Z á p i s  č. 2 / 2002

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 19. 2. 2002

 

 

 

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Ing. Stanislav Bulušek, Bohumil Fadrhonc, Jaroslav Pražák,

Iveta Procházková, Iva Šafránková

 

Omluveni: p. Ing. Jiří Janeba

 

Hosté: p. Karel Bek, Markéta Káninská

 

Program: 1. Zahájení

2. Program zasedání

  1. Kontrola zápisu
  2. Dotace na kanalizaci
  3. Žádosti o změnu trasy kanalizace
  4. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2001
  5. Inventury k 31. 12. 2001
  6. Rozpočet na rok 2002
  7. Smlouva s NYKOS a.s.
  8. Pozemek “Družstevní mlýn”
  9. Různé
  10. Diskuse
  11. Závěr

 

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad 1) Zasedání zahájil pan Bulušek, který po přivítání hostů předal řízení panu Pražákovi.

 

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo zápis ze zasedání dne 18. 1. 2002.

 

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo Rozhodnutí č. 16010111 ze dne 21. 1. 2002

o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na

splaškovou tlakovou kanalizaci, a to v tomto členění:

dotace 13 320 000 Kč tj. 60,0%

půjčka s úrokem 2% 4 440 000 Kč tj. 20,0%

podpora celkem 17 760 000 tj. 80,0%

ze základu pro stanovení podpory 22 200 000 Kč

Plánované lhůty výstavby:

Termín zahájení 09.2002

Termín dokončení 10.2004

Termín uvedení do trvalého provozu 01.2005

Termín předložení ZVA 04.2005

ad 5) Obecní zastupitelstvo projednalo žádosti občanů o změnu trasy kanalizace.

Vzhledem k tomu, že obec již obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace na výstavbu

kanalizace a délku její trasy nelze navyšovat, obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhod-

lo této žádosti nevyhovět.

Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo, z důvodu zmírnění finančních nároků na

gravitační část přípojek k jednotlivým nemovitostem, že majitelé nemovitostí budou

hradit vybudování přípojky do délky 25 m. Ostatní náklady uhradí Obec Pátek ze svých

finančních prostředků.

 

 

 

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo zprávu kontrolního výboru o kontrole účtů a pohybu

finančních prostředků Obce Pátek za rok 2001 a na jejím základě předběžně schvaluje

výsledek hospodaření obce za rok 2001.

 

ad 7) Obecní zastupitelstvo projednalo zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inven-

tury za rok 2001 a rozvahu k 31. 12. 2001.

Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo zprávu o provedené inventuře za rok 2001.

Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo rozvahu k 31. 12. 2001.

 

ad 8) Obecní zastupitelstvo projednalo a na základě doporučení finančního výboru schválilo

předložený rozpočet na rok 2002předpokládané výši 3.462 tis. Kč.

případě realizace výstavby tlakové splaškové kanalizace bude tento rozpočet navýšen

o 7.400 tis. Kč.

 

ad 9) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu s firmou NYKOS a.s. na

zabezpečení odpadového hospodářství počínaje 1. lednem 2002.

 

 

ad 10) Obecní zastupitelstvo projednalo nabídku firmy Poděbradská blata a.s. na odkoupení

budovy družstevního mlýna a rozhodlo tuto nabídku neakceptovat.

 

ad 11) Různé:

ad 12) Diskuse:

 

ad 13) Závěrem pan Bulušek všem přítomným poděkoval za účast a aktivní přístup a zasedání

ukončil.

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

Iveta Procházková