Z á  p  i  s    č.   1 /2007

 

ze  zasedání  zastupitelstva obce v Pátku dne 23.1.2007

 

 

 

 

Přítomni:        p.Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková, Petr Peřina, Jaroslav Pražák,

                        Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

 

 

Hosté:             p. Jaroslav Bulušek , Paed.Dr.Petr Diviš, Judr. Libor Fiedler, Ing. Jiří Sovina     

                        

       

                

Program :

                       1.    Zahájení

                 2.    Schválení programu zasedání

                 3.    Kontrola a projednání zápisu  ze dne 28.12.2006

                 4.    Horos s.r.o. Dr. Diviš Petr –návrh výstavby komunikací

                        lokalita Z2 / F Pátek „V ohrádkách“

                 5.    Multiaqua inženýring s.r.o. –smlouva o dílo č. 185/07

                        vodovodní přípojky „Vodovod Pátek I. etapa“

                 6.    Finance Zlín a.s. -nabídka prodeje akcí  společnosti Česká spořitelna a.s.

                 7.    Chocholouš Martin –nabídka elektronického zabezpečovacího systému

                 8.    Zvolení zástupců ve věci zastupování Obce Pátek ve svazku obcí Cidlina        

                 9.    Zvolení zástupců ve věci zastupování Obce Pátek ve svazku Mikroregion       

                        Poděbradské Polabí  a  ve svazku  obcí NY - KO

                10.   UDI Morava Ing. Návrat Vladimír –návrh dopravní obslužnosti v obci

                        (linky: H11, H26, H32, H33, H34, H38)    

                11.   Návrhy platů pracovníků pro obec a výše měsíčních odměn zastupitelů za výkon

                        funkce                    

                12.   Různé     

                13.   Diskuse

                14.   Závěr

 

 

 

                Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad   1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan  Jiří Bulušek.

 

ad   2/  Zastupitelstvo obce  projednalo a na návrh pana Jindřicha Hněvsy  rozhodlo doplnit

            program zasedání o bod č.11: Odměny členů zastupitelstva  a návrhy odměn

            za provedenou práci pro obec. Na návrh paní Marcely Miarkové zastupitelstvo rozhodlo

            doplnit program v bodu 9, ve věci zvolení zástupců za Obec Pátek pro Svazek obcí

            NY-KO.  

 

ad   3/  Zastupitelstvo obce  projednalo a schválilo zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva  

            obce ze dne 28.12.2006.

 

 

ad   4/  Zastupitelstvo obce  projednalo návrh na komunikace  v lokalitě V Ohrádkách,

            předloženou zástupcem firmy Horos s.r.o., Na Hřebenech II 1062, 147 00 Praha 4

        Podolí,  Paed.Dr. Petr Divišem a projektantem Ing. Jiřím Sovinou a  rozhodlo

tento návrh schválit s připomínkami :

a)      Nedostatečná plocha pro  kontejnery na tříděný odpad

b)      Zrušení komunikace mezi parcelami č.67 až č. 73  - jen zelená plocha

c)      Zakreslení zpomalovacího pruhu u parcely č.10

d)      Vybudování chodníku s jednotlivými vjezdy  před parcelami č. 81 až č. 88

                                                       

             

ad 5 /  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o dílo č.185 / 07 mezi Obcí Pátek a

           firmou Multiaqua – inženýring s.r.o.,  třída Míru 98, 530 02 Pardubice, IČO: 62026658

           na vod.přípojky   „ Vodovod Pátek I. etapa “, za podmínek, že tato smlouva  je vhodná

           k stavebnímu povolení dle nového stavebního zákona a pověřilo starostu podpisem této

           smlouvy.

 

            

ad 6 /  Zastupitelstvo obce  projednalo nabídku firmy Finance Zlín a.s., nám.T.G.M 1280, 760 01

           Zlín,  na odkup 322 kusů akcií České spořitelny a.s, CZ 0008023736, které vlastní Obec

           Pátek a rozhodlo tuto nabídku neakceptovat.

 

 

ad 7 /  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nabídku firmy Martin Chocholouš, 9. května

           277, 281 01 Cerhenice, IČO: 48661767 na rekonstrukci elektronického zabezpečovacího

           systému pro budovu  OÚ  Pátek v celkové ceně 20.281,-Kč.                

