Z á  p  i     č.   1/2006

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 24.1.2006

 

 

Přítomni:        p. Jaroslav Bulušek,  Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák, Iveta

                             Procházková, Mgr. Iva Šafránková, Zdeněk Vančura 

 

 

Program:    1.   Zahájení

 2.   Program zasedání

 3.   Kontrola zápisu ze dne 20.12.2005

                    4.   Projednání roční zprávy o výsledcích finančních kontrol

 5.   Dopis - odkoupení objektu KOS

 6.   Různé – žádost o dotaci – komunikace, autobusová zastávka, chodníky,

       vodovod – dětský karneval – návrh na nové pojistné smlouvy – těžba dřeva

       - pozemky Poděbradská blata a.s. – smlouva p.Škaloud              

 7.   Diskuse

                    8.   Závěr

 

 

                    

Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad   1)  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Bulušek.

 

 

 

ad   2)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

 

 

 

ad   3)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 20.12.2005.

           

                        

 

ad   4)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo roční zprávu o výsledcích finančních

            kontrol za rok 2005.           

 

 

 

ad   5) Obecní zastupitelstvo projednalo dopis firmy KORA TRUHLÁŘSTVÍ

           PODĚBRADY s.r.o. zastoupené jednatelem p. Petrem Kolářem  ze dne 29.12.2005

           ve věci odkoupení objektu KOS a stanovilo podmínky pro uzavření smlouvy

           daného objektu.

 

 

 

 

 

ad   6)  Různé:

            - Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o poskytnutí dotace v rámci

               Programu obnovy venkova v roce 2006 na výstavbu autobusové zastávky u hřiště a

               výměnu autobus. zastávky u obecního úřadu a opravy místní komunikace a chodníků.

            - Obecní zastupitelstvo na základě výsledků průzkumu znečištění podzemních vod

   rozhodlo požádat pověřený orgán živ. prostředí v Poděbradech o zajištění kvalitního

   zdroje pitné vody, alespoň pro kontaminací postiženou část obce Pátek.                                                         

            - Obecní zastupitelstvo projednalo a chválilo žádost MŠ Pátek o příspěvek na dětský

               karneval, který se bude konat 19.3. 2006.

            -  Obecní zastupitelstvo pověřilo p.Mgr.Ivu Šafránkovou a p.Ivetu Zikmundovou

               prostudováním návrhu na uzavření nových pojistných smluv a z tohoto důvodu bylo

               jejich projednání odsunuto na příští zasedání.

            - Obecní zastupitelstvo pověřilo p.Pražáka zajištěním organizace úklidu dřeva, vzniklého

               těžbou topolů.

            - Obecní zastupitelstvo projednalo možnost umístění sběrného dvora na pozemku

               Poděbradská  Blata a.s., a směnit části obecních pozemků 600 + 610 v evidenci PK. 

            - Obecní  zastupitelstvo projednalo a schválilo uzavření smlouvy s p. Miroslavem

               Škaloudem.

 

   

 

ad 7)  Diskuse:

            - Paní Mgr.Šafránková  požádala obec o zjednání nápravy ve věci obecního ohrožení,

               zaviněnou nedbalostí p.Adolfa Bergmanna, čp. 175.

            - Starosta navrhl, aby do příštího zasedání zastupitelstva bylo projednáno zvýšení

               nájemného na původní cenu s panem Jaroslavem Vodičkou za pronájem hokejových

               kabin.

            - Obecní zastupitelstvo rozhodlo akceptovat nabídku p. Tomáše Píšeho  na provedení

               natěračských a lakýrnických prací v budově obecního úřadu.

    

 

 

ad 8)    Závěrem pan Bulušek poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

Zapsala:                      Alena Leinweberová

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:    Jaroslav Pražák

 

 

                                   Zdeněk Vančura

 

                                                                                                                    

Starosta:                     Jaroslav Bulušek

 

 

 

USNESENÍ

 

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 24.1. 2006

 

 

 2.  Program zasedání

      Usnesení č. 1 – 1/2006

                        Zastupitelstvo obce Pátek schválilo program zasedání.

