Z á p i s  č. 13/2003

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 18. 11. 2003

 

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Jindřich Hněvsa, Ing. Jiří Janeba, Iveta Procházková, Jaroslav

Pražák, Iva Šafránková, Zdeněk Vančura

 

Program: 1. Zahájení

  1. Program zasedání
  2. Kontrola zápisu
  3. Zpráva o kolaudaci “Dešťová kanalizace lokalita B”
  4. Částečná kolaudace tlakové kanalizace
  5. Zahájení prací na analýze rizika – kontaminace KOS
  6. Územní plán obce Křečkov
  7. Různé
  8. Diskuse
  9. Závěr

 

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

ad 1) Zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Pražák.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a poměrem hlasů 6 pro a 1 se zdržel schválilo zápis ze

zasedání ze dne 21. 10. 2003.

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo zprávu o kolaudaci “Dešťové kanalizace v lokalitě B”

a bere na vědomí kolaudační rozhodnutí, kterým je její používání povoleno.

ad 5) Obecní zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí informace o průběhu částečné

kolaudace tlakové kanalizace, kterou je povolen provoz v místech, kde jsou již položeny

hlavní kanalizační řady.

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí informaci o zahájení prací na analýze

rizika – kontaminace KOS, kterou provádí firma vybraná Ministerstvem životního

prostředí ČR.

ad 7) Obecní zastupitelstvo projednalo oznámení o zahájení projednávání zadání územního

plánu Obce Křečkov.

 

 

 

ad 8) Různé:

ad 9) Diskuse:

 

ad 12) Závěrem pan Pražák poděkoval všem za účast a aktivní přístup.

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

Zdeněk Vančura