Z á  p  i     č.   3/2006

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 21.2.2006

 

 

Přítomni:        p.Jaroslav Pražák, Jindřich Hněvsa, Zdeněk Vančura, Iveta Procházková,

                            Ing. Jiří Janeba.

 

Hosté:             p. Jaroslav Vodička

 

Nepřítomni:    p. Jaroslav Bulušek,  Mgr. Iva Šafránková

 

Omluveni:       p. Jaroslav Bulušek

 

Program:        1.   Zahájení

     2.   Program zasedání

     3.   Kontrola a projednání zápisu ze dne 24.1.2006 a 7.2.2006

     4.   Smlouva s p.Jaroslavem Vodičkou

                        5.   Mandátní smlouva na zajištění dopravní obslužnosti

     6.   Žádost o příspěvek -DIAKONIE

     7.   Zápis Cidlina

     8.   Smlouva Tomovy parky s.r.o.         

     9.   Rozšíření autobusových linek

                       10.  Různé – Změna č. 2 ÚPSÚ Pátek

                       11.  Závěr

 

 

                   

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad   1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Pražák.

 

 

ad   2/  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

 

 

ad   3/  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 24.1.2006

            a 7.2.2006.           

                        

ad   4/  Obecní zastupitelstvo rozhodlo ukončit Smlouvu o pronájmu hokejových kabin

            s panem Jaroslavem Vodičkou ke dni 31.8.2006 a stanovilo podmínky pro ukončení

            smlouvy.          

 

 

ad   5/ Obecní zastupitelstvo rozhodlo přistoupit k podepsání mandátní smlouvy na zajištění

           dopravní obslužnosti.

 

 

 

ad  6/   Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost Diakonie ČCE o příspěvek

            5000,-Kč na nákup potřebné technologie a gastronádob na rozvoz obědů.

 

 

ad  7/   Obecní zastupitelstvo projednalo Zápis z valné hromady svazku obcí CIDLINA,

            která se uskutečnila dne 8.2.2006.

         

 

ad  8/   Obecní zastupitelstvo projednalo nabídku firmy TOMOVY  PARKY s.r.o. na uzavření

            Smlouvy o „mimozáručním“ servisu na již dodané zařízení dětského hřiště a rozhodlo

            jejich nabídku neakceptovat.

 

 

ad 9/   Obecní zastupitelstvo projednalo rozšíření autobusových spojů na lince Praha – Městec

           Králové a rozhodlo, na základě zjištění skutečného zájmu občanů, s tímto rozšířením

           na zkušební dobu jednoho roku souhlasit..

 

 

ad 10/ Různé:

- Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se změnou č.2 územního plánu sídelního útvaru

              Pátek.

 

 

ad 11/  Závěrem pan Pražák poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

Zapsala:                      Alena Leinweberová

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Jaroslav Pražák

 

 

 

                                   Iveta Procházková

 

                                       

                                                                      

Místostarosta:            Jaroslav Pražák

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 21.2. 2006

 

 

 

  2.  Program zasedání

      Usnesení č. 1 – 3/2006

                        Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo program zasedání.

                    Hlasování:   5 hlasů pro

 

 

 

 3.  Kontrola zápisu ze dne 24.1.2006 a 7.2.2006

Usnesení č. 2 – 3/2006

               Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne

              24.1.2006 a 7.2.2006.

              Hlasování:   3 hlasy pro       2 se zdrželi (p.Iveta Procházková, p.Jindřich Hněvsa)  

 

 

 

 4.  Smlouva s p. Jaroslavem Vodičkou

      Usnesení č.  3 - 3/2006

                   Obecní zastupitelstvo rozhodlo ukončit Smlouvu o pronájmu hokejových kabin

                   s p.Jaroslavem Vodičkou za těchto podmínek:

1)      Smlouva bude ukončena k 31.8.2006.

2)      Stanovená výše nájemného činní 500,-Kč měsíčně

                    Hlasování:   5 hlasů pro

                       

          

                            

 5.  Mandátní smlouva na zajištění dopravní obslužnosti

      Usnesení č.  4 - 3 /2006

        Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo přistoupit k podepsání mandátní smlouvy

        na zajištění dopravní obslužnosti s Městem Poděbrady.                               

        Hlasování:    5 hlasů pro

 

 

 

6.  Žádost  o příspěvek - DIAKONIE

     Usnesení č. 5 - 3/2006

                    Zastupitelstvo Obce Pátek schvaluje žádost Diakonie ČCE o příspěvek 5000,-Kč

                    na nákup potřebné technologie a gastronádob na rozvoz obědů.

                    Hlasování:    5 hlasů pro

 

 

 

 

 

8. Smlouva  Tomovy parky s.r.o.

    Usnesení č. 6 – 3/2006

                   Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo neuzavřít Smlouvu o „mimozáručním“ servisu

                   S firmou Tomovy parky s.r.o.

                   Hlasování:    5 hlasů pro

 

 

 

9. Rozšíření autobusových linek

    Usnesení č. 7 – 3/2006

                   Zastupitelstvo Obce Pátek souhlasí s rozšířením  autobusové linky Praha-Městec

                   Králové na zkušební dobu jednoho roku.

                   Hlasování:    5 hlasů pro

 

 

 

 

Zapsala:                            Alena Leinweberová

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák

 

 

 

                                         Iveta Procházková

 

 

 

Místostarosta:                  Jaroslav Pražák