Z á p i s  č. 01/2005

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 18. 01. 2005

 

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák, paní Iveta

Procházková, Mgr. Iva Šafránková a Zdeněk Vančura

Hosté: p. Ing. Jiří Janoch

Program: 1. Zahájení

  1. Program zasedání
  2. Kontrola zápisu z 21.12.2004
  3. Inventury 2004
  4. KOS – prodej
  5. Diakonie – voda
  6. Zábory veřejných prostranství
  7. Zrušovací vyhláška č. 1/2005
  8. Výsledky kontroly pojistného a důchodového zabezpečení
  9. Různé
  10. Diskuse
  11. Závěr

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

ad 1) Hosty přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Pražák.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 21.12.2004.

ad 4) Inventury 2004 - Obecní zastupitelstvo tento bod odložilo na příští zasedání.

ad 5) Starosta informoval o jednáních s vítězem soutěže o koupi objektu KOS, firmou

Kamenictví a cementářství F&K, Fiala Miroslav, o prodeji. Obecní zastupitelstvo

potvrdilo původní konečnou lhůtu pro jednání do 31.01.2005. Po tomto termínu bude

o prodeji jednáno s dalším zájemcem dle pořadí.

ad 6) Starosta seznámil obecní zastupitelstvo se skutečností zjištěnou Krajskou hygienickou

stanicí v Nymburce o absenci rozborů vody za rok 2003 a 2004.

ad 7) Obecní zastupitelstvo uložilo postupovat při záborech veřejného prostranství dle OZV

č. 1/2004 o místních poplatcích.

ad 8) Obecní zastupitelstvo rozhodlo o zrušení vyhlášky č. 2/1993 o čistotě a veřejném pořádku

zrušovací vyhláškou č. 1/2005.

ad 9) Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky kontroly plateb pojistného a

důchodového zabezpečení ze dne 09.12.2004, které vzalo na vědomí.

 

ad 10) Různé:

- Starosta informoval zastupitelstvo o možnosti směny pozemků v areálu

Poděbradská blata a.s.

- Na návrh místostarosty rozhodlo obecní zastupitelstvo o přenechání neprodaného

svářecího agregátu z areálu KOS společnosti Poděbradská blata a.s. výměnou za

služby (sečení a mulčování plevelů na polních cestách a veřejných prostranstvích,

v zimním období odhrnování sněhu).

ad 11) Diskuse:

v “Polabském poháru”. Při této příležitosti přednesl žádost místního oddílu ledního

hokeje o příspěvek cca 10 000,- Kč na zakoupení dresů.

Obecní zastupitelstvo nemá námitek proti zapracování této žádosti do rozpočtu

na rok 2005.

Závěrem pan Pražák poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

Zdeněk Vančura

Starosta: Jaroslav Bulušek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 18. 01. 2005

 

2. Program zasedání

Usnesení č. 1 – 01/2005

Zastupitelstvo obce Pátek schválilo program zasedání.

Hlasování: 7 hlasů pro

 

 

3. Kontrola zápisu ze 21.12. 2004

Usnesení č. 2 – 01/2005

Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 21. 12. 2004.

Hlasování: 6 hlasů pro 1 se zdržel – Mgr. Iva Šafránková

 

 

8. Zrušovací vyhláška č. 1/2005

Usnesení č. 3 – 01/2005

Zastupitelstvo obce Pátek projednalo, schválilo zrušovací vyhlášku č.1/2005, kterou

se ruší místní vyhláška č. 2/1993 o veřejném pořádku a čistotě obce

Hlasování: 7 hlasů pro

Zapsala: Marcela Miarková

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

 

Zdeněk Vančura

 

Starosta: Jaroslav Bulušek