Z á  p  i     č.   2/2006

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 7.2.2006

 

 

Přítomni:        p. Jaroslav Bulušek,  Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák, Mgr. Iva Šafránková,

                        Zdeněk Vančura.

 

Nepřítomni:    Jindřich Hněvsa, Iveta Procházková.

 

Omluveni:       Jindřich Hněvsa.

 

Program:        1.   Zahájení

     2.   Program zasedání

     3.   Projednání návrhu zadání změny č.2 ÚPSÚ Pátek

     4.   Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí s Městem Poděbrady

                        5.   Vytvoření nových autobusových spojů

     6.   Návrh na směnu a odkup pozemků /Kolbaba,  Poděbradská blata a.s./

     7.   Žádost  TJ Pátek

     8.   Různé – kabiny Geissler          

     9.   Diskuse

                       10.  Závěr

 

 

                   

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad   1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Bulušek.

 

 

 

ad   2/  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

 

 

 

ad   3/  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh zadání změny č.2 územního

            plánu sídelního útvaru Pátek.

           

                        

 

ad   4/  Obecní zastupitelstvo rozhodlo o přistoupení Obce Pátek ke smlouvě o vytvoření

            dobrovolného svazku obcí s městem Poděbrady.          

 

 

 

ad   5/ Obecní zastupitelstvo projednalo možnost rozšíření autobusových spojů na lince

           Praha-Městec Králové. Rozhodnutí bylo odloženo z důvodu zjištění skutečného zájmu

           občanů.

 

 

ad  6/ Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh na  směnu a odkup pozemků

          k.č.610 a 609, za část pozemku k.č.74/1, 74/2 a část pozemku kat. č. 233, v majetku

          ZOD Poděbradská blata a.s. a případný odkup pozemku sourozenců Kolbabových.

 

 

 

ad  7/ Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost TJ Pátek, rozšířit klubovnu

          fotbalových kabin o 16 m2 na pozemek parcelní číslo 592/2, který je majetkem

         Obce Pátek.

         

 

 

ad  8/ Různé:

          - Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí pana Geisslera o pronájmu hokejových

   kabin. Z důvodu dosud platné nájemní smlouvy s panem Vodičkou, není možno této

   žádosti vyhovět.

 

 

 

ad 9)  Diskuse

    

 

 

ad 10)  Závěrem pan Bulušek poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

 

Zapsala:                      Alena Leinweberová

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:    Jaroslav Pražák

 

 

 

 

                                   Zdeněk Vančura

 

                                       

                         

                                                  

Starosta:                     Jaroslav Bulušek

 

 

 

 

USNESENÍ

 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 7.2. 2006

 

 

 

 

 2.  Program zasedání

      Usnesení č. 1 – 2/2006

                        Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo program zasedání.

                    Hlasování:   5 hlasů pro

 

 

 

 

 

 3.  Návrh zadání změny č.2 ÚPSÚ Pátek

Usnesení č. 2 – 2/2006

               Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo návrh zadání změny č.2

              územního plánu sídelního útvaru Pátek.

              Hlasování:   5 hlasů pro         

 

 

 

 

 

 4.  Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí s městem Poděbrady

      Usnesení č.  3 - 2/2006

                   Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo přistoupení Obce Pátek  ke

                   smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí s městem Poděbrady.

                   Hlasování:      5 hlasů pro

                       

          

                           

 

 

 6.  Návrh na odkup a směnu pozemků

      Usnesení č.  4 -2 /2006

        Zastupitelstvo Obce Pátek pověřilo starostu a místostarostu předběžným

        projednáním směny a případného odkupu pozemků k.č.610 a 609, za část

        pozemku k.č.74/1, 74/2 a část pozemku k.č.233 v majetku ZOD Poděbradská

        blata a.s. a případný odkup pozemku sourozenců Kolbabových.                              

        Hlasování:      5 hlasů pro

 

 

 

 

 

7.  Žádost  TJ Pátek

     Usnesení č. 5 - 2/2006

                    Zastupitelstvo Obce Pátek schvaluje žádost TJ Pátek rozšířit klubovnu fotbalových

                    kabin o 16 m2 na pozemek parcelní číslo 592/2, který je majetkem Obce Pátek za

                    těchto podmínek:

 

                    1/ Rozšíření bude mít charakter drobné stavby.

                  

                    2/ Jedná se o přístavbu podél stávající boční zdi,směřující ke hřišti.

 

                    Hlasování:     5 hlasů pro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                            Alena Leinweberová

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:          Jaroslav Pražák

 

 

 

 

                                        Zdeněk Vančura

 

 

 

 

Starosta:                           Jaroslav Bulušek