Z á p i s  č. 4 / 2002

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 23. 4. 2002

 

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Ing. Stanislav Bulušek, Bohumil Fadrhonc, Ing. Jiří Janeba,

Jaroslav Pražák, Iveta Procházková, Iva Šafránková

 

 

Program: 1. Zahájení

2. Program zasedání

  1. Kontrola zápisu
  2. Zástava pozemku
  3. Smlouvy
  4. Místní vyhláška o odpadech
  5. Zpráva o kontrole výsledku hospodaření za rok 2001
  6. Vlastnictví pozemků k.č. 76/6 a 181
  7. Provoz mateřské školy o prázdninách a úprava vody
  8. Žádost o dotaci na SAPARD a informace z valné hromady “Cidlina “ a “NYKO”
  9. Různé
  10. Závěr

 

 

 

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad 1) Zasedání zahájil a řídil pan Pražák.

 

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo zápis ze zasedání dne 19. 3.

2002.

 

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo zastavení pozemků Obce Pátek

ve prospěch Státního fondu životního prostředí v hodnotě cca 10.100 000,-Kč., pro krytí

půjčky na tlakovou kanalizaci. Zastaveny budou tyto pozemky: 72/12, 72/16, 72/18,

284/2, 292/1, 295, 331, 332, 333, 334, 335, 346, 389/1, 391/3, 395/1, 395/2 katastrální

území Pátek a 274/2 - les v KÚ Křečkov .

ad 5) Obecní zastupitelstvo projednalo tyto smlouvy:

a/ Smlouva se Středočeskou energetickou a.s., Vinohradská 8, Praha 2 (prostředníkem

je rozvodný závod Kolín) o úhradě podílu na oprávněných nákladech spojených s při-

pojením a se zajištěním rezervovaného příkonu elektřiny pro lokalitu “B” – smlouva

byla jednomyslně schválena.

b/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemkové parcele 651/1

uzavřená se s.p. Povodí Labe, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové – jednomyslně

schválena.

c/ Smlouva o nájmu pozemku pro zřízení sítě technického vybavení na pozemkové par-

cele 651/1 uzavřená se s.p. Povodí Labe, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové –

smlouva schválena jednomyslně.

d/ Smlouva se Středočeským krajem o zřízení věcného břemene v souvislosti s výstav-

bou tlakové splaškové kanalizace- schválena jednomyslně.

e/ Smlouva s Polabským muzeem Poděbrady o provedení archeologického stavebního

dozoru při stavbě tlakové splaškové kanalizace – smlouva jednomyslně schválena.

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo Novelu č. 1/2002 Obecně

závazné vyhlášky Obce Pátek č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Počínaje dnem 1. 7. 2002 jsou od poplatku osvobozeni občané trvale žijící v zahraničí a

osoby vykonávající vojenskou základní službu.

ad 7) Obecní zastupitelstvo projednalo zprávu o kontrole výsledku hospodaření Obce Pátek za

rok 2001, kterou provedli pracovníci OkÚ Nymburk a její závěry bere na vědomí.

Obecní zastupitelstvo jednomyslně schvaluje výsledky hospodaření obce za rok 2001.

ad 8) Obecní zastupitelstvo projednalo dosavadní průběh vyjasňování vlastnictví u pozemků

č. 76/6 a 181 v k ú. Pátek.

ad 9) Obecní zastupitelstvo projednalo plán dovolených v MŠ na II. pololetí 2002. V době

letních prázdnin bude MŠ mimo provoz v době od 8. 7. do 23. 8. 2002.

Obecní zastupitelstvo projednalo protokol o zahájení řízení a ústním projednání u okres-

ního hygienika v Nymburce, týkající se problematiky řešení zkvalitnění pitné vody

v místní MŠ, který byl doručen 20. 3. 2002. Tento protokol ukládá obci zajistit kvalitní

pitnou vodu v MŠ nejpozději do 31. 7. 2003. Obecní zastupitelstvo uložilo starostovi

a místostarostovi projednat s okresním hygienikem možnost posunutí tohoto termínu

v souvislosti s ipravovanou výstavbou veřejného vodovodu. V případě negativního

stanoviska obecní zastupitelstvo rozhodlo zrealizovat vybudování úpravny vody v průbě-

hu letních prázdnin 2002.

ad 10) Obecní zastupitelstvo projednalo žádost na dotaci na výstavbu veřejné vodovodní sítě

z fondu SAPARD a rozhodlo, že tato žádost bude podána prostřednictvím svazku obcí

“Cidlina”.

Obecní zastupitelstvo projednalo zápis z valné hromady svazku obcí “Cidlina” ze dne

21.3.2002 a bere jej na vědomí.

Obecní zastupitelstvo projednalo zápis z valné hromady “NY-KO” ze dne 25.3.2002

a bere jej na vědomí.

 

 

 

ad 11) Různé:

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí navýšení odměny uvolněného starosty obce, vypočítané podle příslušných tabulek, které je nárokové.

Obecní zastupitelstvo poměrem hlasů 5 pro a 2 se zdrželi odsouhlasilo navýšení

odměn členů zastupitelstva dle příslušných tabulek.

ad 12) Závěrem pan Pražák všem přítomným poděkoval za účast a aktivní přístup a zasedání

ukončil.

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

Iveta Procházková