Z á p i s  č. 14/2003

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 16. 12. 2003

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Ing. Jiří Janeba, Iveta Procházková, Jaroslav Pražák,

Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

Omluveni: p. Jindřich Hněvsa

Hosté: MVDr. Jiří Liška - senátor, Petr Kopecký – člen krajského zastupitelstva,

Libor Kolbaba, Petr Peřina

Program: 1. Zahájení

  1. Program zasedání
  2. Kontrola zápisu
  3. Rozpočtové opatření č.2
  4. Inventury- stanovení členů komisí
  5. Stanovení členů štábu obce
  6. Zpráva o výsledku kontroly plateb pojistného
  7. Informace o připojování na tlakovou kanalizaci
  8. Příspěvek “Cidlina” + zápis z 9.12.2003
  9. Ceny odpadů v roce 2004
  10. Změna územního plánu města Poděbrad
  11. Harmonogram zasedání OZ na I. pololetí 2004
  12. Různé
  13. Diskuse
  14. Závěr

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

ad 1) Hosty přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Bulušek.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání, který byl doplněn

a rozšířen o bod 2a) – příspěvky hostů.

ad 2a) - MVDr. Jiří Liška – seznámil přítomné s přípravami ČR na vstup do Evropské unie

včetně možnosti využití jejích strukturálních fondů. Dále přítomné seznámil s prací

Senátu ČR v návaznosti na současně projednávaný zákon o spotřebitelských daních

a nutností při přípravě rozpočtu obce na rok 2004 počítat se zvýšenými platbami daně

přidané hodnoty.

- Petr Kopecký podal výklad o činnosti krajského úřadu, jeho možnostech a přiblížil

všem přítomným způsob rozhodování krajského zastupitelstva Středočeského kraje.

- Předchozí hosté odpovídali na četné dotazy přítomných.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo zápis ze zasedání dne

18. 11. 2003.

 

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo návrh rozpočtového opatření č.2

předložený finančním výborem, kterým se mění rozpočet schválený pro rok 2003.

ad 5) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo složení inventarizačních komisí:

hlavní – Bulušek, Pražák a Miarková

hasiči - Ing. Janeba, Bukovjan

KOS - Vančura, Pražák

Knihovna – Šafránková, Zikmundová

OÚ - Procházková, Hněvsa

ad 6) Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se složením štábu obce – Bulušek, Pražák, Hněvsa,

Janeba a Vančura. Doručovatelé – Procházková a Šafránková.

ad 7) Obecní zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly plateb

pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce

pojistného, provedené pracovníky VZP Nymburk dne 10. 11. 2003.

ad 8) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci pana Pražáka o připojování jednotlivých

nemovitostí na tlakovou kanalizaci. K dnešnímu dni se jedná o 47 domácností, kde jsou již

provedeny revize el. zařízení a mohou se připojit ke kanalizaci.

ad 9) Obecní zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí zápis ze zasedání komise svazku obcí

“CIDLINA” ze dne 9. 12. 2003.

ad 10) Obecní zastupitelstvo projednalo ceny za svoz odpadů v roce 2004 a jednomyslně

rozhodlo o zachování stávajících poplatků z roku 2003.

ad 11) Obecní zastupitelstvo projednalo návrh na změnu Územního plánu města Poděbrady

a s tímto jednomyslně souhlasí.

ad 12) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo harmonogram zasedání na

I. pololetí 2004:

27. 1. 18.00 hod. 20. 4. 19.00 hod.

24. 2. 18.00 hod. 25. 5. 19.00 hod.

23. 3. 18.00 hod. 22. 6. 19.00 hod.

ad 13) Různé:

ad 14) Diskuse:

 

ad 15) Závěrem pan Bulušek poděkoval všem přítomným za účast i vykonanou práci pro obec

v roce 2003, dále popřál klidné a spokojené svátky, do nového roku elán, zdraví,

spokojenost, a zasedání ukončil s pozváním na malé občerstvení.

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

Zdeněk Vančura