Z á  p  i     č.   03/2005

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 22.3.2005

 

 

 

Přítomni:   p. Jaroslav Bulušek,  Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák,

                        Iveta Procházková, Mgr. Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

 

    

Program:   1.   Zahájení

2.       Program zasedání

3.       Kontrola zápisu ze dne 22.2.2005

4.       Inventury 2004

5.   Mzdy OZ + žádost MŠ

6.   Smlouvy o užívání vody DIAKONIE + MŠ

7.   CIDLINA – zpráva o hospodaření

8.      Zpráva kontrolního výboru

9.    Zřízení administrativního místa pracovníka OÚ

                 10.    Různé – žádost o povolení zpevnění vjezdu Serbus – vyúčtování plateb za žáky

                           -  územní plán - chodník

                 11.    Diskuse

                 12.    Závěr

 

 

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad   1)  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Bulušek.

 

ad   2)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad   3)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo  zápis zasedání ze dne 22. 2. 2005.

 

ad   4)  Inventury 2004 - Obecní zastupitelstvo schválilo inventarizaci roku 2004.

 

ad   5)  Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí úpravu odměny starosty, vypočtenou dle 

            nařízení vlády 337/2004 Sbírky zákonů č. 697/2004 (příloha č.1).

            Dále rozhodlo dle této přílohy o zvýšení odměny místostarosty. Rozhodlo též o ponechání

            výše původních odměn u ostatních zastupitelů.

            Rozhodlo o navýšení finančního příspěvku pro MŠ o 75.120,- Kč na dotaci mezd.

       

ad   6)  Obecní zastupitelstvo schválilo znění smluv o užívání vody MŠ a Diakonií ČCE.

           

ad   7)  Obecní zastupitelstvo projednalo a vzalo na vědomí zprávu o výsledku hospodaření

            svazku obcí CIDLINA.

          

ad   8)  Obecní zastupitelstvo projednalo zprávu kontrolního výboru a na jejím základě uzavřelo

            hospodaření Obce Pátek za rok 2004.

 

ad   9)  Obecní zastupitelstvo rozhodlo o zřízení pracovního místa pro vedení účetnictví

            a administrativy obce od 01.07.2005. 

 

ad  10) Různé:

            -    Starosta informoval členy zastupitelstva , že zájemce o odkoupení KOS s druhou

                  nejvyšší cenovou nabídkou dosud na vyzvání nereagoval.

      Obecní zastupitelstvo pro tento případ rozhodlo, že po uplynutí měsíce března 2005

      bude osloven další zájemce o tento objekt.

-         Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost pana Petra Serbuse, Pátek 9,         o zpevnění vjezdu na pozemek   čp. 9.

 

ad  11) Diskuse:

-         Pan Pražák informoval o provedení kontroly neoprávněného záboru veřejného prostranství.

 

 

 

 

ad 12)  Závěrem pan Bulušek poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

Zapsala:                     Marcela Miarková

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Jaroslav Pražák

 

 

  

                                 Zdeněk Vančura                               

                                

 

                                             

Starosta:                    Jaroslav Bulušek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 22. 3. 2005

 

 

 

 2.  Program zasedání

      Usnesení č. 1 – 03/2005

                        Zastupitelstvo obce Pátek schválilo program zasedání.

                    Hlasování:   7 hlasů pro

 

 

 3.  Kontrola zápisu ze 22. 2. 2005

Usnesení č. 2 – 03/2005

               Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 22. 2. 2005.

              Hlasování:     7 hlasů pro        

 

 

4.    Inventura 2004

      Usnesení č. 3 – 03/2005

                    Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo výsledky inventury za rok 2004.

                    Hlasování:    7  hlasů pro

 

                 

5.     Mzdy a žádost MŠ

        Usnesení č.  4 - 03/2005

                     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí výši měsíční odměny uvolněného  

                     starosty, stanovené na základě nařízení vlády č. 337/2004 Sb. č. 697/2004.

 

        Usnesení č.  5 - 03/2005

                     Zastupitelstvo obce Pátek rozhodlo zvýšit odměnu neuvolněného místostarosty

                     dle přílohy nařízení č. 337/2004 Sb. v plné výši.   

                     Hlasování:   4 hlasy pro    1 proti (Vančura)     2 se zdrželi (Pražák, Šafránková)

 

        Usnesení č.  6 - 03/2005

                     Zastupitelstvo obce Pátek rozhodlo ponechat odměny zbylých členů zastupitelstva

                     v nezměněné výši.

                      Hlasování:    4 hlasy pro   3 se zdrželi (Bulušek, Pražák, Šafránková)

 

        Usnesení č.  7 - 03/2005-03-31

                       Zastupitelstvo obce Pátek rozhodlo navýšit rozpočtovaný příspěvek pro Mateřskou

                       školu Pátek o 75.120,-- Kč na mzdy.

                       Hlasování:    7 hlasů pro    

 

 

7.          Projednání zadání Územního plánu obce Okřínek

Usnesení č.  5 - 02/2005

             Zastupitelstvo obce Pátek nemá námitek proti zadání Územního plánu obce  

             Okřínek.

             Hlasování:   7 hlasů pro

      

 

 

 

 

8.          Projednání konceptu Územního plánu obce Kouty

Usnesení č.  6 - 02/2005

             Zastupitelstvo obce Pátek nemá námitek proti konceptu Územního plánu obce

             Kouty.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

 

9.          Různé

Usnesení č.  7 - 02/2005

             Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí se žádostí pana Martina Müllera, Pátek 170,

             o povolení stavby, připojení kanalizační přípojky a vjezdu na pozemek na čp. 11.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

 

 

 

Zapsala:                    Marcela Miarková

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Pražák

 

 

 

                                Zdeněk Vančura      

                                

 

 

Starosta:                  Jaroslav Bulušek