Z á p i s  č. 3 / 2003

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 19. 3. 2003

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák, Iveta

Procházková, Mgr. Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

 

Program: 1. Zahájení

  1. Program zasedání
  2. Kontrola zápisu
  3. Předběžné výsledky hospodaření za rok 2002
  4. Územní plány
  5. Kanalizace – žádost o změnu stavby
  6. Smlouva - KOS
  7. Valná hromada “Cidlina”
  8. Děšťová kanalizace
  9. Výběr zhotovitele stavby Lokalita B
  10. Darovací smlouva
  11. Různé
  12. Závěr

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

ad 1) Zasedání zahájil a řídil pan Pražák.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo zápis zasedání ze dne

18. 2. 2003.

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo výsledky čerpání rozpočtu za rok 2002 a tyto

jednomyslně schvaluje.

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí předběžné výsledky hospodaření Obce Pátek

za rok 2002.

ad 5) Obecní zastupitelstvo projednalo návrh územního plánu “Střední Polabí” a jednomyslně

rozhodlo požádat o zakreslení cyklostezky, zakreslené v územním plánu Obce Pátek.

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo žádost o změnu stavby tlakové kanalizace před dokon-

čením a jednomyslně rozhodlo pověřit starostu obce zajištěním projednání této změny

projektu se SFŽP.

ad 7) Obecní zastupitelstvo projednalo návrhy kupních smluv na přímý odkup majetku firmy

KOS, zaslané správcem konkurzní podstaty, a jednomyslně rozhodlo pověřit starostu

obce jejich podpisem.

ad 8) Obecní zastupitelstvo projednalo zápis z valné hromady svazku obcí “Cidlina” ze dne

21. 2. 2003 a bere jej na vědomí.

.

ad 9) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně rozhodlo zadat požadavky na zpracování

projektu na dešťovou kanalizaci a dopravní značení “Obytná zóna” na sídlišti.

ad 10) Obecní zastupitelstvo jednomyslně schválilo jako zhotovitele stavby “Technická

vybavenost pro rodinné domy lokalita B” firmu ČMKS-První žel. stavební, s.r.o.,

Poděbradská 358, 288 02 Nymburk, IČO: 49551159, a pověřuje starostu obce podpi-

sem smlouvy dle variantního řešení v ceně 6.322.428,-- Kč včetně 5 % DPH.

ad 11) Obecní zastupitelstvo projednalo Darovací smlouvu, uzavřenou mezi Obcí Pátek

Středočeským krajem, o bezúplatném převodu pozemků p.č. 595/25, p.č. 595/26,

p.č. 595/27, p.č. 595/28 a p.č. 650/2 v obci a k.ú. Pátek a tuto smlouvu jednomyslně

schválilo.

ad 12) Různé:

a přístupových cest.

ad 13) Závěrem pan Pražák všem přítomným poděkoval za aktivní přístup a zasedání

ukončil.

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

Zdeněk Vančura