Z á p i s  č. 4/2004

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 20. 4. 2004

konaného v místním hostinci “U Lazarů”

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák, Iveta Procházková,

Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

Omluven: p.Jindřich Hněvsa

Hosté: Ing. Gyürösi, pan Pleska, Ing. Semerád + 41 páteckých občanů

viz. prezenční listina

Program: 1. Zahájení

2. Program zasedání

  1. Kontrola zápisu č. 3/2004 z  23.3.
  2. Informace o připojování na kanalizaci – ceny stočné
  3. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
  4. Zápis valné hromady NYKOS
  5. Oznámení o konání valné hromady České spořitelny
  6. Smlouva o poskytování antivirové ochrany
  7. Žádost o povolení odběru vody z rybníka Skála
  8. Různé – termín sběru nebezpečného odpadu, opravy povrchů vozovek po

dešťové kanalizaci, nabídka věcí KOS, nabídka leteckých snímků obce,

informace o připojení na INTERNET

11. Diskuse

12. Závěr

 

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

ad 1) Hosty přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Pražák.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo program zasedání.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo zápis č. 3/2004 ze zasedání

konaného dne 23. 3. 2004.

ad 4) Starosta seznámil přítomné se současným stavem výstavby kanalizace v obci, včetně

připojování jednotlivých objektů na kanalizační řad, též se souvisejícími cenami

stočného pro rok 2004 a způsobem uzavírání smluv s provozovatelem kanalizační sítě,

společností VaK a.s. Nymburk.

Pan Pleska (zástupce dodavatele), informoval o koordinaci prací při napojování

jednotlivých objektů.

Dotazy občanů k tomuto bodu byly zodpovězeny takto:

původního stavu?

- Paní Markéta Káninská: zda obec zaplatí občanům vodoměry?

- Pan Jaroslav Mrázek: proč je cena stočného 21,50 Kč místo původně slibovaných

21,40 Kč.

Vznesené dotazy přítomným zodpověděl starosta obce spolu s dodavatelem stavby: starosta - povrchy překopů zpevněných vjezdů budou opraveny společně v celé obci – stočné činí 21,50 Kč za 1 metr krychlový (byly předány ceníky plateb stočného s ohledem k vybavenosti jednotlivých domácností platné pro rok 2004) – vodoměry si dle svého uvážení může instalovat každá domácnost – ceny se vyvíjejí, původně prezentovaná cena v roce 2002 byla skutečně 21,40 Kč, avšak i pivo a jiné zboží již nestojí stejně jako před dvěmi lety- připojení podružných řadů na jímky včetně vodotěsné manžety je hrazeno v rámci projektu – obec nehradí vzniklé náklady za vodoměry, ani za jejich instalaci. Dále byl přítomným občanům představen pan Pleska, který zodpovídá za chod prací související s dostavbou kanalizace, stavební dozor nadále vykonává pan ing. Josef Semerád, Pátek č. p. 186.

Po vyčerpání všech dotazů na téma výstavby kanalizace předsedající pan Jaroslav Pražák poděkoval zástupcům dodavatele za jejich ochotu zúčastnit se tohoto zasedání a jménem zastupitelů se s nimi rozloučil. Následně zasedání obecního zastupitelstva pokračovalo za hojné účasti páteckých občanů bodem č.5.

ad 5) Žádost o prodloužení smlouvy k pronájmu části haly č.4 v objektu KOS podaná panem

Svobodou č.p. 160 na dalších 6 měsíců.

Na návrh starosty obecní zastupitelstvo jednomyslně schválilo změnu ve znění této

smlouvy z doby určité na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 30 dnů a pověřilo starostu

jejím projednáním a podpisem.

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí zápis z valné hromady NY-KO

konané dne 26.03.2004 ve Ždánicích.

ad 7) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně rozhodlo o neúčasti zástupce obce na

valné hromadě České spořitelny a.s., která se uskuteční dne 26.05.2004.

ad 8) Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo o podpisu smlouvy s firmou LICANET s.r.o.

na antivirovou ochranu počítačové sítě.

ad 9) Obecní zastupitelstvo projednalo žádost p. Josefa Havliny čp. 146 a p. Milana Volejníka

čp. 144 o povolení odběru vody pro zalévání zahrádek z rybníka Skála a tuto jednomyslně

schválilo.

ad 10) Různé:

- termín sběru nebezpečných odpadů bude vyhlášen dodatečně (dosud není znám)

ad 10) Diskuse:

Starosta: cena kanalizace je vlivem zvýšeného DPH o 840 000,- vyšší. I přes toto zvýšení ceny je v rozpočtu s touto částkou počítáno a je plně finančními zdroji obce kryta.

Starosta: z důvodu vyčerpání finančních zdrojů není s touto úpravou počítáno. Prioritou do budoucna budou nejspíše opravy chodníků, které jsou v neutěšeném stavu. Až v následujícím kroku lze uvažovat o Vašem požadavku.

Starosta: dle projektu je uvažováno s osvětlením pouze před hřbitovem.

Pan Zdeněk Kincl – kolik objektů se nepřipojilo na kanalizaci?

Starosta: jedná se přibližně o 10 objektů, kde není uzavřena smlouva o věcném břemeni. Povinnost připojení a případné sankce za nesplnění této povinnosti stanoví zákon 274/2001 o vodovodech a kanalizacích.

Starosta: interval svozů je stanoven smluvně takto: X – V měsíc 1x týdně a VI – IX měsíc 1x za 14 dnů. Je možno změnit tuto smlouvu, avšak za cenu zvýšení plateb obce za odvoz těchto odpadů.

Starosta: zastupitelstvo obce rozhodlo o této koupi v době, kdy dostatek peněz v obecní pokladně ještě byl.

 

ad 11) Závěrem pan Pražák poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

Zdeněk Vančura