Z á p i s  č. 14 / 2002

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 19. 11. 2002

 

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák,

Iveta Procházková, Mgr. Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

 

Program: 1. Zahájení

2. Program zasedání

  1. Kontrola zápisu
  2. Schválení jednacího řádu obecního zastupitelstva
  3. Určení osob oprávněných k finančním operacím a příjmu zásilek
  4. Volba ověřovatelů zápisu
  5. Inventury
  6. Stanovení odpovědnosti členů zastupitelstva
  7. Jmenování oddávajících
  8. Úřední hodiny
  9. Diakonie ČCE – nájemní smlouva
  10. Lokalita “B” – územní rozhodnutí
  11. Různé
  12. Diskuse
  13. Závěr

 

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

ad 1) Zasedání zahájil a řídil pan Pražák.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo zápis zasedání

ze dne 13. 11. 2002.

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo jednací řád obecního

zastupitelstva v Pátku.

ad 5) Obecní zastupitelstvo jednomyslně určilo osoby oprávněné k:

- finančním operacím Jaroslav Bulušek, Jaroslav Pražák, Iveta Procházková,

Iva Šafránková

- příjmu zásilek Jaroslav Bulušek, Jaroslav Pražák, Iveta Procházková,

Marcela Miarková

ad 6) Ověřovateli zápisu byli jednomyslně zvoleni p. Jaroslav Pražák a p. Zdeněk Vančura.

Náhradníkem byla jednomyslně zvolena p. Iveta Procházková.

 

ad 7) Obecní zastupitelstvo projednalo přípravu inventarizace majetku obce za rok 2002

a jednomyslně jmenovalo tyto inventarizační komise pro její provedení k 31. 12. 2002:

Hlavní inventarizační komise - Jaroslav Bulušek, Marcela Miarková, Jaroslav Pražák

Mateřská škola - Mgr. Iva Šafránková, Iveta Procházková, Edita Hrdá

Místní knihovna - Iveta Procházková, Iveta Zikmundová

Hasičská zbrojnice - Jindřich Hněvsa, Stanislav Bukovjan

Obecní úřad - Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák, Zdeněk Vančura

ad 8) Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány

tyto výbory a komise: finanční výbor, kontrolní výbor, komise sociální a školská, komise

stavební a komise přestupková. Předsedy byli jednomyslně zvoleni:

finanční výbor - Zdeněk Vančura

kontrolní výbor - Iveta Procházková

komise sociální a školská - Mgr. Iva Šafránková

komise stavební - Jindřich Hněvsa

komise přestupková - Ing. Jiří Janeba

Obecní zastupitelstvo ukládá všem předsedům výborů a komisí předložit na příštím zase-

dání návrhy na doplnění minimálně dvou členů.

ad 9) Obecní zastupitelstvo jednomyslně jmenovalo tyto oddávající:

Jaroslav Bulušek - starosta

Jaroslav Pražák - zástupce starosty

ad 10) Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo stanovit tyto úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí 8.00 hod. - 10.00 hod.

úterý 18.00 hod. - 20.00 hod.

středa 8.00 hod. - 10.00 hod.

čtvrtek 18.00 hod. - 20.00 hod.

ad 11) Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo požádat JUDr. Libora Fiedlera

o vypracování návrhu smluv s Diakonií ČCE, středisko Libice nad Cidlinou, souvisejících

s pronájmem nebo případným prodejem budovy bývalé školy.

ad 12) Obecní zastupitelstvo projednalo stav prací v lokalitě “B” a jednomyslně rozhodlo:

a/ vypracovat podklady pro územní rozhodnutí ke stavbě 31 rodinných domů,

b/ zadat práce na skrývce podornice firmě Týma – Novák,

c/ pověřit starostu p. Buluška, aby zajistil provedení prací v této lokalitě v maximálně

možné míře.

ad 13) Různé:

 

 

ad 14) Diskuse:

ad 15) Závěrem pan Pražák všem přítomným poděkoval za účast a aktivní přístup a zasedání

ukončil.

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

Zdeněk Vančura