Z á p i s  č. 4 / 2003

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 15. 4. 2003

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák, Iveta

Procházková, Mgr. Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

Hosté: p. Ing. Jiří Janoch, Kamila Ondová

 

Program: 1. Zahájení

  1. Program zasedání
  2. Kontrola zápisu z 19. 3. 2003
  3. Smlouva o dílo: “Technická vybavenost lokalita B”
  4. “Dešťová kanalizace Pátek”

   “Zpevnění komunikace”

   “Dohoda o zřízení věcného břemene”

  5. Projekt “Bytový dům”
  6. KOS – fyzické převzetí
  7. Převod majetku z fondu Sporoinvest na běžný účet
  8. Dětský den
  9. Valné hromady: ČS a.s. + STE a.s.
  10. Náklady na hygienické požadavky provozu MŠ
  11. Žádost o souhlas se stavbou RD na parcele 50/9
  12. Různé
  13. Diskuse
  14. Závěr

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

ad 1) Zasedání zahájil a řídil pan Pražák.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo zápis zasedání ze dne

19. 3. 2003.

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo tyto smlouvy o dílo:

ad 5) Obecní zastupitelstvo projednalo záměr vybudovat v lokalitě “B” bytový dům a rozhodlo

provést anketu, zjišťující zájem občanů o toto bydlení, a vytvořit předběžný seznam

zájemců.

Obecní zastupitelstvo dále projednalo způsob prodeje poslední volné stavební parcely

v lokalitě “B”, na který padly tři návrhy:

Obecní zastupitelstvo poměrem hlasů 4 pro a 3 proti rozhodlo o prodeji losováním.

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo způsob fyzického převzetí majetku firmy KOS s.r.o.,

jenž byl, na základě rozhodnutí ze dne 19. 3. 2003, odkoupen od správce konkurzní

podstaty. Toto převzetí se uskuteční dne 18. 4. 2003 v 9.00 hod. na místě.

Obecní zastupitelstvo jmenuje přebírací komisi v tomto složení: Jaroslav Bulušek,

Ing. Jiří Janeba, Ing. Jiří Janoch, Jaroslav Pražák, Zdeněk Vančura, Iveta Zikmundová.

Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo o podrobném fyzickém převzetí jednotlivých

položek inventárního seznamu v hodnotě od 5.000,- Kč za jeden kus.

ad 7) Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo odprodat všechny podílové listy otevřeného

podílového fondu SPPOROINVEST a výtěžek převést na BÚ u KB Nymburk.

ad 8) Obecní zastupitelstvo projednalo přípravu dětského dne, jehož pořadatelem je TJ Pátek.

.

ad 9) Obecní zastupitelstvo projednalo pozvánky na valné hromady ČS a.s. a Středočeská

energetická a.s. a jednomyslně rozhodlo o neúčasti našeho zástupce.

ad 10) Obecní zastupitelstvo projednalo předpokládané náklady na zajištění hygienických

požadavků na provoz mateřské školy, jak je stanovují vyhlášky č. 107/2001 a 108/2001

Sb., ve výši 60 tis. Kč investiční a 70 tis. Kč neinvestiční náklady, a jednomyslně

rozhodlo o tyto částky upravit rozpočet na rok 2003.

ad 11) Obecní zastupitelstvo projednalo žádost majitelů pozemku č. 50/9 v k.ú. Pátek

p. Ivony Vrbatové a p. Martina Jeníčka, o souhlas se stavbou RD na tomto pozemku

a jednomyslně rozhodlo této žádosti vyhovět.

ad 12) Různé:

 

 

ad 13) Diskuse:

Obecní zastupitelstvo bere tuto zprávu na vědomí.

Bylo mu předloženo vyúčtování od pořadatelů, na jehož základě byl z pokladny obce vyplacen rozdíl mezi příjmy a výdaji v celkové výši 1.321,-- Kč.

ad 14) Závěrem pan Pražák všem přítomným poděkoval za aktivní přístup a zasedání

ukončil.

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

Zdeněk Vančura