                    Hlasování:   7 hlasů pro

 

 

 

 

 3.  Kontrola zápisu ze dne  20. 12. 2005

Usnesení č. 2 – 1/2006

               Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 20.12. 2005.

              Hlasování:     6 hlasů pro     1 se zdržel (Zdeněk Vančura)

 

    

 

 

 4.  Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005

      Usnesení č.  3 - 1/2006

                   Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo roční zprávu o výsledcích

                   finančních kontrol za rok 2005.

                   Hlasování:      7 hlasů pro

                       

          

                           

 

 5.  Dopis - odkoupení objektu KOS

      Usnesení č.  4 - 1/2006

        Zastupitelstvo obce Pátek rozhodlo o prodeji pozemků včetně budov v KÚ Pátek:

 

 

        Pozemek k.č.39       o výměře 290 m2

            Pozemek  k.č.38/1   o výměře 864 m2

        Pozemek k.č.38/2    o výměře 390 m2

        Pozemek k.č.675     o výměře 161 m2

        Pozemek k.č.674     o výměře 128 m2

 

       včetně vrtané kontaminované studny vrtané na pozemku k.č.595/29 kupujícímu

 

 

 

 

 

 

        KORA TRUHLÁŘSTVÍ

        PODĚBRADY s.r.o.

        Husova 747/II

        IČO: 25736531

        Jednatel společnosti : Petr Kolář

 

        za těchto podmínek:

 

 

        1/ Prodejní cena : 4.701.000,- Kč.

 

 

        2/ Kupující strana sama uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy,

            zejména sepsání smlouvy,ocenění a správní poplatek za vklad práva do KN.

 

 

        3/ Pokud kupující strana do 31.3.2006  nepředloží Obci Pátek jako prodávajícímu

            k podpisu vyhotovenou kupní smlouvu se všemi souvisejícími listinami, je Obec

            Pátek oprávněna od prodeje odstoupit.

 

 

        4/ Za Obec Pátek je pověřen realizací prodeje výše zmíněných nemovitostí včetně

            vkladu vlastnického práva do KN JUDr. Libor Fiedler Pátek 37.

                                                                                  

            Hlasování:      7 hlasů pro

 

 

 

 

6.  Různé

       Usnesení č. 5 - 1/2006

                    Zastupitelstvo Obce Pátek schvaluje žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu

                    obnovy venkova v roce 2006 na výše jmenované autobusové zastávky, opravy

                    místních komunikací a chodníků.

                    Hlasování:     7 hlasů pro

 

 

 

 

 

       Usnesení č. 6 - 1/2006   

                    Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo o podání žádosti pověřenému úřadu ŽP

                    v Poděbradech na zajištění kvalitního zdroje pitné vody alespoň pro kontaminací

                    postiženou část obce.

                    Hlasování:     7 hlasů pro

 

 

       Usnesení č. 7 - 1/2006  

                    Zastupitelstvo Obce Pátek projednalo žádost MŠ o příspěvek na dětský karneval

                    a rozhodlo doplatit na základě vyúčtování případný schodek daň. uznatelných

                    nákladů na dětský karneval.

                    Hlasování:     7 hlasů pro

 

 

 

       Usnesení č. 8 - 1/2006

                    Zastupitelstvo Obce Pátek rozhodlo ponechat zbylé dřevo po těžbě topolů  ve

                    prospěch občanů, protihodnotou za jeho úklid.

                    Hlasování :    7 hlasů pro

 

 

 

       Usnesení č. 9 – 1/2006

                    Zastupitelstvo obce Pátek odsouhlasilo uzavření smlouvy s panem Miroslavem

                    Škaloudem za následujících podmínek. 

                     1/ Smlouva o nájmu nebytových prostor objektu KOS se uzavírá od 1.1.2006 do

                         31.3.2006.

 

                     2/ Výše nájemného byla stanovena na částku 1000,-Kč měsíčně.

 

                    Hlasování:     7 hlasů pro

 

 

 

 

 

Zapsala:                          Alena Leinweberová

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:        Jaroslav Pražák

 

 

 

 

                                        Zdeněk Vančura

 

 

 

 

Starosta:                          Jaroslav Bulušek