Z á p i s  č. 16 / 2002

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 17. 12. 2002

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Iveta Procházková,

Mgr. Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

Omluveni: p. Jaroslav Pražák

Hosté: p. Červinka, p. Pacalaj – zástupci firmy SDS Poděbrady

Program: 1. Zahájení

  1. Program zasedání
  2. Určení osob oprávněných zastupovat obec ve svazcích
  3. Kontrola zápisu
  4. Jmenování členů jednotlivých komisí
  5. Odměny a změna zařazení
  6. Žádost o bezúplatný převod
  7. Smlouvy – Ipolt, Radim, EVČ, Telecom
  8. Nabídky – veřejné osvětlení
  9. Diakonie – nájemní smlouva
  10. Lokalita “B” – veřejná soutěž – výběrová komise
  11. Žádost o posunutí platby
  12. Různé – faktura kanalizace – KOS dražba
  13. Diskuse
  14. Závěr

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

ad 1) Zasedání zahájil a řídil pan Bulušek.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo zápisy zasedání

ze dne 19.11. a 27.11. 2002.

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně rozhodlo pověrit zastupováním Obce

Pátek ve svazcích pana Jaroslava Buluška a Jaroslava Pražáka.

ad 5) Obecní zastupitelstvo projednalo návrhy na nové členy výborů a komisí a do jednotlivých

výborů a komisí jednomyslně jmenuje tyto členy:

finanční výbor - Eva Martincová, Ing. Zdeněk Miarka

kontrolní výbor - Iveta Zikmundová, Renata Zychová

stavební komise - Ing. Josef Semerád, Jiří Blažek

přestupková komise – Bohuslav Kroupa, Bohumil Fadrhonc

sociální a školská – Monika Kadlecová, Alice Svobodová

 

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo návrh starosty na změnu statutu výkonu jeho funkce

a poměrem hlasů 1 pro a 5 proti tento návrh neschválilo.

Obecní zastupitelstvo projednalo žádost o převod hotovosti na účet Mateřské školy nutné

pro zajištění jejího provozu před schválením rozpočtu na rok 2003 a jednomyslně

schválilo částku 10.000,-- Kč.

ad 7) Obecní zastupitelstvo projednalo žádost obce o bezúplatný převod pozemků čp 595/25,

595/26, 595/27, 595/28 a 650/2 v katastrálním území Pátek od Středočeského kraje

a tuto žádost jednomyslně schválilo.

ad 8) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo tyto smlouvy:

  1. Ing. Ipolt -vypracování projektu pro územní rozhodnutí
  2. Obec Radim – odvoz odpadu
  3. Ing. Ipolt - stavební dozor “Lokalita B”
  4. EVČ s.r.o. Pardubice - autorský dozor “kanalizace”

Na základě oznámení společnosti Český Telecom a.s. o plně obsazené telefonní síti rozhodlo zastupitelstvo jednomyslně o realizaci výstavby telefonních rozvodů v “Lokalitě B” vlastními prostředky.

ad 9) Obecní zastupitelstvo projednalo tyto nabídky na zhotovitele stavby veřejného osvětlení:

Vlastimil Hlavatý - Agromat Pňov 23 158 832,- Kč

Elektrosun s.r.o. Boleslavská 1692 Nymburk 150 992,- Kč

Energo Final Karel Vaníček Radim 200 178 146,- Kč

Jindřich Hněvsa Pátek 22 128 898,- Kč

a jednomyslně rozhodlo pověřit zhotovením stavby p. Jindřicha Hněvsu, jehož nabídka

byla nejnižší.

Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu p. Buluška uzavřít s panem Jindřichem Hněvsou

smlouvu o provedení.

ad 10) Přeloženo na příští zasedání.

ad 11) Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo o složení výběrové komise pro výstavbu

inženýrských sítí v “lokalitě B”. Komisi tvoří: Ing. Jiří Janeba, Jindřich Hněvsa, Zdeněk

Vančura, Jaroslav Pražák a Jaroslav Bulušek.

ad 12) Obecní zastupitelstvo projednalo žádost manželů Fedlerových, bytem Pátek 37, ze dne

 27.11.2002 a žádost manželů Paumerových, bytem Poděbrady, nám. TGM 737,

o zaplacení ceny za pozemky v roce 2003.

Po projednání obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo, že cena 550,-- Kč za 1 m2

platí do 31. 3. 2003 a od 1. 4. 2003 byla stanovena cena za 1 m2 600,-- Kč.

ad 13) Různé:

 

ad 14) Diskuse:

ad 15) Závěrem pan Bulušek všem přítomným poděkoval za aktivní přístup a do nového

roku popřál všem mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti, též pracovních úspěchů, a zasedání

ukončil.

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu: Iveta Procházková

Zdeněk Vančura