Z á p i s  č. 3 / 2002

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 19. 3. 2002

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Ing. Stanislav Bulušek, Bohumil Fadrhonc, Ing. Jiří Janeba,

Jaroslav Pražák, Iveta Procházková, Iva Šafránková

Hosté: p. Pavel Pistor, ředitel Střediska Diakonie Libice n/C

Program: 1. Zahájení

2. Program zasedání

  1. Kontrola zápisu
  2. Tlaková kanalizace - informace
  3. Vodovod – žádost o dotaci
  4. Žádost o dotaci na infrastrukturu v lokalitě “B”
  5. Správní rada Svazku obcí Ny-Ko
  6. Různé
  7. Diskuse
  8. Závěr

 

 

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad 1) Zasedání zahájil a řídil pan Bulušek.

 

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a poměrem hlasů 6 pro, 1 se zdržel schválilo zápis ze

zasedání dne 19. 2. 2002.

 

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo postup prací na přípravě výstavby tlakové kanalizace.

Obecní zastupitelstvo jednomyslně odsouhlasilo smlouvu o dílo, uzavřenou mezi Obcí

Pátek a Ing. Josefem Semerádem, Poděbrady, Hakenova 722/III, týkající se výkonu

technického dozoru na akci zřízení vodohospodářského díla – stavby “Tlaková splašková

kanalizace Pátek”.

ad 5) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo žádost o dotaci na

výstavbu vodovodní sítě v rámci projektu Obnovy a rozvoje vesnic – SAPARD.

 

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo žádost o dotaci na

vybudování infrastruktury v lokalitě “B” v rámci podpory výstavby technické

infrastruktury vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

 

ad 7) Obecní zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí zápis z jednání správní rady

Svazku obcí Ny-Ko ze dne 21. 2. 2002.

 

ad 8) Různé:

a odpoledne na fotbalovém hřišti.

 

ad 9) Diskuse:

Tato problematika bude řešena souběžně s budováním infrastruktury v lokalitě “B”.

 

ad 10) Závěrem pan Bulušek všem přítomným poděkoval za účast a aktivní přístup a zasedání

ukončil.

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

Iveta Procházková