Z á p i s  č. 3/2004

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 23. 3. 2004

 

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák, Iveta

Procházková, Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

 

Program: 1. Zahájení

  1. Program zasedání
  2. Kontrola zápisu
  3. Inventury
  4. Výsledek hospodaření za rok 2003
  5. Rozpočet na rok 2004
  6. TELECOM – smlouva o věcném břemenu
  7. Nabídka Pozemkového fondu
  8. Připojování nemovitostí na tlakovou kanalizaci
  9. Informace o prodeji zásob – žádosti Janoch a Volejník
  10. Hospodaření “Cidlina”
  11. Hospodaření “Nykos”
  12. Dopravní situace Nové Mlýny a u OÚ
  13. Různé
  14. Diskuse
  15. Závěr

 

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

ad 1) Hosty přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Bulušek.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo program zasedání.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo zápis ze zasedání dne

24. 2. 2004.

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo výsledky inventury majetku obce

za rok 2003.

ad 5) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně přijalo bez výhrad výsledky hospodaření

obce za rok 2003.

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce na rok 2004.

ad 7) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo smlouvu o věcném břemenu

uzavřenou s firmou ČESKÝ TELECOM a.s.

 

ad 8) Obecní zastupitelstvo projednalo nabídku Pozemkového fondu ČR na odkoupení

zemědělských pozemků a pro nedostatek finančních prostředků jednomyslně rozhodlo

o neakceptování této nabídky.

ad 9) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci pana Pražáka o stavu připojování

jednotlivých domácností na tlakovou kanalizaci.

ad 10) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci pana Pražáka o prodeji zásob firmy

KOS. Dále bere na vědomí žádost Ing. Jiřího Janocha o odkoupení tohoto objektu

a žádost pana Volejníka o jeho pronájem.

Zastupitelstvo obce o těchto žádostech nerozhodlo z důvodu dosud nezpracovaných

výsledků rozborů znečištění podzemní vody.

ad 11) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření svazku obcí “CIDLINA” za rok

2003.

ad 12) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí hospodaření svazku obcí NY-KO za rok 2003.

ad 13) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci o dosavadních výsledcích v řešení

dopravní situace na silnici č. I/32 u Nových Mlýnů a silnici č. III/32812 před obecním

úřadem v Pátku.

ad 14) Různé:

o příspěvek.

ad 15) Diskuse:

ad 16) Závěrem pan Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

Zdeněk Vančura