Z á p i s  č. 1 / 2003

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 21. 1. 2003

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák, Iveta

Procházková, Mgr. Iva Šafránková

Omluveni: p. Zdeněk Vančura

 

Program: 1. Zahájení

  1. Program zasedání
  2. Kontrola zápisu
  3. Svazek obcí “Cidlina”
  4. Návrh smlouvy - Diakonie
  5. Dopravní obslužnost – mandátní smlouva
  6. Darovací smlouva
  7. Svazek obcí Ny,Ko
  8. Různé
  9. Závěr

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

ad 1) Zasedání zahájil a řídil pan Pražák.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a poměrem hlasů 5 pro a 1 se zdržel schválilo zápis

zasedání ze dne 17. 12. 2002.

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo zápis ze zasedání komise svazku obcí “Cidlina” ze dne

13. 12. 2002 a bere jej na vědomí.

Obecní zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu svazku pro rok 2003 a jednomyslně

odsouhlasilo příspěvek obce ve výši 10,-- Kč na 1 ekvivalentního obyvatele.

ad 5) Obecní zastupitelstvo projednalo návrh Diakonie ČCE, středisko Libice nad Cidlinou,

na odkoupení budovy bývalé školy, ze které byl vybudován denní stacionář pro seniory,

a části školní zahrady, a jednomyslně s tímto návrhem souhlasí.

Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu p. Buluška přípravou smlouvy.

 

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo návrh mandátní smlouvy uzavřené s Městem Městec

Králové na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2003, včetně příspěvku na obyvatele

ve výši 170,-- Kč, a tuto smlouvu jednomyslně schválilo.

 

 

 

ad 7) Obecní zastupitelstvo projednalo Darovací smlouvu, uzavřenou mezi Obcí Pátek

a ČR – Okresní úřad Nymburk, o bezúplatném převodu movitých věcí v celkové

hodnotě 3.010,- Kč, zakoupených z prostředků FKSP a určených k užívání zaměstnanci

Mateřské školy v Pátku a tuto smlouvu jednomyslně schválilo.

ad 8) Obecní zastupitelstvo projednalo Zápis z jednání správní rady svazku obcí Ny,Ko ze dne

19. 12. 2002 a bere jej na vědomí.

Obecní zastupitelstvo projednalo Dodatek č. 1 ke smlouvě o zabezpečení odpadového

hospodářství v roce 2003 a tento jednomyslně schválilo.

Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo, že poplatky za svoz a likvidaci odpadů pro

rok 2003 (pro občany i podnikající osoby) zůstávají oproti roku 2002 nezměněné.

ad 9) Různé:

21. 1. 2003 18.00 hod. 15. 4. 2003 19.00 hod.

18. 2. 2003 18.00 hod. 13. 5. 2003 19.00 hod.

19. 3. 2003 18.00 hod. 24. 6. 2003 19.00 hod.

 

ad 10) Závěrem pan Pražák všem přítomným poděkoval za aktivní přístup a zasedání

ukončil.

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

Iveta Procházková