Z á p i s  č. 12/2004

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 23. 11. 2004

 

 

Přítomni: p. Jaroslav Bulušek, Ing. Jiří Janeba, Jaroslav Pražák, Iveta Procházková, Mgr. Iva

Šafránková, Zdeněk Vančura

Omluveni: p. Jindřich Hněvsa

Hosté: p. Marek Horváth

Program: 1. Zahájení

  1. Program zasedání
  2. Kontrola zápisu z 26.10.2004
  3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě
  4. Kanalizace – převzetí stavby + finance
  5. Zpráva finančního výboru
  6. Kolaudace – veřejné osvětlení + přípojka NN
  7. Zápis z valné hromady svazku obcí “NY-KO” + informace o cenách 2005
  8. Různé – informace “soutěž o KOS”, územní plán – žádost Ing. Jiřího Čermáka.
  9. Závěr

 

 

 

Jednotlivé body programu byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad 1) Hosty přivítal, zasedání zahájil a řídil pan Jaroslav Bulušek.

ad 2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo program zasedání.

ad 3) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 26.10.2004.

ad 4) Obecní zastupitelstvo schválilo dodatek č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení

věcného břemene ze dne 30.05.2002 mezi Obcí Pátek a Středočeským krajem

zastoupeným ředitelem Správy a údržby silnic Kutná Hora a pověřilo starostu jeho

podpisem.

ad 5) Starosta p. Bulušek informoval zastupitelstvo o převzetí stavby “Tlaková splašková

kanalizace” od zhotovitele stavby, firmy NEPTUN PRESSKAN s.r.o., které se uskuteč-

nilo dne 27.10.2004. Termín na odstranění závad a drobných nedodělků, nebránících

provozu, byl stanoven k 30.11.2004.

ad 6) Obecní zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového provizoria na rok 2005, předložený

finančním výborem.

 

ad 7) Obecní zastupitelstvo projednalo výsledky kolaudace veřejného osvětlení a přípojky

nízkého napětí u hřbitova, která se uskutečnila dne 23.11.2004 se závěrem bez připomí-

nek.

ad 8) Starosta p. Bulušek informoval zastupitelstvo o průběhu jednání valné hromady svazku

obcí NY-KO dne 12.11.2004, jejíž výsledkem je navýšení cen za odvoz odpadů pro rok

2005. V této souvislosti obecní zastupitelstvo rozhodlo zachovat pro rok 2005 poplatky

za svoz od obyvatel v nezměněné výši.

ad 9) Různé:

ad 10) Závěrem pan Bulušek poděkoval všem za účast i aktivní přístup a zasedání ukončil.

 

 

 

Zapsala: Marcela Miarková

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

Zdeněk Vančura

Starosta: Jaroslav Bulušek

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Pátku dne 23. 11. 2004

 

2. Program zasedání

Usnesení č. 1 – 12/2004

Zastupitelstvo obce Pátek schválilo program zasedání.

Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

3. Kontrola zápisu ze 26.10. 2004

Usnesení č. 2 – 12/2004

Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo zápis zasedání ze dne 26. 10. 2004.

Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě

Usnesení č. 3 – 12/2004

Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo Dodatek č.1 ke smlouvě o budoucí

smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 30.5.2002 mezi Obcí Pátek a Středočes-

kým krajem zastoupeným ředitelem Správy a údržby silnic Kutná Hora a pověřilo

starostu p. Buluška jeho podpisem.

Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

8. Zápis z valné hromady svazku obcí “NY-KO” a informace o cenách

Usnesení č. 4 – 12/2004

Zastupitelstvo obce Pátek rozhodlo zachovat stávající poplatek za svoz a likvidaci

odpadů i pro rok 2005.

Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

9. Různé

Usnesení č. 5 – 12/2004

Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje návrh komise pro otevírání obálek s nabídkami

na prodej KOS jednat s firmou Kamenictví a cementářství F&K, Fiala Miroslav,

Průběžná 49/IX, 290 01 Poděbrady.

Hlasování: 6 hlasů pro

Usnesení č. 6 – 12/2004

Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s návrhem pana Ing.Jiřího Čermáka, trvale bytem

Praha 10, Jabloňová 2/2891, zastoupeného paní Hanou Kadlecovou, trvale bytem

Kolín 4, Vávrova 807, na spolupráci obce při vypracování návrhu změny územního

plánu, týkající se stavební parcely č. 228 o výměře 1217 m2 a zahrady p.č. 44/3

o výměře 2811m2 v k.ú. Pátek, vše zapsané na l.v. č. 138 u Katastrálního úřadu pro

Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk, jak vyplývá z jeho žádosti za

podmínky, že veškerá jednání, platby, žádosti, výpisy, stanoviska, vyjádření správců

sítí a ostatní náklady spojené s realizací změny č. 2 ÚPSÚ Pátek zajistí a na své ná-

klady obstará žadatel.

Hlasování: 6 hlasů pro

Zapsala: Marcela Miarková

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Pražák

 

 

Zdeněk Vančura

 

Starosta: Jaroslav Bulušek