      

 

ad 8 /  Zastupitelstvo projednalo návrh zástupců ve věci zastupování Obce Pátek ve Svazku obcí

           Cidlina a jako zástupce zvolilo starostu p. Jiřího Buluška a místostarostku p. Ivetu

           Zikmundovou.

 

 

ad 9 /  Zastupitelstvo projednalo návrh zástupců ve věci zastupování Obce Pátek

           a) ve Svazku Mikroregin Poděbradské Polabí

           b) a ve Svazku obcí NY – KO

           a jako zástupce zvolilo starostu p.Jiřího Buluška a místostarostku p. Ivetu Zikmundovou.

 

 

ad 10/  Zastupitelstvo projednalo návrh dopravní obslužnosti v obci, vzešlý z Krajského úřadu

            Stř. kraje, vypracovaný firmou UDI Morava,  Ing. Návrat Vladimír, Havlíčkovo

            náb. 38, 702 00 Ostrava.

            1/ Zastupitelstvo obce navrhuje doplnění navrhovaného jízdního řádu o ranní spoj na

                lince H38 tj. Pátek - Křečkov- Poděbrady v 6.30 hod.

             2/Zastupitelstvo Obce požaduje, aby takto doplněný jízdní řád byl považován za

                základní dopravní obslužnost.Je ochotno v krajním případě uvolnit pro jeho

                zrealizování z rozpočtu obce částku maximálně do výše 30.000,-Kč za rok.

             3/V případě neakceptování našich požadavků v bodě 1 a 2 zastupitelstvo obce požaduje

                 zachování stávající základní dopravní obslužnosti. 

 

 

 

ad 11a/  Zastupitelstvo projednalo návrh finanční komise, přednesený p. Jindřichem Hněvsou         

             a odsouhlasilo tyto výše odměn :

             - terénní práce s mechanizací 55,- Kč / hod.

             - údržba okolo pomníku a kapličky na návsi  2000,-. Kč / pololetně

             - vedení místní knihovny 250,- Kč / měsíčně

             - obsluha internetu 250,- Kč / měsíčně

            - vedení místní kroniky 250,- Kč / měsíčně

             - vydávání místního zpravodaje 250,- Kč / měsíčně.

 

 

 

ad 11b/  Zastupitelstvo odsouhlasilo výši měsíčních odměn za výkon funkce uvolněného starosty

             dle zákona č. 614/2006. 

             Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo výši měsíčních odměn za výkon funkce

             místostarosty v maximální výši dle zákona č. 614/2006.

             Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo výši měsíčních odměn za výkon funkce

             zastupitelů v maximální výši dle zákona č. 614/2006.

             Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výši odměn za výkon funkce

             členů jednotlivých výborů ve výši 500,-Kč za rok.

 

 

 

ad 12 /  Různé :

             - Zastupitelstvo Obce Pátek bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1 Svazku obcí

               Cidlina

             - Zastupitelstvo Obce Pátek navrhlo a schválilo náhradního zapisovatele p. Marcelu

               Miarkovou

             - P. Iveta Zikmundová se vzdala finanční odměny za vedení knihovny,obsluhu

               Internetu, vedení místní kroniky a za vydávání místního zpravodaje z důvodu

               neslučitelnosti s výkonem funkce místostarostky.

  

 

 ad 13 / Diskuse :

- Starosta informoval o  následcích orkánu, který zasáhl Pátek v noci ze čtvrtka 18.1.2007 na pátek 19.1.2007 a  o škodách, které způsobil na obecním majetku :

              a) poničená střecha na budově kabin a na budově KOS

              b) popadané dřevo v katastru Obce Pátek

              - Starosta zajistil opravu poničených střech firmou Filip Vaněk, klempířství a

              pokrývačství , Zengrova 356, 280 02 Kolín IV, IČO: 6180810058.

              -Starosta zajistil odklizení popadaných stromů. Cena kalamitního dřeva v majetku

              obce je 40,-Kč za m3.

              - V souvislosti s následky orkánu bylo zdůrazněno rozšíření pojistných smluv na budovu 

               Kos a hok.kabin.

              - Pan Jindřich Hněvsa vznesl dotaz na výstavbu autobusové zastávky u hřiště.

