Z á p i s  č. 13/2004

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 21. 12. 2004

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák, Zdeněk Vančura a od bodu

č.7 paní Iveta Procházková

 

Omluveni: p. Jindřich Hněvsa, Mgr. Iva Šafránková

Program: 1. Zahájení

  1. Program zasedání
  2. Kontrola zápisu
  3. Inventury 2004
  4. Rozpočet 2005 a změna r.2004
  5. Dodatky smluv: Obec Radim + Neptun Presskan
  6. KOS – prodej – kontaminace – odstoupení od nabídky
  7. Svazek obcí CIDLINA – příspěvek – rozpočet
  8. Zápis z valné hromady svazku obcí “NY-KO”
  9. Dodatek smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR
  10. Různé – nabídky (manipulační řády) – harmonogram zasedání na I pol. r. 2005
  11. Diskuse
  12. Závěr

 

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad 1) Hosty přivítal, zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Pražák.

 

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo zápis ze zasedání dne 23.11.2004.

 

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo složení inventarizačních komisí:

hlavní: Pražák, Bulušek, Miarková

hasiči + KOS: Vančura , Bukovjan, Pražák

knihovna: Janeba, Hněvsa, Zikmundová

obecní úřad: Procházková a Šafránková

 

ad 5) Obecní zastupitelstvo schválilo návrh předložený finančním výborem na:

ad 6) Obecní zastupitelstvo schválilo:

ad 7) Obecní zastupitelstvo:

- bylo místostarostou seznámeno s protokolem jednání o kontaminaci KOS ze dne

07.12.2004

 

ad 8) Starosta p. Bulušek informoval zastupitelstvo o průběhu jednání valné hromady svazku

obcí CIDLINA dne 10.12.2004, o výsledku dílčího přezkoumání jeho hospodaření

a seznámil přítomné s návrhem rozpočtu svazku na rok 2005.

 

ad 9) neprojednáváno

 

ad 10) Obecní zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem dodatku smlouvy č. 16010111,

týkajícího se prodloužení celkové délky kanalizačních řadů na 11 279,4 m, mezi Obcí

Pátek a Státním fondem životního prostředí ČR

 

ad 11) Různé:

Zastupitelstvo rozhodlo:

- zadání zpracování projektu revitalizace FY: Martin Hanuš

- zpracování a projednání manipulačních řádů: ing. Jiří Kuba

22. únor 18.30 hod. 24. květen 19.30 hod.

22. březen 18.30 hod. 28. červen 19.30 hod.

 

ad 12) Diskuse:

Obecní zastupitelstvo tento návrh svhválilo.

Obecní zastupitelstvo rozhodlo přeložit projednání tohoto bodu na příští zasedání – (nutno zjistit podmínky pro zřízení)

 

ad 13) Závěrem pan Bulušek poděkoval všem přítomným za účast i vykonanou práci pro obec

v roce 2004, dále popřál klidné a spokojené svátky, do nového roku elán, zdraví,

spokojenost, a zasedání ukončil pozváním na malé občerstvení.

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

Zdeněk Vančura

Starosta: Jaroslav Bulušek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 21. 12. 2004

 

2. Program zasedání

Usnesení č. 1 – 13/2004

Zastupitelstvo obce Pátek schválilo program zasedání.

Hlasování: 4 hlasy pro

 

3. Kontrola zápisu z 23.11. 2004

Usnesení č. 2 – 13/2004

Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 23. 11. 2004.

Hlasování: 4 hlasy pro

 

 1. Inventury 2004

Usnesení č. 3 – 13/2004

Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo toto složení inventarizačních komisí

hlavní: Bulušek, Pražák, Miarková

hasiči + KOS: Vančura, Pražák, Bukovjan

knihovna: Hněvsa, Ing. Janeba, Zikmundová

obecní úřad: Procházková, Šafránková

Hlasování: 4 hlasy pro

 

5. Rozpočet 2005 a změna 2004

Usnesení č. 4 – 13/2004

Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo změny rozpočtu na rok 2004.

Hlasování: 4 hlasy pro

Usnesení č. 5 – 13/2004

Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo rozpočtové provizorium na rok

2005.

Hlasování: 4 hlasy pro

 

 

 1. Dodatky smluv
 2. Usnesení č. 6 – 13/2004

  Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1039

  uzavřené mezi Obcí Pátek a Obcí Radim na likvidaci nadrozměrných odpadů.

  Hlasování: 4 hlasy pro

  Usnesení č. 7 – 13/2004

  Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

  č. 01/259-02 uzavřené mezi Obcí Pátek a firmou NEPTUN PRESSKAN s.r.o.,

  kterým se upravuje termín plnění smlouvy.

  Hlasování: 4 hlasy pro

   

 3. KOS
 4. Usnesení č. 8 – 13/2004

  Zastupitelstvo obce Pátek odkládá rozhodnutí o prodeji KOS na měsíc leden 2005.

  Hlasování: 5 hlasů pro

   

 5. Svazek obcí “Cidlina”

Usnesení č. 9 – 13/2004

Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje příspěvek svazku obcí “Cidlina” ve výši

5.300,-- Kč.

Hlasování: 5 hlasů pro

 

 1. Dodatek smlouvy se SFŽP ČR
 2. Usnesení č. 10 - 13/2004

  Zastupitelstvo obce Pátek pověřuje starostu podepsáním dodatku č. 2 ke smlouvě

  se SFŽP ČR vypracovaného na základě rozhodnutí ministra životního prostředí

  čj. 25875/ŘÚ/SFŽP/D/2004 ze dne 3. 12. 2004.

  Hlasování: 5 hlasů pro

   

 3. Různé
 4. Usnesení č. 11 – 13/2004

  Zastupitelstvo obce Pátek rozhodlo zadat zpracování projektu revitalizace

  rybníka Skála panu Martinu Hanušovi a manipulačních řádů spolu s povolením

  odběru vod panu Ing. Jiřímu Kubovi.

  Hlasování: 5 hlasů pro

  Usnesení č. 12 – 13/2004

  Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje harmonogram zasedání na I. pololetí 2005.

  Hlasování: 5 hlasů pro

  Usnesení č. 13 – 13/2004

  Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje příspěvek MŠ Pátek na nákup vánočních

  dárků ve výši 1.500,-- Kč.

  Hlasování: 3 hlasy pro 1 proti (Zdeněk Vančura) 1 se zdržel (Jaroslav Pražák)

 5. Diskuse

Usnesení č. 14 – 13/2004

Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje proplacení nevyčerpané dovolené za rok

2003 a 2004 panu Jaroslavu Buluškovi.

Zapsala: Marcela Miarková

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

 

Zdeněk Vančura

 

Starosta: Jaroslav Bulušek