Z á p i s  č. 1/2004

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 27. 1. 2004

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Iveta Procházková, Jaroslav

Pražák, Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

Hosté: p. Věra Serbusová

Program: 1. Zahájení

  1. Program zasedání
  2. Kontrola zápisu
  3. Územní plán obce Kouty - zadání
  4. Územní plán města Poděbrady - změna
  5. Příprava rozpočtu
  6. Dopravní obslužnost
  7. Inventury
  8. Různé
  9. Diskuse
  10. Závěr

 

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

ad 1) Hosty přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Pražák.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo zápis ze zasedání dne

16. 12. 2003.

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo zadání územního plánu obce Kouty a s tímto

jednomyslně souhlasí.

ad 5) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně odsouhlasilo změnu územního plánu

města Poděbrady.

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo zahájení tvorby rozpočtu obce na rok 2004.

ad 7) Obecní zastupitelstvo projednalo mandátní smlouvu uzavřenou s Městem Městec

Králové na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2004, včetně příspěvku na obyvatele

ve výši 170,-- Kč, a tuto jednomyslně schválilo.

ad 8) Obecní zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí průběh zpracování inventury majetku

obce za rok 2003.

 

 

ad 9) Různé:

ad 10) Diskuse:

ad 11) Závěrem pan Pražák poděkoval všem za účast a aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

Zdeněk Vančura