Z á p i s  č. 13 / 2002

z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 29. 10. 2002

 

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Ing. Stanislav Bulušek, Bohumil Fadrhonc, Ing. Jiří Janeba,

Jaroslav Pražák, Iveta Procházková, Iva Šafránková

 

Program: 1. Zahájení

2. Program zasedání

    1. Kontrola zápisu
    2. Čerpání rozpočtu
    3. Tlaková splašková kanalizace
    4. Ukončení volebního období

 

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

ad 1) Zasedání zahájil a řídil pan Bulušek.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo zápis zasedání

ze dne 15. 10. 2002.

ad 4) Obecní zastupitelstvo projednalo čerpání rozpočtu k 30. 9. 2002 a předběžný výhled do

konce roku 2002.

Obecní zastupitelstvo jednomyslně odsouhlasilo navýšení prací na stavbě tlakové splaš-

kové kanalizace v roce 2002 včetně úhrady z rozpočtu obce pro rok 2002.

ad 5) Obecní zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo, že při budování tlakové splaškové

kanalizace budou jímky vybudované pouze v nemovitostech, které mají uhrazený

stanovený poplatek.

ad 6) Závěrem starosta pan Bulušek poděkoval všem členům obecního zastupitelstva za jejich

práci v uplynulém volebním období.

Zapsala: Marcela Miarková

 

Ověřili: