Z á p i s  č. 2 / 2003

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 18. 2. 2003

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák, Iveta

Procházková, Mgr. Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

 

Program: 1. Zahájení

  1. Program zasedání
  2. Kontrola zápisu
  3. Inventury 2002
  4. Návrh rozpočtu 2003
  5. Návrh smlouvy – Diakonie ČCE
  6. Žádost o převod pozemků
  7. Svazek obcí “Cidlina”
  8. Různé
  9. Závěr

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

ad 1) Zasedání zahájil a řídil pan Bulušek.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo zápis zasedání ze dne

21. 1. 2003.

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku

inventury za rok 2002 a tuto jednomyslně schválilo.

ad 5) Obecní zastupitelstvo projednalo a na základě doporučení finančního výboru schválilo

předložený rozpočet na rok 2003 v předpokládané výši 23.314 tis. Kč.

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo nájemní smlouvu uzavřenou s Diakonií ČCE – středisko

Libice nad Cidlinou, o pronájmu objektu bývalé školy pro účely provozování denního

stacionáře pro osamělé seniory a lidi se zdravotním postižením, a to na dobu neurčitou.

Obecní zastupitelstvo tuto smlouvu jednomyslně schválilo.

ad 7) Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo o podání žádosti Pozemkovému fondu ČR

o bezúplatný převod zemědělských pozemků v k. ú. Pátek č. 85/5, 85/6 a 85/8 do

vlastnictví Obce Pátek podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění

pozdějších předpisů a výkonem pověřilo starostu obce.

ad 8) Obecní zastupitelstvo projednalo rozbor hospodaření svazku obcí “Cidlina” za rok 2002

a bere jej na vědomí.

.

ad 9) Různé:

ad 10) Závěrem pan Bulušek všem přítomným poděkoval za aktivní přístup a zasedání

ukončil.

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

Zdeněk Vančura