 

  

 

 

ad 14 /  Závěrem pan Jiří Bulušek  poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                      Alena Leinweberová

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Marcela Miarková

 

 

 

                                   Iveta Zikmundová

                                                                                                       

                    

 

 

Starosta:                     Jiří   Bulušek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 23.1. 2007

 

 

 

 

2. Program zasedání

    Usnesení č. 1 –  1 / 2007

                  Zastupitelstvo Obce Pátek schválilo program zasedání po doplnění bodu č.11:

               Odměny členů zastupitelstva a návrhy odměn za provedenou práci pro obec.

               a rozšíření bodu 9 : Zastupování Obce Pátek ve Svazku Obcí NY-KO.

               Hlasování:   7  hlasů pro

 

3. Kontrola zápisu mimořádného  zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.12.2006

    Usnesení č. 2 –  1 / 2007

           Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo zápis z mimořádného zasedání

          zastupitelstva obce ze dne 28.12.2006.

          Hlasování:   6   hlasů pro   1 se zdržel – p. M. Miarková

 

  

4. Horos s.r.o. – návrh výstavby komunikací lokality Z2 / F Pátek „ V ohrádkách“ 

    Usnesení č.3 – 1 / 2007

                 Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo návrh firmy Horos s.r.o, Na Hřebenech II 1062,

                 147 00 Praha 4-Podolí, zastoupenou Paed.Dr. Petrem Divišem a projektantem Ing.

                 Jiřím Sovinou  a schválilo rozmístění komunikací v lokalitě Z 2 / F Pátek

                 „ V ohrádkách “ za dodržení následujících podmínek:

a)      Více ploch pro kontejnery na tříděný odpad

b)      Zrušení plánované komunikace mezi parcelami č.73 až č.67 – jen zelená plocha

c)      Zakreslení zpomalovacího  pruhu na komunikaci před parcelou č.10

d)      Vybudování chodníku s jednotlivými vjezdy před parcelami č. 81až č. 88. 

Hlasování:   5 hlasů pro          2 se zdrželi hlasování  - p. P.Peřina a p. Vaněk

 

 

5. Smlouva o dílo č. 185/07 s Multiaqua inženýring s.r.o.  

     Usnesení č. 4 –  1 / 2007

                 Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo Smlouvu o dílo č.185 / 07 mezi

                 Obcí Pátek a firmou  Multiaqua – inženýring s.r.o., třída Míru 98, 530 02

                 Pardubice, IČO: 62026658  na vodovodní přípojky „ Vodovod Pátek I. etapa “

                 a za podmínek, že tato smlouva je vhodná k stavebnímu povolení dle nového stav.

                 zákona pověřilo starostu podpisem této smlouvy.                   

                 Hlasování :  7 hlasů pro

 

 

 

 

 

6. Finance Zlín a.s. – nabídka prodeje akcií

    Usnesení č. 5 – 1 / 2007

               Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo nabídku firmy  Finance Zlín a.s.,nám..T.G.M. 

              1280, 760 01 Zlín, na odkup 322 kusů akcií České spořitelny a.s. CZ 0008023736, které

              vlastní Obec Pátek a rozhodlo tuto nabídku neakceptovat.

              Hlasování :  7 hlasů proti

 

 

7. Nabídka elektron. zab. systému

    Usnesení č. 6 – 1 / 2007

              Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo nabídku  firmy  Martin Chocholouš, 

              9.května 277, 281 01 Cerhenice , IČO: 48661767 na rekonstrukci elektronického zab.

              systému pro  budovu OÚ Pátek  v celkové ceně  20 281,- Kč.

              Hlasování  :  7 hlasů pro

 

 

8. Zvolení zástupců ve věci zastupování Obce Pátek ve Svazku obcí Cidlina

    Usnesení  č. 7 – 1 / 2007

         Zastupitelstvo Obce Pátek navrhlo a schválilo  zástupce za Obec Pátek ve věci

         zastupování  ve Svazku obcí Cidlina, p. Jiřího Buluška a p. Ivetu Zikmundovou.

                Hlasování :  5 hlasů  pro          2 se zdrželi  p. Jiří Bulušek, p. Iveta Zikmundová

 

 

9. Zvolení zástupců ve věci zastupování Obce Pátek ve Svazku Mikroregion Poděbradské

    Polabí a Svazku obcí NY-KO

    Usnesení č. 8 – 1 / 2007

        Zastupitelstvo Obce Pátek navrhlo a schválilo zástupce za Obec Pátek ve věci

        zastupování ve svazku Mikroregion Poděbradské Polabí , p. Jiřího Buluška  a p. Ivetu

        Zikmundovou.

