Z á p i s  č. 02/2005

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 22. 2. 2005

 

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák,

Iveta Procházková, Mgr. Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

Program: 1. Zahájení

  1. Program zasedání
  2. Kontrola zápisu ze dne 18.1.2005
  3. Inventury 2004

5. Rozpočet 2005

6. KOS – prodej

7. Projednání zadání Územního plánu obce Okřínek

  1. Projednání konceptu Územního plánu obce Kouty
  2. Různé – žádost o povolení stavby a vjezdu Müller, Diakonie – voda

10. Diskuse

11. Závěr

 

 

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

ad 1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Pražák.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 18. 1. 2005.

ad 4) Inventury 2004 - Obecní zastupitelstvo tento bod odložilo na příští zasedání.

ad 5) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet Obce Pátek na rok 2005.

ad 6) Obecní zastupitelstvo rozhodlo oslovit při prodeji objektu KOS zájemce s druhou

nejvyšší cenovou nabídkou, kterým je pan Petr Kolář – truhlářství, Husova 747/II,

290 01 Poděbrady.

ad 7) Obecní zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo zadání Územního plánu Obce

Okřínek.

ad 8) Obecní zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo koncept Územního plánu Obce

Kouty.

 

 

 

ad 9) Různé:

 

ad 10) Diskuse:

ad 11) Závěrem pan Pražák poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

Zdeněk Vančura

Starosta: Jaroslav Bulušek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 22. 2. 2005

 

2. Program zasedání

Usnesení č. 1 – 02/2005

Zastupitelstvo obce Pátek schválilo program zasedání.

Hlasování: 7 hlasů pro

 

 

3. Kontrola zápisu ze 18. 1. 2005

Usnesení č. 2 – 02/2005

Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 18. 1. 2005.

Hlasování: 7 hlasů pro

 

 

5. Rozpočet 2005

Usnesení č. 3 – 02/2005

Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo rozpočet obce Pátek na rok 2005.

Hlasování: 7 hlasů pro

6. Prodej KOS

Usnesení č. 4 - 02/2005

Zastupitelstvo obce Pátek rozhodlo oslovit při prodeji objektu KOS zájemce s dru-

hou nejvyšší cenovou nabídkou, kterým je pan Petr Kolář - truhlářství, Poděbrady,

Husova 747/II.

Hlasování: 7 hlasů pro

 

 

 1. Projednání zadání Územního plánu obce Okřínek
 2. Usnesení č. 5 - 02/2005

  Zastupitelstvo obce Pátek nemá námitek proti zadání Územního plánu obce

  Okřínek.

  Hlasování: 7 hlasů pro

   

   

   

 3. Projednání konceptu Územního plánu obce Kouty
 4. Usnesení č. 6 - 02/2005

  Zastupitelstvo obce Pátek nemá námitek proti konceptu Územního plánu obce

  Kouty.

  Hlasování: 7 hlasů pro

   

 5. Různé

Usnesení č. 7 - 02/2005

Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí se žádostí pana Martina Müllera, Pátek 170,

o povolení stavby, připojení kanalizační přípojky a vjezdu na pozemek na čp. 11.

Hlasování: 7 hlasů pro

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

 

Zdeněk Vančura

 

Starosta: Jaroslav Bulušek