh rozpočtu 2005, příspěvky 

9.   Zápis z valné hromady NYKOS

                 10.    Oznámení o konání valné hromady ČSP

                 11.    Územní plán

                 12.    Žádost Zelenková

                 13.   Program obnovy vesnice

                 14.   Různé: chodník – vítání jara (čarodějnice) – dětský den – KOS – EKO-voda

                 15.    Diskuse

                 16.    Závěr

 

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad   1)  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Pražák.

 

ad   2)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad   3)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo  zápis zasedání ze dne 22. 3. 2005.

 

ad   4)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo dodatek č. 3 ke smlouvě 16010111 se SFŽP

            ČR a pověřilo starostu jeho podpisem.                           

 

ad   5)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo zhodnocení průběhu výstavby Splaškové

            tlakové kanalizace Pátek.

       

ad   6)  Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo zapojení obce Pátek do Mikroregionu Poděbradské

             Polabí .

           

ad   7)  Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo znění mandátní smlouvy s Městem Poděbrady na

             zajištění dopravní obslužnosti.

         

ad   8)  Obecní zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí zápis z valné hromady svazku

             obcí "Cidlina" konaný dne 15. 3. 2005 a návrh rozpočtu na rok 2005.

 

ad   9)  Obecní zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí zápis z valné hromady Svazku

             obcí Ny-Ko ze dne 25. 3. 2005 a rozpočet na rok 2005. 

 

ad  10) Obecní zastupitelstvo projednalo oznámení o konání valné hromady ČS a.s.. 

 

ad  11) Obecní zastupitelstvo projednalo návrh na změnu Územního plánu sídelního útvaru obce 

            Pátek a rozhodlo o připojení obce k této změně.

 

ad 12)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost p. Jindřišky Zelenkové o prominutí

            dlužné částky za svoz TDO.

 

ad 13)  Obecní zastupitelstvo projednalo možnosti zapojení obce do programu obnovy vesnice

            v roce 2006.

 

ad 14)  Různé:

-         Starosta informoval obecní zastupitelstvo o záměru oprav chodníků.

-         Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo datum a místo konání vítání jara (pálení čarodějnic).

-         Obecní zastupitelstvo projednalo přípravu dětského dne, který se uskuteční dne 28. 5. 2005 od 13.00 hod. na hřišti místní tělovýchovné jednoty a rozhodlo poskytnout finanční příspěvek ve výši chybějících prostředků na základě předloženého vyúčtování.

-         Starosta informoval členy zastupitelstva, že zájemce o odkoupení KOS s třetí nejvyšší cenovou nabídkou dosud se zastupujícím právníkem JUDr. Fiedlerem nejednal. Obecní zastupitelstvo pro tento případ rozhodlo, že po uplynutí měsíce dubna 2005 bude osloven další zájemce o tento objekt.

-         Obecní zastupitelstvo projednalo žádost majitele stojanu na Eko-vodu o měsíční příspěvek ve výši 2.000,-- Kč ze strany obce - překládá se.

 

ad 15)  Diskuse:

-         Pan Pražák informoval o písemných ohlasech na výzvu uveřejněnou v Páteckém plátku.

-         Pan Pražák informoval o dosavadním průběhu ankety na zavedení vodovodu.

 

ad 16)  Závěrem pan Pražák poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

Zapsala:                     Marcela Miarková

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Jaroslav Pražák

 

  

                                   Zdeněk Vančura                               

                                

                                           

Starosta:                     Jaroslav Bulušek

USNESENÍ

 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 26. 4. 2005

 

 

 

 2.  Program zasedání

      Usnesení č. 1 – 04/2005

                        Zastupitelstvo obce Pátek schválilo program zasedání.

                    Hlasování:   6 hlasů pro

 

 

 3.  Kontrola zápisu ze 22. 3. 2005

Usnesení č. 2 – 04/2005

               Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 22. 3. 2005.

