Z á p i s  č. 2/2004

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 24. 2. 2004

 

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák, Iva

Šafránková, Zdeněk Vančura

 

Omluveni: p. Iveta Procházková

 

Program: 1. Zahájení

  1. Program zasedání
  2. Kontrola zápisu
  3. Rozpočet na rok 2004
  4. Žádost o prodej pozemku
  5. Příloha č. 2 nájemní smlouvy
  6. Změna územního plánu obce Choťánky
  7. Různé
  8. Diskuse
  9. Závěr

 

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

ad 1) Hosty přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Pražák.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo zápis ze zasedání dne

27. 1. 2004.

ad 4) Obecní zastupitelstvo uložilo finančnímu výboru připravit návrh rozpočtu na rok 2004

včetně posouzení došlých žádostí o dotace a tento předložit na příštím zasedání.

ad 5) Obecní zastupitelstvo projednalo žádost pana Milana Fialy, Dlouhá 219/VII, 290 01

Poděbrady, o odprodej části pozemku č. 71 v k.ú. Pátek a tuto bere na vědomí.

Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo zveřejnit na úřední desce obecního úřadu

záměr Obec Pátek o prodeji pozemků č. 71 a 600 v k.ú. Pátek.

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo Přílohu č. 2 k nájemní smlouvě, uzavřené s firmou

Poděbradská blata a.s., na pronájem dalších pozemků o celkové výměře 52,5 ha a tuto

jednomyslně schválilo.

ad 7) Obecní zastupitelstvo projednalo změnu územního plánu obce Choťánky a s touto

jednomyslně souhlasí.

 

 

 

ad 8) Různé:

ad 9) Diskuse:

ad 10) Závěrem pan Pražák poděkoval všem za účast a aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

Zdeněk Vančura