               Hlasování :  5 pro  2 se zdrželi  p. Jiří Bulušek, p. Iveta Zikmundová

 

    Usnesení č. 9 – 1 / 2007

               Zastupitelstvo Obce Pátek navrhlo a schválilo zástupce Obce Pátek ve věci

               zastupování ve svazku obcí NY – KO, p. Jiřího Buluška a p. Ivetu Zikmundovou.

               Hlasování : 5 pro      2 se zdrželi – p. Jiří Bulušek, p. Iveta Zikmundová

 

 

10. Návrh dopravní obslužnosti – UDI Morava

      Usnesení č. 10 – 1 / 2007

                  Zastupitelstvo projednalo návrh dopravní obslužnosti v obci, vzešlý z Krajského

                  Úřadu Sř. kraje, vypracovaný firmou UDI Morava,  Ing. Návrat Vladimír, Havlíčkovo

                  náb. 38, 702 00 Ostrava.

                 1/ Zastupitelstvo obce navrhuje doplnění navrhovaného jízdního řádu o ranní spoj na

                  lince H38 tj. Pátek - Křečkov- Poděbrady v 6.30 hod.

       Usnesení č. 11 – 1/2007

                 1/Zastupitelstvo Obce požaduje, aby takto doplněný jízdní řád byl považován za

                 základní dopravní obslužnost.Je ochotno v krajním případě uvolnit pro jeho

                 zrealizování z rozpočtu obce částku maximálně do výše 30.000,-Kč za rok.

                 2/V případě neakceptování našich požadavků v bodě 1 a 2 zastupitelstvo obce

                 požaduje zachování stávající základní dopravní obslužnosti.          

                 Hlasování : 6 pro       1 se zdržel p. Jiří Bulušek

 

 

 

11. Návrhy platů a odměn zastupitelů a pracovníků pro obec             

      Usnesení č.12 – 1 / 2007    

              Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo návrhy odměn za práci vykonávanou pro Obec

              Pátek a odsouhlasilo tyto odměny :

-         terénní práce s mechanizací 55,- Kč / hod.

-         údržba okolí pomníku a kapličky na návsi 2000,- Kč / pololetně

-         vedení knihovna 250,- Kč měsíčně

-         obsluha internetu 250,- Kč / měsíčně

-         vedení kroniky 250,- Kč / měsíčně

-         vydávání místního zpravodaje 250,- Kč / měsíčně

Hlasování : 6 pro   1 se zdržel p. Iveta Zikmundová   

 

 

 

Usnesení č. 13 – 1 / 2007

               Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo výši měsíční odměny za výkon

               funkce uvolněného starosty dle zákona č. 614/2006                         

               Hlasování : 6 pro    1 se zdržel – p. Jiří Bulušek

 

                     

 

Usnesení č. 14 – 1 / 2007

               Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a stanovilo výši měsíční odměny za výkon

               funkce neuvolněného místostarosty   v maximální výši dle zákona č. 614/2006

               Hlasování :  6 pro   1 se zdržel – p. Iveta Zikmundová

 

Usnesení č. 15 – 1 / 2007

              Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a stanovilo výši měsíční odměny za výkon

              funkce zastupitele v plné výši dle zákona č. 614/2006

              Hlasování : 5 pro    2 se zdrželi – p.  Petr Peřina, p. Luboš Vaněk

                   

 

Usnesení č. 16 – 1 / 2007

              Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo a schválilo výši odměn za výkon funkce

              členů jednotlivých výborů, ve výši 500,-Kč za rok.

              Hlasování  :  7 pro

 

 

 

 

 

 

 

12. Různé

 Usnesení č. 17 – 1/2007

               Zastupitelstvo Obce Pátek navrhlo a schválilo  p. Marcelu Miarkovou jako

               náhradního zapisovatele.

               Hlasování : 6 pro   1 se zdržel – p. Marcela Miarková

 

 

 

Usnesení č. 18 -1/2007

              Zastupitelstvo Obce Pátek stanovilo výši ceny za odklizení kalamitního dřeva v majetku

              Obce Pátek na 40,-Kč za m3.

              Hlasování   : 7 pro

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:                          Alena Leinweberová

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:        Marcela Miarková

 

 

 

 

                                        Iveta Zikmundová

 

 

 

 

Starosta:                          Jiří  Bulušek