              Hlasování:     6 hlasů pro        

 

 

4.    Dodatek č. 3 ke smlouvě 16010111

      Usnesení č. 3 – 04/2005

                    Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo Dodatek č. 3 ke smlouvě 16010111

                    a pověřuje starostu obce jeho podpisem.

                    Hlasování:    6  hlasů pro

 

                  

5.     Zhodnocení průběhu výstavby Splaškové tlakové kanalizace Pátek

        Usnesení č.  4 - 04/2005

                     Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje zhodnocení průběhu výstavby Splaškové

                     tlakové kanalizace Pátek.

                     Hlasování:   6 hlasů pro

 

 

6.    Mikroregion Poděbradské Polabí

        Usnesení č.  5 - 04/2005

                     Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí se zapojením obce Pátek do Mikroregionu

                     Poděbradské Polabí.   

                     Hlasování:   6 hlasů pro   

 

 

 7.    Smlouva o dopravní obslužnosti na rok 2005

Usnesení č.  6 - 04/2005

             Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí se zněním mandátní smlouvy uzavřené s Městem

             Poděbrady na zajištění dopravní obslužnosti a pověřuje starostu  jejím podpisem.

             Hlasování:   6 hlasů pro

      

 

 

 

8.       Cidlina - zápis z valné hromady, rozpočet na rok 2005

 Usnesení č.  7 - 04/2005

             Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí zápis z valné hromady svazku obcí

             "Cidlina" ze dne 15. 3. 2005 a rozpočet na rok 2005.

          

 

9.       Zápis z valné hromady svazku obcí NY-KO

Usnesení č.  8 - 04/2005

             Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí zápis z valné hromady svazku obcí

             NY-KO ze dne 25. 3. 2005 a rozpočet na rok 2005.

            

 

11.  Územní plán

Usnesení č.  9 - 04/2005

             Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí, aby se Obec Pátek připojila k navrhované změně

             č. 2 ÚPSÚ Pátek.

             Hlasování:   5 hlasů pro    1 se zdržel (Vančura)

 

 

12.   Žádost paní Zelenkové

Usnesení č. 10 - 04/2005

             Zastupitelstvo obce Pátek rozhodlo prominout paní Jindřišce Zelenkové, bytem

             Dům s pečovatelskou službou, Vitice 63, 281 06, dlužný poplatek za svoz TDO.

             Hlasování:   4hlasy pro     1 proti (Bulušek)      1 se zdržel (Pražák)

 

 

14.      Různé

Usnesení č. 11 - 04/2005

             Zastupitelstvo obce Pátek odsouhlasilo datum a místo konání vítání jara (pálení

             čarodějnic).

             Hlasování:    6 hlasů pro  

 

Usnesení č. 12 - 04/2005

             Zastupitelstvo obce Pátek rozhodlo poskytnout na dětský den chybějící finanční prostředky na základě předloženého vyúčtování.

             Hlasování:      6 hlasů pro          

 

Usnesení č. 13 - 04/2005

             Zastupitelstvo obce Pátek rozhodlo, když zájemce o odkoupení KOS s třetí nejvyšší nabídkou nebude na vyzvání reagovat do konce dubna 2005, bude osloven další zájemce o tento objekt.

             Hlasování:      6 hlasů pro

 

Usnesení č. 14 - 04/2005

             Zastupitelstvo obce Pátek ruší usnesení č. 7 - 03/2005 ze zasedání zastupitelstva dne 22. 3. 2005.

 

 

Usnesení č. 15 - 04/2005

             Zastupitelstvo obce Pátek rozhodlo navýšit rozpočtovaný příspěvek pro Mateřskou školu Pátek o 75.120,-- Kč na mzdy

             Hlasování:      6 hlasů pro

                                  

 

Zapsala:                    Marcela Miarková

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Pražák

 

 

 

                                Zdeněk Vančura      

                                

 

 

Starosta:                  Jaroslav Bulušek